INFONKO.RU

Змістовий модуль 3. Причини злочинності. Причини і умови здійснення конкретного злочину

План

1. Поняття причин і умов злочинності в кримінології.

2. Класифікація причин і умов злочинності.

3. Причини конкретного злочину. Умови, що сприяють вчиненню злочинів.

4. Криміногенна ситуація та її місце в „механізмі” конкретного злочину.

5. Особливості особи і поведінки потерпілих та їх роль в „механізмі” вчинення конкретного злочину.

Завдання для самостійної роботи студентів

Теми для підготовки рефератів:

1. Відмінні риси особистості злочинця.

2. Індивідуальне злочинне поводження.

3. Поняття детермінації злочинності.

4. Кримінологічний аспект проблеми суїцидної поведінки.

Скласти структурно-логічні схеми:

- ознаки злочинності;

- види латентності;

- ступінь латентності.

Питання для самоконтролю знань студентів:

1. Проблема причинності в кримінологічній науці.

2. Прийоми процесу виявлення причинності і детермінації злочинності.

3. Соціальні відношення і злочинність.

4. Класифікація причин і умов злочинності.

5. Політичні інтереси і злочинність.

6. Причини і умови сучасної злочинності в Україні.

7. Причини і умови злочинності в країнах СНД і розвинутих країнах капіталізму.

8. Співвідношення і взаємозв’язок вчинення конкретного злочину із загальними причинами злочинів.

9. Елементи психологічного механізму конкретного злочину.

10. Психологічний механізм учинення конкретного злочину.

11. Наукові основи віктимології.

12. Класифікація видів поведінки жертв злочинів.

13. Поняття суїцидальної поведінки.

Методичні рекомендації

При вивченні теми необхідно засвоїти класифікацію причин і умов злочинності, їх різницю і співвідношення по механізму дії на злочинність. Причини конкретного злочину слід шукати в конкретній ситуації, в якій перебуває суб’єкт, і в криміногенних властивостях його особи. Крім того, необхідно бачити взаємозв’язок питань, що розглядаються, з темою „особистість злочинця”, оскільки особливості особи коріняться у самій її структурі.

Діалектика під причиною розуміє те, що породжує наслідок, а наслідок – результат дії причини. У цьому ланцюзі наслідок переходить у нову причину, яка в свою чергу викликає новий наслідок, який потім робить теж саме.

Особливо потрібно звернути увагу на умови, що сприяють вчиненню злочинів, класифікацію життєвих ситуацій і їх місце в „механізмі” конкретного злочину, класифікацію видів поведінки жертв злочинів, типи жертв.

Література:

1. „Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”. Закон України від 22.06.2000р.

2. „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”. Закон України від 30.06.1993р.

3. „Про органи і служби у справах неповнолітніх”. Закон України від 24.02.1995р. із змінами від 6.07.1999р.

4. „Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі”. Закон України від 1.12.1994р. із змінами від 15.02.1995.5. Кримінологія. Загальна та Особлива частина. За ред. І. М. Даньшіна. Харків „Право”, 2003р.

6. Криминология. Учебник. Под ред. В. Г. Лихолоба, В. П. Филонова. Киев, 1997.

7. Джужа А. Віктимологія на захисті прав і законних інтересів жертви злочину.// Право України. – 2002, № 2, с.133.

8. Кримінологія. Підручник для юридичних вузів. Під заг. ред. А. І. Долговой. Норма. Москва, 1999р.

Змістовий модуль 4. Попередження злочинності. Кримінологічне планування і прогнозування боротьби зі злочинністю

План

1. Поняття попередження злочинів і основні напрямки організації профілактичної діяльності.

2. Види профілактики злочинності. Правові основи попередження злочинності.

3. Поняття, завдання і види кримінологічного прогнозування.

4. Поняття, завдання і види кримінологічного планування.

Завдання для самостійної роботи студентів

Теми для підготовки рефератів:

1. Перспективи розвитку і застосування закордонних кримінологічних теорій боротьби зі злочинністю.

2. Системи і суб’єкти попередження злочинів.

3. Прогнозування індивідуального злочинного поводження.

4. Види і методи кримінологічного прогнозування.

Скласти структурно-логічні схеми:

- система профілактики злочинів;

- етапи планування профілактики злочинів;

- система суб’єктів профілактики злочинів;

- класифікація заходів загальної та індивідуальної профілактики;

- джерела інформації про осіб, які підлягають індивідуальному профілактичному впливу.

Питання для самоконтролю знань студентів:

1. Поняття попередження злочинності.

