INFONKO.RU

Тема 4. Міжнародно-правова відповідальність

Час – 2 год

Навчальні питання:

1. Міжнародно-правове регулювання відповідальності.

2. Міжнародні правопорушення: ознаки і класифікація.

3. Види і форми відповідальності у міжнародному праві.

4. Обставини, які виключають відповідальність у міжнародному праві.

5. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій та інших утворень.

Додаткові запитання:

1. Які міжнародно-правові акти регламентують питання відповідальності у міжнародному праві?

2. На яких принципах грунтується міжнародно-правова відповідальність?

3. Хто виступає суб’єктом міжнародно-правової відповідальності?

4. Який критерій покладено в основу класифікації міжнародних правопорушень?

5. Які виокремлюють ознаки міжнародного правопорушення?

Теми рефератів

1. Діяльність Постійної палати міжнародного правосуддя у кодифікації міжнародно-правової відповідальності.

2. Міжнародний кримінальний суд в контексті становлення міжнародно-правової відповідальності як галузі міжнародного права.

3. Імперативні норми міжнародного права (jus cogens) як критерії правомірної поведінки суб’єктів міжнародного права.

4. Комісія міжнародного права та кодифікація відповідальності міжнародних організацій.

Запитання та завдання для самостійного контролю:

1. Що служить підставою для настання матеріальної відповідальності?

2. До якої із форм відповідальності належить ординарна (звичайна) сатисфакція?

3. В яких випадках підлягає застосуванню субституція як один із видів відповідальності?

4. Чому форс-мажор відносять до однієї із обставин, що виключає відповідальність у міжнародному праві?

5. Коли може наступати відповідальність за правомірну діяльність, яка не заборонена нормами міжнародного права?

Схематичне завдання:

Зобразити схему системи органів Міжнародного кримінального суду.

Рекомендована додаткова література

Нормативно-правові акти

1. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественньх отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г. // Действующее международное право. В трех томах. Том 1. Сост. Ю. М. Колосов, 3. С. Кривчикова [Колосов Ю. М., Кривчикова 3. С.]. — М., 1999. — 864 с.

2. Устав Организации Обьединенньх Наций 1945 г. // Действующее международное право. В трех томах. Том 1. Сост. Ю. М. Колосов, 3. С. Кривчикова [Колосов Ю. М., Кривчикова 3. С.]. — М., 1999. — 864с.

3. Конвенция о международной ответственности за ущерб, прчиненньй космическими обьектами 1972 г. // Действующее международное право. В трех т. Том 1. Сост. Ю. М. Колосов, 3. С. Кривчикова [Колосов Ю. М., Кривчикова 3. С.]. — М., 1999. — 864 с.

4. Декларация об усилении еффективности принципа отказа от угрозь силой или ее применения в международньх отношениях 1987 г. // Действующее международное право. В трех томах. Том 1. Сост. Ю. М. Колосов, 3. С. Кривчикова [Колосов Ю. М., Кривчикова 3. С.]. — М., 1999. — 864с.5. Конвенция о борьбе с незаконньм захватом воздушньх судов 1970 г. // Действующее международное право. В трех т. Том 3. Сост. Ю. М. Колосов, 3. С. Кривчикова [Колосов Ю. М., Кривчикова 3. С.]. — М., 1999. — 832 с.

6. Парижская хартия для Новой Европь 1990 г. // Действующее международное право. В трех т. Том 1. Сост. Ю. М. Колосов, 3. С. Кривчикова [Колосов Ю. М., Кривчикова 3. С.]. — М., 1999. — 864с.

7. Устав Организации Обьединенньх Наций 1945 г. // Действующее международное право. В трех томах. Том 1. Сост. Ю. М. Колосов, 3. С. Кривчикова [Колосов Ю. М., Кривчикова 3. С.]. — М., 1999. — 864с.

Спеціальна література

1. Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Усиление вкологической ответственности в системе Договора об Антарктике / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев // Государство и право. — 2006. — № 10. — С. 59-66.

