INFONKO.RU

Тема 1.3. Засоби фізичного виховання.

Основним специфічним засобом фізичного виховання є: * Фізичні вправи Оздоровчі сили природи Гігієнічні фактори Тренажери і прилади
Фізичні вправи – це: Такі рухові дії, які спрямовані на формування рухових вмінь та навичок Види рухових дій, які спрямовані на морфологічні і функціональні перебудови організму * Такі рухові дії, які спрямо-вані на реаліза-цію завдань фізичного виховання, сформовані і організовані за його закономір-ностями Види рухових дій, які спрямовані на зміни форм тілобудови і розвиток фізичних якостей
Під технікою фізичних вправ розуміють: * Способи виконання рухових дій, за допомогою яких рухове завдання вирішується оптимально і ефективно Способи виконання рухової дії, які викликають естетично сприятливе враження Певну упорядкованість та узгодженість як процесів, так і елементів змісту даної вправи Видиму форму, яка характеризується співвідношенням просторових, часових і динамічних параметрів руху
Ритм, як комплексна характеристика техніки фізичних вправ, відображає: * Закономірний порядок розподілу зусиль у часі і просторі, послідовність і міру їх зміни в динаміці дії Частоту рухів в одиницю часу Взаємодію внутрішніх сил в процесі руху Точність рухової дії та її кінцевий результат
Що відображають динамічні характеристики техніки фізичних вправ? Сукупність окремих частин рухової дії. Положення окремих ланок тіла у просторі під час виконання рухів. *Взаємодію зовнішніх і внутрішніх сил під час виконання рухових дій. Особливості виконання рухових дій протягом певного часу.
Що належить до додаткових засобів фізичного виховання? Фізичні вправи. Силові, швидкісні вправ. *Природні та гігієнічні фактори. Основні, підвідні, підготовчі вправи.
Які засоби використовують для виховання витривалості як фізичної якості? Вправи із зовнішнім обтяженням, з вагою тіла, з опором партнера. Вправи активні, пасивні, статичні, фіксовані, махові, пружинні, в розтягуванні. Змагальні, спеціальні, підвідні вправи. *Вправи великої, помірної, перемінної інтенсивності при значній тривалості роботи з активним функціонуванням усіх ланок опорно-рухового апарату.
Які засоби використовують для виховання гнучкості як фізичної якості? Вправи із зовнішнім обтяженням, з вагою власного тіла, з опором партнера. Вправи великої, помірної, максимальної, субмаксимальної потужності. Змагальні, спеціально-підготовчі вправи. *Вправи на розтягування, пружинні, махові, фіксовані, статичні, активні, пасивні.
Які засоби використовують у фізичному вихованні? Засоби забезпечення зорової наочності. Засоби забезпечення звукової наочності. Засоби забезпечення рухової наочності. *Фізичні вправи, гігієнічні засоби, природні фактори.
Які складові відносять до техніки фізичних вправ? Просторові, часові, силові, динамічні характеристики. *Основа техніки, деталі техніки, визначальна ланка техніки. Фізичне навантаження, обсяг навантаження, інтенсивність навантаження. Структура рухів, форма рухів, зміст рухів.
Що є характерними ознаками фізичної вправи? переміщенням в просторі і часі. *створення умов для розвитку всіх органів і систем людини вплив на фізичний і психічний стан людини; задоволення природної потреби людини в рухах
Що відносять до чинників, які визначають вплив фізичних вправ? індивідуальні особливості; особливості фізичних вправ; природні сили і гігієнічні фактори; *все вище перераховане
Чим визначається перш за все ефект фізичних вправ? їх формою; *їх змістом; темпом руху; тривалістю їх виконання.
Що є засобами виховання силових здібностей? Ігри, єдиноборства, спеціально-підготовчі вправи. Вправи помірної, великої, максимальної, субмаксимальної потужності. Вправи на просту, складову реакції, вправи на частоту рухів, швидкісно-силові вправи. *Вправи із зовнішнім обтяженням, з вагою власного тіла, з опором партнера.
Що є засоби виховання спритності як рухової якості? Вправи з зовнішнім обтяженням, з вагою власного тіла, з опором партнера. Вправи активні, пасивні, фіксовані, статичні, махові, на розтягування. Вправи помірної, великої, максимальної, субмаксимальної, перемінної інтенсивності. *Вправи на координацію і точність рухів у просторі, часі, за величиною м'язових зусиль; зі зміною умов виконання, зі зміною напрямків і способів виконання.
Що є змістом фізичної вправи? Структура рухової дії. Фізичне навантаження. Руховий склад вправи. *Сукупність процесів, які відбуваються в організмі під час виконання вправи.
Як називається інтервал відпочинку, що гарантує до моменту чергового повторення вправи відновлення працездатності до початкового рівня? *повним (ординарним); суперкомпенсаторним; активним; строго регламентованим.
Що відображають кінематичні показники техніки фізичних вправ? Взаємодію зовнішніх і внутрішніх сил під час виконання рухових дій. Особливості виконання рухових дій протягом певного часу. *Просторові та часові характеристики рухів. Сукупність окремих частин рухової дії.
