INFONKO.RU

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИУНІВЕРСИТЕТ

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИУНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту і адміністрування

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З дисципліни

„МАРКЕТИНГ”

для студентів усіх спеціальностей

Затверджено на

засіданні кафедри

менеджменту і адміністрування

протокол № __

від __ ___ 20__ р.

Вінниця 2013

Методичні вказівки до проведення практичних занять із дисципліни „Маркетинг” (для підготовки фахівців зі спеціальності „Менеджмент організацій”). – Вінниця, ВФЕУ, 2013 р., 20 с.

Укладач: к.е.н. Драбаніч А.В.

Редактор:

Відповідальний за випуск:

ВСТУП

Вивчення дисципліни „Маркетинг” передбачає, крім набуття теоретичних знань на лекціях, їх закріплення при самостійному опануванні окремих теоретичних питань, формування у студентів практичних навичок оцінки та аналізу інтеграційних процесів в контексті сучасного розвитку міжнародних економічних відносин.

Практичні заняття побудовані таким чином, щоб студент зміг показати рівень засвоєння теоретичного матеріалу (перелік питань та тестів з кожної теми, на які він повинен відповісти в процесі активної праці на семінарському занятті або під час самостійної підготовки з курсу), а також навчитись практично застосовувати навички щодо просування товарів на ринок з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.
Така побудова процесу проведення практичних занять дозволяє не тільки працювати активно зі студентами в аудиторії, але і сприяє його плідній самостійній роботі над курсом.

Практичні заняття

Назва теми Лекції Практичні СРС
1. Сутність маркетингу та розвиток його концепцій
2. Маркетинг як відкрита мобільна система
3. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень
4. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільовихсегментів
5. Товар у комплексі маркетингу
6. Ціна у комплексі маркетингу
7. Розповсюдження у комплексі маркетингу
8. Комунікації у комплексі маркетингу
9. Управління маркетинговою діяльністю
Всього:

Практичне заняття №1

Тема: Сутність маркетингу та розвиток його

Концепцій

Мета: Вивчення студентами основних понять маркетингу: нужда, потреба,попит,обмін,угода,ринок,товар(послуга),споживча цінність,задоволеність споживача, ринок, ринок продавця, ринок покупця,продукт,ціна,просування,збут. Потреби і мотиви купівельної поведінки.

Питання, що вивчаються:

1. Цілі, принципи і функції маркетингу2. Основні концепції маркетингу

3. Класичний комплекс маркетингу

4. Ринок як об'єкт маркетингу

5. Основні класифікаційні ознаки маркетингу

6. Основні види маркетингу

Практичне завдання: Дослідити основні відмінності концепцій

маркетингу.

Домашнє завдання: у плані підготовки до наступного заняття вивчити хто саме входить до мікро- і макро- середовища маркетингу.

Тестові завдання:

Укажіть, що є основним у визначенні суті маркетингу?

a) збут товарів;

b) підвищення якості життя;

c) встановлення цін на товари;

d) задоволення потреб споживачів.

2. Визначте, яку функцію не відносять до функцій маркетингу:

a) надання максимально широкого вибору;

b) управління і контроль маркетингом;

c) організація товаропросування і розподіл продукції;

d) аналіз навколишнього середовища.

Визначте, яка з перерахованих орієнтацій комерційної діяльності відповідає сучасній концепції маркетингу?

a) товарна орієнтація;

b) збутова орієнтація;

c) орієнтація на споживача та суспільство в цілому;

d) орієнтація на споживача.

4. Укажіть, що є об’єктами маркетингу:

a) товари, послуги;

b) фірми;

c) поведінка споживачів;

d) всі відповіді вірні.

5. Визначте, у чому полягає мета маркетингової діяльності підприємства:

a) якнайскорішому погашенні кредитів;

b) забезпеченні ефективності інвестицій;

c) якнайповнішому та ефективному задоволенні запитів клієнтури ринку;

d) виконанні заявленої у реєстраційних документах програми підприємства.

