INFONKO.RU

Завідуючий кафедрою педагогіки

Завідуючий кафедрою педагогіки

Та освітьнього менеджменту

Професор ___________ В.В.Радул

(Протокол № 15 від 19 квітня 2016р.)

ПЕРЕЛІК

Тем до державного екзамену з педагогіки

(для студентів)

Тема: Педагогіка в системі наук про людину.

Поняття про педагогіку як науку. Ретроспективний аналіз розвитку педагогіки (етапи розвитку педагогіки: донауковий, етап виникнення теоретичних концепцій виховання і освіти, етап розвитку педагогічної науки).

Основні категорії педагогіки: виховання, навчання, освіта. Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки на сучасному етапі розвитку суспільства. Поняття про народну педагогіку. Джерела і складові частини народної педагогіки.

Тема: Методика науково-педагогічного дослідження.

Сутність науково-педагогічного дослідження. Визначення змісту етапів здійснення педагогічного дослідження: проблема, тема, мета, завдання, об’єкт, предмет, гіпотеза, накопичення наукового матеріалу (експериментальне дослідження), висновки.

Класифікація методів науково-педагогічних досліджень (теоретичні, емпіричні, експериментальні).

Загальна характеристика методів педагогічних досліджень: спостереження, педагогічний експеримент, бесіда, вивчення передового досвіду, вивчення результатів діяльності, опитування, методи моделювання педагогічних явищ, методи кількісного та якісного аналізу результатів дослідження.

Тема: Фактори й умови розвитку особистості учня.

Поняття про особистість, індивідуальність. Процес розвитку особистості, біологічні та соціальні фактори розвитку особистості. Виховання як вирішальний чинник формування особистості.

Взаємообумовленість діяльності, спілкування та активності як необхідна умова розвитку особистості учня. Внутрішні й зовнішні рушійні сили процесу розвитку особистості.

Вікові періоди розвитку особистості. Теорії розвитку особистості.

Тема: Педагогічний процес як система і цілісне явище.

Поняття про педагогічний процес. Системність і цілісність як основні характеристики педагогічного процесу. Всебічний і гармонійний розвиток особистості як загальна мета педагогічного процесу. Закономірності і принципи педагогічного процесу. Етапи та структура педагогічного процесу.

Тема: Історичний характер мети виховання.

Поняття про мету виховання. Загальнолюдський, класовий, національний аспекти мети суспільного виховання. Суспільна зумовленість мети виховання в різні історичні періоди: мета виховання за первіснообщинного, рабовласницького, феодального, капіталістичного устрою, у посткапіталістичному суспільстві. Зародження та становлення ідеї розвитку гармонійно розвиненої особистості в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки.Тема: Особливості педагогічної діяльності. Ідеал вчителя в історії педагогіки.

Педагогічна діяльність як особливий вид соціальної діяльності. Функціїї вчителя: навчальна, вихована, розвивальна, соціалізуюча, оберігаючи, комунікативна, організаторська, інформуюча. Специфічні особливості педагогічної діяльності: специфіка об'єкту, мети, творчий, колективний характер, специфіка результату.

Суспільна зумовленість вимог до особистості вчителя. Ідеалу вчителя в історії зарубіжної педагогіки (за працями М. Квінтіліана, Я. Коменського, А. Дістервега та ін.); становлення й розвиток уявлень про ідеал учителя у вітчизняній педагогіці (за працями К.Ушинського, А.Макаренка, В.Сухомлинського та ін.); загальне та особливе в їх поглядах щодо формування ідеалу вчителя; можливості використання цього досвіду в сучасному процесі підготовки педагогічних кадрів.

7.Тема: Дидактика як галузь педагогіки.

Предмет дидактики. Основні категорії дидактики: процес навчання, знання, уміння, навички, викладання, учіння.

Функції навчання: навчальна, розвиваюча, виховна.

Взаємозв’язок загальної теорії навчання (дидактики) і методик викладання окремих предметів з основ наук.

Структурні компоненти процесу навчання: цільовий; стимулюючо-мотиваційний; змістовий, діяльнісний, контрольно-регулюючий, оцінно-результативний. Структурні елементи викладання (планування, стимулювання, організація, контроль навчально-пізнавальної діяльності учнів) і структурні елементи учіння (сприйняття, осмислення, розуміння, узагальнення (систематизація), закріплення (запам’ятовування), використання на практиці). Взаємозв'язок усіх елементів процесу навчання.

Рушійні сили процесу навчання.

Тема: Принципи навчання в історії педагогічної думки та на сучасному етапі.

Сутність категорій “закономірності навчання”, “принципи навчання”. Визначення принципів навчання як вихідних положень вимог до організації здійснення процесу навчання.

Характеристика сучасної системи дидактичних принципів та шляхи їх реалізації: принцип виховного навчання; принцип розвивального навчання; принцип науковості; принцип доступності; принцип зв’язку навчання з життям, теорії з практикою; принцип наочності; принцип систематичності і послідовності; принцип цілеспрямованості (суспільної зумовленості); принцип активності та свідомості; принцип свідомості й міцності (грунтовності); принцип індивідуального підходу у процесі навчання.

Я. Коменський, А. Дістервег, К. Ушинський, В. Сухомлинський про принципи навчання.

Тема: Класно-урочна система, її переваги та недоліки. Історія розвитку.

Поняття про форми організації навчання. Класно-урочна система навчання. Урок як основна форма організації навчального процесу. Дидактичні, психологічні, виховні та гігієнічні вимоги до уроку.