Як класифікуються фізичні вправи за їх значенням у вирішенні освітніх завдань з фізичного виховання? Силові, швидкісні, швидкісно-силові, на гнучкість, на координацію, на витривалість. Циклічні, ациклічні, комбіновані вправи. *Основні (загальні), підготовчі, підвідні, розвиваючі вправи. Субмаксимальної, максимальної, помірної, великої потужності.
Як класифікуються фізичні вправи за ознакою прояву фізичних якостей? Основні, підготовчі, підвідні, розвиваючі. Максимальної, субмаксимальної, помірної великої потужності. *Силові, швидкісні, швидкісно-силові, на координацію, на гнучкість, на витривалість. Циклічні, ациклічні, комбіновані.
Як класифікуються фізичні вправи за ознакою фізіологічної потужності роботи, що виконується? Циклічні, ациклічні, комбіновані. *Субмаксимальної, максимальної, помірної, великої інтенсивності. Силові, швидкісні, швидкісно-силові, на гнучкість, на витривалість. Основні, підвідні, підготовчі, розвиваючі.
Як класифікуються фізичні вправи залежно від структури рухової дії? Силові, швидкісні, на гнучкість, на витривалість, на координацію, швидкісно-силові. *Циклічні, ациклічні, комбіновані. Максимальної, субмаксимальної, помірної, великої потужності. Основні, підготовчі, підвідні, розвиваючі.
Що є основним специфічним засобом фізичного виховання? *фізична вправа; природничі фактори; гігієнічні фактори; тренажери і тренажерні пристрої, гирі, гантелі, штанги, резинові амортизатори, еспандери.
Які основні вимоги до використання природних сил як додаткових засобів фізичного виховання? Свідомість, активність, послідовність. *Систематичність, індивідуальний підхід, поступовість у збільшенні дозування, комплексний підхід. Чергування навантаження з відпочинком. Циклічність, наочність, доступність.
Методи фізичного виховання це: Основні положення, які визначають зміст, організа-ційні форми навчального процесу у відповідності з його загальни-ми цілями і за-кономірностями Керівні положення, які розкривають окремі сторони застосування того або іншого принципу навчання Конкретні мотиви, які спонукають особистість діями, виконувати рухові дії * Способи застосування фізичних вправ
До специфічних методів фізичного виховання відносяться: Словесні методи і методи наочності * Методи суворо регламентованої вправи, ігровий і змагальний Методи термінової інформації Відео метод, метод самостійної роботи
Методи суворо регламентованої вправи поділяються на: * Методи навчання руховим діям і методи виховання фізичних якостей Методи загальної і спеціальної фізичної підготовки Ігровий і змагальний методи Спеціальні і загально-педагогічні методи
Сутність методів суворо регламентованої фізичної вправи полягає в тому, що: Кожна вправа спрямована одночасно на вдосконалення техніки руху і на розвиток фізичних здібностей Вони зв’язують запроектовану мету і кінцевий результат фізичного виховання Вони визначають сувору організацію занять фізичними вправами * Кожна вправа виконується у суворо заданій формі і з точно обумовленим навантаженням
Що складає основу методів виховання? *засоби і прийоми виховання; переконання і наочний приклад; тактика і техніка виховання; правила виховання.
Які вправи відносять до підвідних? вправи, що є предметом вивчення; *дії подібні до основної вправи і полегшують її освоєння; дії, що сприяють розвитку тих фізичних здібностей, які необхідні для вивчення основної вправи. дії, що полегшують освоєння основної вправи;
Які вправи відносять до підготовчих? вправи, що є предметом вивчення; дії, що полегшують освоєння основної вправи *дії, що сприяють розвитку тих фізичних здібностей, які необхідні для вивчення основної вправи. дії подібні до основної вправи і полегшують її освоєння;
Що відображає ритм як комплексна характеристика техніки фізичних вправ? *закономірний порядок розподілу зусиль .в часі і просторі, послідовність і міру їх зміни (наростання і зменшення) в динаміці дії; частоту рухів в одиницю часу; взаємодія внутрішніх і зовнішніх сил в процесі руху; точність рухової дії і його кінцева результат.
Яке поняття визначають рухові дії (включаючи їх сукупності), які направлені на реалізацію задач фізичного виховання, сформовані і організовані по його закономірностям? *фізичними вправами; рухомими іграми; руховими уміннями; фізичним вдосконаленням.
Що означає слово «вправа»? *спрямовану повторність дії з метою формування рухової функції; багаторазове повторення; свідоме виконання дії Комплекс дій
Яке поняття визначає сукупність основних ланок і рис структури рухів, необхідних для вирішення рухового завдання? Основу техніки рухів. *Визначальну ланку техніки рухів. Деталі техніки рухів. Техніку рухів.
Яке поняття визначає сукупність рухових дій, спрямованих на реалізацію завдань фізичного виховання і організованих за його закономірностями? Гігієнічні засоби. Фізичні якості. *Фізичні вправи. Технічні засоби.