6. Визначте, які елементи комплексу маркетингу утворюють основу маркетингової програми фірми:

a) продукт, ціна, канали збуту, цільовий ринок;

b) продукт, ціна, цільовий ринок, просування;

c) продукт, ціна, канали збуту, просування;

d) товар, ціна, персональний продаж, просування.

7. Укажіть, які чинники зовнішнього середовища (неконтрольовані) має враховувати вищий навчальний заклад, який збирається проводити вечірні заняття з маркетингу, під час розроблення свого маркетингового плану:

a) соціальні, економічні, конкурентні;

b) соціальні, технологічні, екологічні;

c) економічні, екологічні, політико-правові;

d) технологічні, конкурентні, політико-правові.

8. Укажіть, яку назву має відчуття людиною недостачі будь-чого:

a) нестаток;

b) потреба;

c) запит;

d) необхідність.

9. Укажіть, що вивчає маркетинг з точки зору соціально-етичної концепції:

a) виробництво товарів, що пропонуються для збуту;

b) технологічні можливості забезпечення рівня якості товарів відповідно до запитів окремих груп споживачів;

c) загальний рівень цін в умовах інфляції;

d) конкурентоспроможність підприємства на відповідному цільовому ринку.

10. Визначте, який з видів маркетингу використовує підприємство під час зниження попиту на свій товар:

a) демаркетинг;

b) ремаркетинг;

c) стимулюючий;

d) розвиваючий.

11. Визначте, який вид маркетингу використовує підприємство, коли виступає на декількох сегментах ринку і для кожного розробляє окремі пропозиції:

a) концентрований;

b) недиференційований;

c) диференційований;

d) проникаючий.

12.Визначте, що входить до терміну „комплекс маркетингу”:

a) товар, дослідження ринку, збут, просування;

b) дослідження ринку, ціноутворення, товар, розподіл;

c) ціноутворення, методи збуту, стратегічне планування, просування;

d) товарна, цінова, комунікаційна та збутова політики.

13. Визначте, з чого починається маркетинг:

a) з розроблення та виробництва товару;

b) з дослідження ринку та потреб споживачів;

c) з інформаційної рекламної кампанії;

d) зі стимулюючих рекламних акцій.

Практичне заняття №2

Тема: Маркетинг як відкрита мобільна система

Мета: Освоєння студентами складових елементів внутрішнього і зовнішнього середовища маркетингу.

Питання, що вивчаються:

1. Мікросередовище маркетингу

2. Макросередовище маркетингу

Домашнє завдання: Вивчити і законспектувати основні стратегії маркетингу . Розробити анкету для особистого опитування. Освоїти лекційний матеріал.

Практичне завдання:

1. Підприємство «Капуста» планує відкрити продуктовий магазин у новому мікрорайоні «Поділля» міста Вінниці. Менеджер з маркетингу підприємства вирішив провести опитування мешканців мікрорайону, маючи на меті виявити їхні потреби та уподобання. Розробіть анкету, яку можна було б запропонувати підприємству для проведення такого дослідження. Попередньо визначиться із способом зв`язку з аудиторією (особисте, поштове, чи телефонне опитування)

Тестові завдання:

Практичне заняття №3

Практичне заняття №4

Практичне заняття №5

Практичне заняття № 6

Практичне заняття № 7

Практичне заняття № 8

Практичне заняття № 9

Список використаної літератури

Основна література


1. Алешина И.В. Поведение потребителей: учеб. пособие для вузов / И. В. Алешина. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 384 с.

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник для студ. екон. спец. вузів / С. С. Гаркавенко. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

3. Гінгстон, Пітер. Найкраща книжка про збут і маркетинг: научно-популярна литература / П. Гінгстон ; Пер з англ. І. Смольянінова, О. Дєдика. – Львів.: Сейбр-Світло, 1995. – 208 с.

4. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: учебное пособие / В. И. Дорошев . – М. : ИНФРА-М, 2000; , 2001. – 285 с.

5. Баркан, Д. И. Маркетинг для всех: беседы для начинающих / Д. И. Баркан. – Л.: Культ-информ-пресс, 1991. – 256 с.

6. Бровкова, Е. Г. Основы маркетинга: научное издание / Е. Г. Бровкова. – К.: Сирин, 1999. – 118 с.