Характеристика понять «клас», «урок», «навчальний рік» та методика організації навчального процесу на засадах класно-урочної системи за Я. Коменським; специфіка інтерпретації класно-урочної системи у педагогіці К. Ушинського; класно-урочна система у педагогіці В. Сухомлинського. Сучасна практика організації навчального процесу на засадах класно-урочної системи.

Тема: Зміст освіти як фундамент базової культури особистості.

Наукові основи змісту освіти в цивілізованому суспільстві. Зміст освіти в національній школі, його основні компоненти. Загальна, політехнічна освіта. Оновлення змісту освіти в умовах розбудови української держави.

Державні стандарти змісту освіти. Фактори, що зумовлюють зміст освіти. Навчальний план для різних типів загальноосвітніх шкіл. Вимоги до його побудови. Навчальні програми, принципи їх побудови, вимоги до програм, їх структура. Вимоги до навчальних підручників.

Тема: Загальні методи та прийоми навчання.

Визначення методу навчання. Прийоми як складова частина методу і як самостійна дидактична категорія.

Класифікації методів навчання. Різні підходи до класифікації традиційних методів.

Основні засоби навчання: слово вчителя, підручники, навчальні посібники, наочні, технічні засоби навчання. Використання комп'ютерів у навчальному процесі.

Вибір методів і засобів навчання в залежності від різних умов (мета уроку, зміст матеріалу, що вивчається, джерела інформації, навчальні можливості учнів).

Тема: Естетичне виховання.

Поняття про естетичне виховання, його основні завдання. Зміст естетичного виховання (ціннісне ставлення до мистецтва, до себе, до природи). Естетичне виховання як складова духовної культури. Шляхи і засоби естетичного виховання у навчальній, позакласній і позашкільній роботі. Естетичне виховання засобами народних традицій, національного мистецтва, музики, фольклору.

Взаємозв'язок між естетичною культурою та естетичним розвитком особистості. Поняття про естетичний смак, естетичний ідеал.

Тема: Екологічне виховання.

Поняття про екологічне виховання, його основні завдання. Зміст екологічного виховання (ціннісне ставлення до природи).

Екологічне виховання як складова духовної культури. Екологічна свідомість, екологічна культура, екологічна поведінка, екологічна відповідальність. Шляхи і засоби екологічного виховання у навчальній, позакласній і позашкільній роботі. Зв'язок екологічного виховання з екологічною освітою.

Тема: Планування виховної роботи класного керівника.

Планування як спільна діяльність класного керівника, учнів і дорослих щодо визначення цілей, змісту й способів організації виховного процесу. Вимоги до плану роботи класного керівника. Види планування: перспективне; оперативне; поточне. Структура плану. Форми планів: план-графік; план-сітка; календарний; циклічний.

Завідуючий кафедрою педагогіки

Та освітьнього менеджменту

Професор ___________ В.В.Радул

(Протокол № 15 від 19 квітня 2016р.)

ПЕРЕЛІКinfonko.ru/zhurnal-registracii-hozyajstvennih-operacij.html infonko.ru/zhurnal-registracii-hozyajstvennih-operacij-ooo-tehremstroj-za-3-kvartal-2010g.html infonko.ru/zhurnal-registracii-hozyajstvennih-operacij-za-maj-200g.html infonko.ru/zhurnal-shkoli-zdorovya-i-radosti.html infonko.ru/zhurnal-ucheta-i-rashoda-narkoticheskih-sredstv.html infonko.ru/zhurnal-ucheta-poluchennih-i-vistavlennih-schetov-faktur.html infonko.ru/zhurnal-ucheta-prinyatogo-v-ekspluataciyu-gazovogo-oborudovaniya-promishlennih-selskohozyajstvennih-predpriyatij-i-predpriyatij-bitovogo-obsluzhivaniya-naseleniya-proizvodstvennogo-haraktera.html infonko.ru/zhurnal-ucheta-vidachi-i-vozvrata-inventarnih-del.html infonko.ru/zhu-znayu-hochu-znat-uznal.html infonko.ru/zh-v-kakoj-valyute-v-rossijskoj-federacii-zapolnyayutsya-dogovori-strahovaniya-i-osushestvlyayutsya-vzaimorascheti-strahovshik-strahovatel.html infonko.ru/zhyuri-podvodit-itogi-konkursnih-vistuplenij-po-vozrastnim-kategoriyam-v-kazhdoj-nominacii.html infonko.ru/zh-zakritie-sposobi-opredeleniya-postavshikov-podryadchikov-ispolnitelej.html infonko.ru/zh-zashita-ot-zamikaniya-na-korpus-v-lyuboj-tochke-silovoj-cepi.html infonko.ru/zhzheteofope-fptnpceoje-hmjflj.html infonko.ru/zhzheteofoshk-lpoftpmsh-nshieyuoshi-chetefeo.html infonko.ru/zigmund-frejd-po-tu-storonu-principa-udovolstviya-1920-per-ya-kogan.html infonko.ru/zikkurat-etemenanki-ili-vavilonskaya-bashnya-seredina-vii-v-do-n-e-rekonstrukciya.html infonko.ru/zima-katok-konstantin-andreevich-somov-1915-holst-maslo-49x58.html infonko.ru/zimnee-obsledovanie-gidrogeologicheskih-obektov.html infonko.ru/zimnee-solncestoyanie-solyarnaya-praktika.html