INFONKO.RU

Вінницький національний аграрний університет

Фінансово-екОномічний факультет

ННІ Аграрної економіки

Кафедра фінансів та кредиту

ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ

Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Денної форми навчання

Вінниця 2011


Автори:

Кравцова А. М., к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Мараховська Т. М., к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Фурман І. В., асистент кафедри фінансів та кредиту ВНАУ

Рецензенти:

Клівіденко Л.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту Вінницького інституту економіки ТНЕУ

Шевчук О.Д., кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту та державного котролю Вінницького національного аграрного університету

Коротка анотація

Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів, розроблені з метою закріплення теоретичних знань і формування практичних навичок з курсу «Фінансова санація та банкрутство підприємств».

Плани практичних занять складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу. Наведено типові задачі для розв’язання, тестові завдання, завдання для самостійної роботи, тематику наукових повідомлень, перелік питань, що виносяться на залік, а також термінологічний словник.

При підготовці до практичних занять студенти готуються за конспектом лекцій та спеціальною літературою, де викладено теоретичні положення згідно з програмою.

Рекомендовано науково-методичною комісією

Вінницького національного аграрного університету

(протокол №_____ від ____________ 2011 р.)

__________________________________________________________________________


Зміст


Передмова………………………………………………………………………………...
Структура та характеристика навчальної дисципліни, тематичний план з погодинним розподілом навчального часу…………………………………………….
Зміст практичних занять за темами курсу……………………………………………..
Тематика наукових повідомлень для індивідуальної самостійної роботи…………..
Завдання для самостійної роботи та методичні вказівки до їх вирішення……….…
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми та виносяться на залік……………………………………………………………………………………….
Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни …...
Глосарій ………………………………...………………………………………………..
Список рекомендованої літератури…………………………………...………………..
Додатки ………………………………...…….…………………………………………..


Передмова

Предмет«Фінансова санація та банкрутство підприємств» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки фахівців за напрямом «Економіка і підприємництво» всіх спеціальностей, яка вивчає економічні відносини, що виникають у процесі фінансової санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання.Метою курсує формування системи знань з методології та практичного здійснення фінансової санації, банкрутства підприємств, фінансового забезпечення ліквідаційних процедур, зокрема, з управління процесами підготовки і здійснення фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств чи їх ліквідації в зв’язку з банкрутством.

Завдання курсу: вивчення сутності, методів, правил і механізмів фінансової санації, банкрутства та ліквідації підприємств, а також форм і методів державної фінансової підтримки санації суб’єктів господарювання, набуття навичок проведення досудової санації та опанування комплексу питань, пов’язаних із санацією підприємства в судовому порядку, проведення санаційної реструктуризації суб’єктів господарювання.

Зміст дисциплінирозкривається через вивчення: сутності фінансової санації та банкрутства, їх економічного змісту та порядку проведення; аналітичного забезпечення проведення фінансової санації та ліквідаційних процедур у зв’язку з банкрутством; джерел фінансування санаційних заходів; економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємств; проведення реструктуризації та реорганізації підприємств у процесі санації та банкрутства; прихованого, фіктивного та умисного банкрутства, відповідальності за ці зловживання.

Програма курсу передбачає вивчення питань щодо банкрутства та санації підприємств, як важливої ланки фінансових відносин. У системі економічних дисциплін «Фінасова санація та банкрутство підприємств» займає важливе місце, адже її вивчення сприяє поглибленню знань у галузі фінансів підприємств.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Фінасова санація та банкрутство підприємств» складено у відповідності до робочої програми дисципліни, вони містять: тематику практичних занять, перелік основних теоретичних питань, що мають бути розглядані на практичних заняттях згідно робочої програми дисципліни; типові задачі та методичні вказівки до їх рішення; тестові завдання; завдання для самостійної роботи; тематику наукових повідомлень; глосарій; перелік птань, що виносяться на залік; список рекомендованої літератури.

Перелік питань та зміст відповідей, що включено до складу тестів, відповідає структурі лекційного курсу. За кожним тестом надані варіанти відповіді, декілька з яких є правильними. Тести можуть використовуватися викладачем для перевірки правильності засвоєння студентами основних визначень з дисципліни.