7. Котлер Ф. Основы маркетингу / Пер. с анг. В,В.Боброва. – М.: Бизнес-книга, 1995. – 700 с.

8. Маркетинг: бакалаврський курс: навч. посіб. / За ред. С. М. Ілляшенка. – Суми.: Університетська книга, 2004. – 976 с.

9. Панкрухын А.П. Маркетинг. Для вузов по курсу «Маркетинг». – М.: ИМП. – 1999. – 358 с.

10. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: навчальний посібник / В. Ю. Святненко; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2001. – 264 с.

11. Хлусов В.П. Основы маркетинга. – М.: ПРИОР. – 2000. – 160 с.


12. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учеб. для вузов. –

М.: ИНФРА-М, 1999. – 804 с.

13.Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учеб. для вузов / Г.Л. Багиев, В.М.

Тарасевич, Х. Анн; Под общ. ред. Г.Л. Багиева. – М.: ОАО «Изд-во

Экономика», 1999. – 703 с.

14. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Вища

шк.,1994. – 327 с.

15. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга:

Пер. с англ. – 2-е епроп. изд. – М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс»,

2006. – 944 с. : ил.

16. Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм.

М.: ЮНИТИ, 2003. – 1063 с.

17.Маркетинг / Под. ред. А.А. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,

1995. – 560 с. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг: Пер. с англ. – М.: Экономика,

1990.– 350 с.


Додаткова література

1. Балабанова Л.В. Паблік рилейшнз: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва; Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – К.: Професіонал, 2008. – 528 с.

2. Краско Т.И. Психология рекламы: научное издание / Т. И. Краско; Ред. Е. В. Ромат. – Х.: Студцентр, 2002. – 216 с. :

3. Кудлай, В. Г. Маркетинговий підхід у ціноутворенні / В. Г. Кудлай // Економіка. Фінанси. Право: Інформаційно-аналітичний журнал. – 2006. – N4.

4. Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник / В. М. Куценко; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2003. – 184 с

5. Зюкова, І. О. Потенціал маркетингових досліджень / І. О. Зюкова // Економіка. Фінанси. Право.: Інформаційно-аналітичний журнал. – 2007. – N4.

6. Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании: Методология и техника качественных исследований в социальной психологии: учебное пособие для студ., обуч. по спец. психологии / О. Т. Мельникова. – М.: Академия, 2003. – 272 с.

7. Павленко А.Ф. Маркетингова політика ціноутворення: монографія / А. Ф. Павленко, В. Л. Корінєв; Міністерство освіти і науки України, Київський Національний економічний університет. – К.: КНЕУ, 2004. – 332 с.

8.Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг. Выбор

лучшего решения. – М.: Экономика, 1993.

9. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Либра, 1998. – 384 с. 54

10. Делл Д., Линда Т. Учебник по рекламе / Пер. с польс. Н.В. Бабиной;

БГЭУ. – Минск. 1997. – 320 с.

11. Диксон П.Р. Управление маркетингом: Пер. с. англ. – М.: ЗАО «Изд-во

БИНОМ», 1998. – 560 с.

12. Дихтль Е., Хёршенг Х. Практический маркетинг / Пер. з нім. – М.:

Высшая шк., 1995. – 255 с.

13. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и принципы / Совм.

предпр. «Бук чембер интернешнл». – М., 1992. – 349 с.

14. Запесоцкий А. С. Стратегический маркетинг в туризме: Учеб. Пособие.

СПб.: СПбГУП, 1999. – 384 с.

15. Косенков С. І. Маркетингові дослідження. – К.: Скарби, 2004. – 464 с.

Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии: Пер. с англ.

4-е изд. – М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1008 с. : ил.

16. Примак Т. О. Аналіз українського ринку маркетингових комунікацій //

Маркетинг в Україні. - 2003. - № 2. - С. 8-14.

17. Примак Т. О. Зміст та значення інтегрованих маркетингових

комунікацій: синергічний ефект // Проблеми науки. — К.: Київ ЦНТЕІ

Міносвіти і науки України, 2002. - № 7. - С. 36 - 44.