2. Антонович М. Відповідальність держави та особи у міжнародному праві / М. Антонович // Український часопис міжнародного права. — 2002. — № 2. — С. 21-28.

3. Білоцький С. Проблема гуманітарної інтервенції в західній доктрині міжнародного права / С. Білоцький // Український часопис міжнародного права. — 2004. — № 3. — С. 47-54.

4. Буткевич О. В. Міжнародне право стародавнього світу / О. В. Бутке­вич. — К. : Україна, 2004. — 864 с.

5. Гузей С. В. Правоприменение и правотворчество в деятельности Международного суда ООН / С. В. Гузей // Право и политика. — 2006. — № 11. — С. 83-91.

6. Замятин В. Современнье аспекть ответственности международньх организаций / В. Замятин // Московский журнал международного права. — 2004. — № 3. — С. 74-85.

7. Каламкарян Р. А. Концепция господства права в современном между­народном праве / Р. А. Каламкарян // Государство и право. — 2003. — № 6. — С. 50-57.

8. Каламкарян Р. А. Правило последовательности в поведении государств как фактор обеспечения международного доверия: значение принципов добросовестности и встоппель / Р. А. Каламкарян // Государство и право. — 1996. — № 4. — С. 128-139.

9. Калугин В. Ю. Пресечение нарушений в механизме имплементации международного гуманитарного права / В. Ю. Калугин. — Минск: Тесей, 2004. — 400 с.

10. Колодкин Р. А. Критика концепций «мягкого права» / Р. А. Колодкин // Советское государство и право. — 1985. — № 12. — С. 95-100.

11. Кононова К. О. Санкционнье резолюции Совета Безопасности ООН и их имплементация в национальньх правовьх системах государств— членов / К. О. Кононова. — М. : Волтерс Клувер, 2010. — 288 с.

12. Лавринович О. Основні проблемні питання імплементації положень Римського Статут Міжнародного кримінального суду до законо­давства України та шляхи їх вирішення / О. Лавринович // Український часопис міжнародного права. — 2003. — № 4. — С. 14-19.

13. Лихачев В. Н. Установление пробелов в современном международном праве / В. Н. Лихачев. — Казань, 1989. — 136 с.

14. Лукашук И. И. Концепция права международной ответственности / И. И. Лукашук // Государство и право. — 2003. — № 4. — С. 79-87.

15. Нефедов Б. И. Общетеоретические проблемь современного между­народного права (часть І) / Б. И. Нефедов // Международное публичное и частное право. — 2005. — № 1. — С. 8-13.

16. Пушмин 3. А., Николаев А. Е. Обьект международного правоотношения (к определению понятия) / 3. А. Пушмин, А. Е. Николаев // Советский ежегодник международного права. — 1984. — М., 1986. — С. 104-115.

17. Русинова В. Н. Нарушения международного гуманитарного права: индивидуальная уголовная ответственность и судебное преследование / В. Н. Русинова. — М. : Юрлитинформ, 2006. — 192 с.

18. Хачатуров Р. Л. Ответственность в современном международном праве / Р. Л. Хачатуров // Право и политика. — 2005. — № 8. — С. 24-43.

19. Черниченко С. В. Международное право: современнье теоретические проблемь / С. В. Черниченко. — М.: Международнье отношения, 1993. — 294 с.

Тема 5. Право міжнародних організацій

Час - 4 год

Навчальні питання:

Ч. 1

1. Право міжнародних організацій як галузь міжнародного права: поняття, джерела, функції.

2. Юридична природа міжнародної міжурядової організації. Поняття, ознаки та класифікація.

3. Класифікація органів міжнародної організації.

4. Акти міжнародних організації.

Ч. 2

5. Організація Об'єднаних Націй:

А) Генеральна Асамблея ООН;

Б) Рада Безпеки ООН;

В) Економічна та Соціальна Рада;

Г) Рада по Опіці;

Д) Міжнародний Суд ООН.

6. Рада Європи.

Додаткові запитання:

1. Які основні ознаки міжнародної міжурядової організації з точки зору особливостей її юридичної природи?