2. Предмет і структура попередження злочинності.

3. Види профілактики злочинів.

4. Правові основи попередження злочинності.

5. Співвідношення понять „попередження”, „профілактика”, „запобігання”, „злочин”.

6. Принципи попередження злочинності.

7. Повноваження суб’єктів профілактики злочинів.

8. Основні напрямки, форми і методи попередження злочинності.

9. Співвідношення запобіжних заходів загальнонаціонального і спеціального характеру.

10. Поняття кримінологічного планування.

11. Цілі кримінологічного планування.

12. Види планів.

13. Умови кримінологічного прогнозування.

14. Цілі кримінологічного прогнозування.

15. Методи кримінологічного прогнозування.

16. Співвідношення планування і прогнозування.

17. Використання кримінологічних прогнозів.

18. Прогнозування індивідуального злочинного поводження.

19. Особливості кримінологічного планування в районі і на окремому об’єкті.

Методичні рекомендації

Попередження злочинності і окремих злочинів є головною проблемою кримінології і вирішальним напрямком боротьби зі злочинністю. В предмет цієї науки обов’язково входить розробка профілактичних заходів. Треба звернути увагу на такі терміни, як „попередження”, „профілактика”, „запобігання”, „превенція”, тому що одні автори розглядають їх як рівнозначні, інші – ні, та існуюча плутанина не може відображатися негативно на практиці боротьби зі злочинністю.

Студент повинен навчитися складати проекти приватних уявлень і визначень про причини і умови, які сприяють вчиненню злочинів.

Література:

1. Голина В. В. Криминология: профилактика, предотвращение и пресечение преступлений. Учебное пособие. – К., 1989р.

2. Голіна В. В. Попередження злочинності: конспект лекцій. – Х.,1994р.

3. Литвак О. М. Державний вплив на злочинність. Кримінолого-правове дослідження. – К., 2000р.

4. Закалюк А. П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения. – М., 1986г.

5. Зелинский А. Ф. Методика криминологических исследований. – Х., 1991г.

6. Кримінологія. Загальна та Особлива частина. За ред. І. М. Даньшіна. Харків „Право”, 2003р.

7. Кримінологія. Підручник для юридичних вузів. Під заг. ред. А. І. Долговой. Норма. Москва, 1999р.

Заліковий модуль 2

Змістовий модуль 5. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх і молоді

План

1. Злочинність неповнолітніх – як об’єкт кримінологічного дослідження.

2. Планування й організація боротьби зі злочинністю неповнолітніх.

3. Особливості особистості неповнолітніх злочинців.

4. Територіальні розходження злочинності неповнолітніх.

5. Причини й умови злочинів неповнолітніх і молоді.

6. Конфліктні сімейні обставини та їхній вплив на злочинність неповнолітніх і молоді.

7. Основні напрямки попередження злочинності неповнолітніх і молоді.

8. Виховний вплив карного законодавства по попередженню злочинності неповнолітніх.


Завдання для самостійної роботи студентів

Теми для підготовки рефератів:

1. Особливості детермінації і причинності злочинності неповнолітніх.

2. Цілі і задачі карного законодавства в профілактиці злочинності неповнолітніх.

3. Особливості боротьби зі злочинністю неповнолітніх.

4. Неповнолітні, стосовно яких органи внутрішніх справ проводять профілактичну роботу.

Скласти структурно-логічні схеми:

- особливості криміногенного комплексу злочинності неповнолітніх;

- неповнолітні, стосовно яких органи внутрішніх справ проводять профілактичну роботу.

Питання для самоконтролю знань студентів:

1. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх.

2. Обставини, що необхідні для всебічного дослідження криміногенних проблем злочинності неповнолітніх.

3. Класифікація злочинності неповнолітніх.

4. Види злочинів неповнолітніх (виняткові).

5. Ситуативність злочинів неповнолітніх.

6. Групова злочинність неповнолітніх.

7. Причини злочинності неповнолітніх.

8. Умови злочинності неповнолітніх.

9. Основні напрямки попередження злочинів неповнолітніх і молоді.

10. Особливості боротьби зі злочинністю неповнолітніх і молоді.

Методичні рекомендації

При вивченні цієї теми слід мати на увазі, що поняття злочинності неповнолітніх пов’язане з віковими групами від 14 до 18 років. Разом із цим, низка процесів, що впливають на тенденції її розвитку, мають місце і в середовищі молодших підлітків (10 – 13 років) та осіб молодого віку (18 – 28 років). Потрібно засвоїти основні властивості і тенденції, їх відміну від злочинів дорослих.