18. Примак Т. О. Концептуальні підходи до формування системи

класифікації маркетингових комунікацій // Проблеми науки. - К.: Київ ЦНТЕІ

Міносвіти і науки України, 2001. - № 10. - С. 37-44.

19. Примак Т. О. Маркетинг. Навч. пос. – К.: МАУП, 2001. – 200 с.

Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління

підприємством. - К.: ТОВ “Експерт ЛТД”, 2001. - 387 с

.

20. Примак Т. О. Маркетингові комунікації. Навч. пос. – К.: Ельга, Ніка-

Центр, 2003. – 280 с.

21. Примак Т. О. Методика комплексного оцінювання іміджу

підприємства. – К.: Логос, 2002. – 41 с.

22. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учеб. – М.:ЗАО

«Бизнес-школа» «Интел-Синтез», 2000. – 640 с.

Періодичні видання

“Маркетинг”; “Маркетинг і реклама”; “Маркетинг в Україні”; “Новый

маркетинг”; “Маркетинг в России и за рубежом”; “Обзор украинского

рынка”; “Отдел маркетинга”.

Інтернет джерела

1. http://marketing.web-standart.net – Журнал “Новый маркетинг”

2. http://mmr.net.ua – Журнал “Marketing Media Review”.

3. http://www.4p.ru – Електронний маркетинг-журнал “4р”.

4. http://www.mgmt.ru – Журнал “Маркетинг Менеджмент” -

5. http://marketing.rbc.ua – РБК України. Дослідження ринків

6. http://4p.net.ua - Правильний маркетинг: незалежний інформаційний

проект про маркетинг і маркетологів.

7. http://www.marketing.spb.ru/ - Енциклопедія маркетингу.

8. http://www.mm.com.ua – Інтернет видання про маркетинг “Marketing

Mix”.

9. http://www.sostav.ru - Маркетинг Реклама PR. Новини, статті і аналітика

ринку реклами і маркетингу.

10.http://www.marketing-ua.com – «Міжнародна реклама»

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИУНІВЕРСИТЕТinfonko.ru/zhizn-vozvrashaetsya-no-ne-dlya-vseh.html infonko.ru/zhizn-v-pansione-priyute-shkole-internate-s-maloletstva-ne-ochen-horosho-otrazhaetsya-na-haraktere-detej.html infonko.ru/zhizn-v-reabilitacionnih-centrah.html infonko.ru/zhizn-vsegda-vperedi-nego-i-nikogda-ne-bivaet-pozadi.html infonko.ru/zhizn-zvanskaya-po-derzhavinu.html infonko.ru/zhovtovodskij-promislovij-koledzh-dnpropetrovskogo-naconalnogo-unversitetu.html infonko.ru/zhovtyanicya-yak-hrurgchna-problema.html infonko.ru/zhreci-iudaizma-i-tovarno-denezhnie-otnosheniya.html infonko.ru/zh-stadii-evolyucii-sushnosti-cheloveka.html infonko.ru/zhukova-ns-formirovanie-rechi-u-detej-s-motornoj-alaliej.html infonko.ru/zhurnal-bastauish-mektep-4-2010zh-3-4-bet.html infonko.ru/zhurnal-hozyajstvennih-operacij.html infonko.ru/zhurnal-hozyajstvennih-operacij-za-oktyabr.html infonko.ru/zhurnal-hozyajstvennih-operacij-za-yanvar-2015-goda.html infonko.ru/zhurnali-i-a-krilova-i-eyu-gruppi-pochta-duhov-zritel-sankt-peterburgskij-merkurij.html infonko.ru/zhurnali-russkogo-modernizma-vesi-i-zolotoe-runo.html infonko.ru/zhurnalistam-rukovoditel-privolzhskogo-sledstvennogo.html infonko.ru/zhurnalistika-kak-oblast-massovoj-informacionnoj-deyatelnosti-sushnost-i-specifika-massovoj-informacii.html infonko.ru/zhurnalistika-kak-socialnij-institut-ponyatie-chetvertaya-vlast.html infonko.ru/zhurnalistika-na-sovremennom-etape-poiski-dostizheniya-perspektivi.html