Що мають спільного фізична вправа і трудова дія? педагогічне спрямування; *багаторазове виконання; різнобічний вплив на фізичне вдосконалення людини координаційна складність
Що є формою фізичних вправ? *взаємозв'язок, погодженість, послідовність процесів, що забезпечують прояв основних функцій при виконанні рухів; сукупність процесів (біологічних, психічних, біохімічних), що супроводжують виконуваний рух; сукупність частин, що складають рух. сукупністю частин (підсистем), що складають рух;
Що розуміється під ефектом фізичних вправ? *викликані вправами зміни в стані організму; розвиток рухових здібностей; оволодіння руховими навичками довгострокові адаптаційні зміни стану організму
Що розуміють під технікою фізичних вправ це? Сукупність окремих частин рухової дії. *Найбільш раціональний спосіб виконання рухової дії, який забезпечує ефективне досягнення найвищих результатів. Сукупність процесів, які відбуваються в організмі під час виконання вправ. Сукупність рухових дій, спрямованих на реалізацію завдань фізичного виховання.
Як класифікуються загальнорозвиваючі вправи? *за анатомічною характеристикою; за характеристикою м'язових зусиль за структурою рухів За потужністю виконання
Як класифікуються силові вправи? за анатомічною характеристикою; *за характеристикою м'язових зусиль; за структурою рухів. За потужністю виконання
Які внутрішні сили визначають динамічні, характеристики техніки фізичних вправ? Сила реакції опори, інерційні сили, сила опору середовища. Сили тертя. Швидкість, прискорення рухів. Темп рухів. Амплітуда, траєкторія рухів, тривалість рухів. *Сила тяги м'язів, еластичні сили м'язів, в'язкість м'язів, сили тертя суглобів.
Які засоби використовують для розвитку гнучкості? швидкісно-силові вправи; *вправи на розтягування; вправи «ударно-реактивної дії»; динамічні вправи з граничною швидкістю руху.
Які зовнішні сили визначають динамічні характеристики техніки фізичних вправ? Амплітуда, траєкторія рухів, сила тяги м'язів. Швидкість, прискорення рухів, в'язкість м'язів. Тривалість, темп рухів. *Сила реакції опори, інерційні сили, сила опори середовища, сили тертя.

infonko.ru/nositeli-klyuchevoj-informacii.html infonko.ru/nositeli-obryadov-lyubovnoj-magii.html infonko.ru/nosite-rebenka-polozhiv-ego-na-bochok.html infonko.ru/no-skazhu-chestno-ego-zanyatiya-podnyali-menya-po-latinskomu-kak-i-moi-podnyali-ego-znaniya-v-zvezdnih-zadachah-mi-nikogda-ne-govorim-o-chem-to-drugom-pomimo-obucheniya-ili-zanyatij-chto-ochen-raduet-menya.html infonko.ru/no-slovo-sostoit-iz-bukv-kotorie-v-svoyu-ochered-tozhe-yavlyayutsya-znakami-otrazhayushimi-opredelyonnie-zvuki-rechi.html infonko.ru/nos-nosyara-nosik-shnobel.html infonko.ru/nosovaya-polost-pridatochnie-pazuhi-nosa-nosoglotka-gortanmikroskomicheskoe-stroenie-tkanevie-komponenti-istochniki-razvitiya-funkcii.html infonko.ru/nostalgiya-po-gospodam-oficeram.html infonko.ru/nostej-takzhe-podrostkam-za-sokrashennoe-rabochee.html infonko.ru/nost-teorii-racionalizacii-oaermanskogo-problemi-ekonomiki-1930-3.html infonko.ru/no-tabletka-razve-privedet-v-soglasie-telo-i-dihanie.html infonko.ru/no-tam-budet-kontaktnaya-situaciya-lyubopitnaya-o-kotoroj-mnogie-uznayut-u-nas-est-zhelanie-okazatsya-v-etih-mestah-17-maya-i-30-iyunya-est-li-shans-u-nas-okazatsya-tam.html infonko.ru/nota-narodnogo-komissara-inostrannih-del-sssr-vm-molotova-o-vozmutitelnih-zverstvah-germanskih-vlastej-v-otnoshenii-sovetskih-voennoplennih-ot-25-noyabrya-1941-g.html infonko.ru/notariusi-sovershayut-ispolnitelnie-nadpisi-v-sootvetstvii-so-st-st-8994-osnov-zakonodatelstva-rossijskoj-federacii-o-notariate.html infonko.ru/notarius-osushestvlyaet-svoyu-deyatelnost-na-opredelennoj-territorii-notarialnom-okruge.html infonko.ru/no-tehnika-est-est-zapchasti-perevozimie-otkuda-to-est-remontnie-ceha.html infonko.ru/notnie-izdaniya-i-audiozapisi.html infonko.ru/notnij-stan-oboznachenie-zvukov.html infonko.ru/notoedroz-i-sarkoptoz-zudnevaya-chesotka.html infonko.ru/nottingemskij-podhod-k-igrovoj-psihoterapii.html