Важливо розуміти властивості причинного комплексу злочинності неповнолітніх і таким чином специфіку профілактичної роботи. Особливу увагу слід звернути на специфіку кримінальної мотивації неповнолітніх та її динаміку.

Аналізуючи соціальні детермінанти злочинності неповнолітніх, студент повинен уміти виокремлювати ті з них, які мають високе криміногенне значення для окремих груп неповнолітніх.

На підставі аналізу конкретної криміногенної обставини, слід навчитися приймати оптимальне профілактичне рішення та вміти обґрунтовувати його доцільність.

Література:

1. Закон України ”Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, від 22.06.2000р.

2. Закон України ”Про органи і служби в справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх”, від 24.01.1995р.

3. Кримінологія. Загальна та Особлива частина. За ред. І. М. Даньшіна. Харків „Право”, 2003р.

4. Курс кримінології. Загальна частина. Підручник. У двох книгах. Книга 1. Відповідальний редактор Я.Ю. Кондрат'єв. Київ. Юпітер, 2001р.

5. Криминология. Учебник. Под ред. В. Г. Лихолоба, В. П. Филонова. Киев, 1997.

6. Кримінологія. Підручник для юридичних вузів. Під заг. ред. А. І. Долговой. Норма. Москва, 1999р.

7. Кримінологія. Навчальний посібник. Під загальною редакцією В.Є. Єлинова. - Москва. - Норма, 1997 р.

8. Кримінологія. Підручник для юридичних вузів/ Під ред. В.Н. Бурчакова, В.П. Сальникова. Санкт-Петербург, 1998 р.infonko.ru/ieroshimonah-efrem-hrobostov-1871-1947.html infonko.ru/ieroshimonah-mihail-pitkevich-1877-1962.html infonko.ru/ieroshimonah-mihail-popov-1871-1934.html infonko.ru/iersiniozi-kishechnij-iersinioz-psevdotuberkulez-etiologiya-epidemiologiya-patogenez-klassifikaciya-klinika-diagnostika-differencialnaya-diagnostika-lechenie.html infonko.ru/i-eshe-koe-chto-tolko-dlya-muzhchin.html infonko.ru/i-eshe-neskolko-slov-o-tom-chto-nado-delat-chtobi-spravitsya-s-volneniem-pered-vistupleniem.html infonko.ru/i-eshe-vazhnaya-vesh-govorya-o-lyubvi-mi-imeem-v-vidu-i-vashe-polnoe-priyatie-samogo-sebya-teploe-otnoshenie-k-sebe.html infonko.ru/ieshua-ga-nocri-i-novij-zavet.html infonko.ru/ieshua-ga-nocri-i-novij-zavet-prodolzhenie-filosofiya-ieshua.html infonko.ru/i-esli-glagol-v-glavnom-predlozhenii-imeet-formu-nastoyashego-ili-budushego-vremeni-to-v-pridatochnom-predlozhenii-mozhet-upotreblyatsya-lyuboe-vremya-kotoroe-trebuetsya-po-smislu.html infonko.ru/i-esli-ya-razdam-vse-imenie-moe-i-otdam-telo-moe-na-sozhzhenie-a-lyubvi-ne-imeyu-net-mne-v-tom-nikakoj-polzi.html infonko.ru/i-esli-zadumatsya-nad-vishe-skazannim-to-stanovitsya-ochen-grustno-ibo-malo-togo-chto-mi-lish-vremennie-himicheskie-izobrazheniya-na-nekoj-nevedomoj-nam-plyonke-no-v-sushnosti-nas-voobshe-ne-sushestvuet.html infonko.ru/i-estestvennoistoricheskij-harakter-ih-izmenenij.html infonko.ru/i-etap-korrekcionno-pedagogicheskoj-raboti.html infonko.ru/i-etap-vedicheskij-1500-600-gg-do-ne.html infonko.ru/i-etap-zanyatij-osnovnogo-cikla.html infonko.ru/i-eticheskie-principi-psihologa.html infonko.ru/i-etnicheskaya-struktura-obshestva-rod-plemya-narodnost-naciya.html infonko.ru/i-eto-ne-dogma-a-realnost-nashego-bitiya-novie-tehnologii-vkr-uzhe-na-zemle-uspeshno-rabotayut.html infonko.ru/i-eto-rajonnij-sud-admiraltejskogo-rajona-spb-pochtamtskaya-ul-d-17-.html