2. Що є спільного і відмінного між міжнародною міжурядовою та міжнародною неурядовою організацією?

3. Який зміст включає поняття „внутрішнє право міжнародних організацій”?

Теми рефератів

1. Договірна правоздатність міжнародних міжурядових організацій.

2. Міжнародно-правове реглювання привілеїв та імунітетів міжнародної міжурядової організації.

3. Реформування органів ООН.

4. Історія створення та організаційна структура Ліги Націй.

5. Правосуб’єктність міжнародних неурядових організацій.

6. Співробітництво міжнародних міжурядових організацій універсального характеру із регіональними міжнародними організаціями.

Запитання та завдання для самостійного контролю:

1. Котрі види органів виділяють у структурі міжнародної організації?

2. Що означає договірна правоздатність міжнародної організації?

3. Коли вперше на міжнародному рівні було визнано правосуб’єктність міжнародних організацій?

4. В якому із органів системи ООН держави-члени наділені правом вето?

5. В чому полягає необхідність у реформуванні Безпеки ООН?

6. Яким органом ООН обираються члени Економічної та Соціальної Ради?

7. Чи можуть строною у Міжнародному суді ООН виступати фізичні особи та міжнародні організації?

8. Яка із спеціалізованих установ ООН уповноважена регулювати діяльність держав у сфері безпеки польотів цивільної авіації?

9. Які особливості правосуб’єктності ОБСЄ?

Рекомендована додаткова література

Нормативно-правові акти

1. Устав Организации Обьединенньх Наций 1945 г. // Действующее международное право. В трех томах. Том 1. Сост. Ю. М. Колосов, 3. С. Кривчикова [Колосов Ю. М., Кривчикова 3. С.]. — М., 1999. — 864с.

2. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международньми организациями или между международньми организациями 1986 г. // Действующее международное право. В трех т. Том 1. Сост. Ю. М. Колосов, 3. С. Кривчикова [Колосов Ю. М., Кривчикова 3. С.]. — М., 1999. — 864с.

3. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международньми организациями универсального характера 1975 г. // Действующее международное право. В трех томах. Том 1. Сост. Ю. М. Колосов, 3. С. Кривчикова [Колосов Ю. М., Кривчикова 3. С.]. — М., 1999. — 864с.

4. Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г. // Действующее международное право. В трех т. Том 1. Сост. Ю. М. Колосов, 3. С. Кривчикова [Колосов Ю. М., Кривчикова 3. С.]. — М., 1999. — 864с.

5. Конвенция о специальньх миссиях 1969 г. // Действующее междуна­родное право. В трех т. Том 1. Сост. Ю. М. Колосов, 3. С. Кривчикова [Колосов Ю. М., Кривчикова 3. С.]. — М., 1999. — 864 с.

6. Устав Совета Европь 1949 г. // Действующее международное право. В трех томах. Том 1. Сост. Ю. М. Колосов, 3. С. Кривчикова [Колосов Ю. М., Кривчикова 3. С.]. — М., 1999. — 864 с.

Спеціальна література

1. Арутюнян Д. Процедура назначения и условия службь главного административного должностного лица ООН / Д. Арутюнян // Между­народное публичное и частное право. — 2007. — № 1. — С. 53-55.

2. Ашавский Б. Транснациональнье корпорации в аспекте международного права (сквозь призму разработки кодекса поведения) / Б. Ашавский // Государство и право. — 2011. — № 5. — С. 72-92.

3. Бордунов В. Д. Правовой механизм деятельности международньх авиационньх организаций / В. Д. Бордунов. — М. : Наука, 1989. — 168 с.

4. Гузей С. В. Правоприменение и правотворчество в деятельности Международного суда ООН / С. В. Гузей // Право и политика. — 2006. — № 11. — С. 83-91.

5. Делінський О. А. Міжнародна правосуб'єктність транснаціональних корпорацій / О. А. Делінський // Михайло Баймуратов: право як буття вченого. Збірник наукових праць до 55-річчя проф. Баймуратова. — К., 2009. — С. 810-822.