Типові задачі для розв’язання включають проблемні ситуації з питань фінансової діяльності, що мають за мету вирішення таких ситуацій студентами. Ці завдання використовуються з метою проведення контролю аналітичного рівня підготовки студентів.

Перелік теоретичних питань відповідає програмі навчальної дисципліни „Фінасова санація та банкрутство підприємств”. Вони відображають найбільш важливі проблеми, пов’язані з банкрутством підприємств, та напрямки розвитку фінансової санації, що вивчаються в процесі підготовки бакалаврів.


СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Напрям Економіка і підприємництво

Спеціальність Облік і аудит

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Нормативна чи вибіркова Вибіркова

Семестр 8

Кількість кредитів ECTS 1

Модулів (розділів, блоків змістових модулів) 2

Загальна кількість годин 54 (год)

Види навчальної діяльності та види навчальних занять і обсяги їх годин:

Лекції 12 (год)

Практичні 24 (год)

Лабораторні х (год)

Самостійна робота 18 (год)

Курсова робота х (год)

Навчальна практика х (год)

Форми підсумкових контрольних заходів (залік)

Тематичний план дисципліни з погодинним розподілом навчального часу

№ з/п Змістовні модулі Кількість годин
Всього Лекції Семінарські (практичні) заняття Індивідуальне завдання Самостійна робота студента
Модуль 1 Основи фінансової санації підприємств
1. Фінансова санація підприємства, її економічний зміст та порядок проведення
2. Аналітичне забезпечення проведення фінансової санації
3. Фінансові джерела санації підприємств
Всього -
Модуль 2 Реорганізація, банкрутство та ліквідація суб’єктів господарювання
4. Державна фінансова підтримка санації підприємств
5. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства суб’єктів господарювання
6. Приховане, фіктивне і зумисне банкрутство підприємств
Всього
Разом

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЗА ТЕМАМИ КУРСУ

МОДУЛЬ 1 ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВinfonko.ru/tema-7-9-zernomuchnie-tovari.html infonko.ru/tema-7-administrativnoe-pravo.html infonko.ru/tema7-administrativnoe-pravo.html infonko.ru/tema-7-amortizaciya-imushestva.html infonko.ru/tema-7-analiz-operacij-s-cennimi-bumagami.html infonko.ru/tema-7-analiz-rashodov-i-sebestoimosti-prodazh.html infonko.ru/tema-7-analiz-ryadov-dinamiki.html infonko.ru/tema-7-antichna-kultupa-hapaktep-ta-vnesok-u-pozvitok-svitovogo-kulturnogo-ppocesu.html infonko.ru/tema-7-antimonopolnoe-regulirovanie-i-formirovanie-konkurentnoj-sredi.html infonko.ru/tema-7-auditorskij-rizik-ta-suttvst-v-audit.html infonko.ru/tema-7-bankvska-sistema-ukrani-ta-struktura.html infonko.ru/tema-7-borba-s-mezhdunarodnoj-prestupnostyu-i-sotrudnichestvo-gosudarstv-po-ugolovnim-delam-2-chasa.html infonko.ru/tema-7-buhgalterskij-uchet-materialno-proizvodstvennih-zapasov.html infonko.ru/tema-7-byudzhetnaya-i-nalogovaya-sistemi.html infonko.ru/tema-7-delovoe-obshenie-v-kollektive-2-chasa.html infonko.ru/tema-7-derzhavne-regulyuvannya-zovnshnoekonomchno.html infonko.ru/tema-7-dezadaptaciya-i-adaptaciya-umenie-prodavat-sebya-umenie-bit-schastlivim.html infonko.ru/tema-7-dogovori-pro-vdchuzhennya-tovarv.html infonko.ru/tema-7-dogovornie-otnosheniya-v-turisticheskoj-deyatelnosti.html infonko.ru/tema-7-ekonomicheskaya-effektivnost-proizvodstva-selskohozyajstvennoj-produkcii-1-chas.html