6. Замятин В. Современнье аспекть ответственности международньх организаций / В. Замятин // Московский журнал международного права. — 2004. — № 3. — С. 74-85.

7. Каламкарян Р. А. Международньй Суд ООН: становление и развитие / Р. А. Каламкарян // Государство и право. — 2011. — № 5. — С. 62-71.

8. Каламкарян Р. А. Проблема разделения споров на «юридические» и «политические» в доктрине и практике Международного суда и Международного арбитража / Р. А. Каламкарян // Государство и право. — 1996. — № 10. — С. 88-99.

9. Капустин А. Я. Роль международньх межправительственньх органи­заций в создании норм международного права / А. Я. Капустин // Международнье отношения и право: взгляд в XXI век. Материаль конференции в честь проф. Л. Н. Галенской. — СПб. : Юридическая книга, 2009. — С. 146-181.

10. Кононова К. О. Санкционнье резолюции Совета Безопасности ООН и их имплементация в национальньх правовьх системах государств— членов / К. О. Кононова. — М. : Волтерс Клувер, 2010. — 288 с.

11. Лукашук И. И. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в практике судов государств / И. И. Лукашук // Государство и право. — 1993. — № 7. — С. 119-126.

12. Отрош М. І. Правова основа участі Святого Престолу у міжнародних організаціях / М. І. Отрош // Судова апеляція. — № 3. — 2009. — С. 84-91.

13. Сергеєв Ю. В. Правові проблеми участі держав у міжнародних морських організаціях / Ю. В. Сергеев // Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. — Одеса: Астропринт. — 1999. — Вип. 6-7. — С. 94-100.

14. Федоров В. В. К вопросу о повьшении вффективности ООН / В. В. Федо­ров // Советский ежегодник международного права, 1985. — М.,1986. — С. 196-202.

15. Шпакович О. Місце міжнародних організацій в сучасній системі міжнародних відносин / О. Шпакович // Право України. — 2010. — № 12. — С. 186-192.

16. Шпакович О. Наднаціональний характер міжнародних організацій / О. Шпа­кович // Порівняльно—правові дослідження. — 2010. — № 1. — С. 26-31.infonko.ru/ocenka-psihomotornih-reakcij-organizma-cheloveka-pri-stresse.html infonko.ru/ocenka-raboti-na-seminarskih-zanyatiyah.html infonko.ru/ocenka-radiacionnoj-obstanovki.html infonko.ru/ocenka-razlichnih-svojstv-rechi-govoryashego-s-pomoshyu-metoda.html infonko.ru/ocenka-razvitiya-professionalno-tehnicheskogo-obucheniya-s-uchetom-specifiki-predpriyatiya-i-viyavlenie-osnovnih-nedostatkov.html infonko.ru/ocenka-rezhimov-dvizheniya-transportnih-sredstv-i-uslovij-truda-voditelej.html infonko.ru/ocenka-rezultata-analiza-spinnomozgovoj-zhidkosti.html infonko.ru/ocenka-rezultata-trudovoj-deyatelnosti-personala-organizacii-zadachi-i-vidi-attestacii.html infonko.ru/ocenka-rezultativnosti-raboti-nauchno-tehnicheskih-organizacij.html infonko.ru/ocenka-rezultativnosti-truda-rabotnikov.html infonko.ru/ocenka-rezultativnosti-vmeshatelstva.html infonko.ru/ocenka-rezultatov-auditorskoj-deyatelnosti.html infonko.ru/ocenka-rezultatov-deyatelnosti.html infonko.ru/ocenka-rezultatov-deyatelnosti-personala.html infonko.ru/ocenka-rezultatov-deyatelnosti-personala-organizacii.html infonko.ru/ocenka-rezultatov-deyatelnosti-podrazdelenij-upravleniya-personalom-i-organizacii-v-celom.html infonko.ru/ocenka-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii.html infonko.ru/ocenka-rezultatov-proizvodstvennoj-praktiki.html infonko.ru/ocenka-rezultatov-proverki-poslushaniya-i-lovkosti.html infonko.ru/ocenka-rezultatov-viborochnogo-audita.html