INFONKO.RU

СТРУКТУРА ЗВІТУ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

У кожному розділі в програмі практики передбачено рекомендований перелік документів, що може бути доданий до звіту для обґрунтування викладеного в ньому матеріалі. Практикант повинен підшити всі документи окремо до кожного розділу, пронумерувати їх і з описом документів оформити у відповідну папку (див. дод. 4).

Таким чином, звіт повинен мати такі основні складові:

1– титульна сторінка;

2– відгук-характеристика;

3 - щоденник практики;

4- звіт про проходження практики;

5- індивідуальне завдання студента-практиканта;

6- додатки до звіту;

7 - рецензія.

Звіт та щоденник практики повинні бути оформлені у друкованому вигляді. Всі записи необхідно виконувати чітко, охайно на білому папері формату А-4. На аркуші необхідно розмістити 26-28 рядів тексту. Поля повинні становить: ліве - 35 мм, праве - 10 мм, верхнє та нижнє - 20 мм. Нумерація сторінок наскрізна та послідовна, починаючи з титульної сторінки, на якій номер сторінки не проставляється, але рахується. Номер сторінки проставляється арабськими цифрами в правову верхньому кутку вгорі.

Під час практики студент повинен в умовах виробництва, торгівлі, управління навчитися працювати самостійно. Для цього в кожному розділі передбачені певні завдання, їх студент повинен опрацювати без допомоги керівника практики.

Так, до самостійної роботи студента на практиці відносяться такі роботи:

• вивчення нормативно-правових та комерційних документів підприємства, установи, організації;

• складання схем, таблиць, графіків на підставі економічної оцінки та аналізу підприємства за деякими аспектами;

• оформлення матеріалів практики;

• підготовка висновків, пропозицій за підсумками вивчення певної сфери діяльності підприємства;

• виконання індивідуального завдання переддипломної практики;

• економічний аналіз результату певного виду (торгівлі товарами, виробничо-комерційної діяльності підприємства) тощо.

Практика здійснюється на підприємствах та в організаціях різних форм власності, видів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше трьох років та здійснюють виробничу, торговельну, виробничо-торговельну, посередницьку, оптово-збутову, контролюючу, експертну та інші види діяльності. Підприємства повинні мати штат висококваліфікованих фахівців, здатних надати допомогу студентам-практикантам щодо набуття ділових професійних навичок.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Професійна підготовка студентів вищих навчальних закладів складається з професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки.

При визначенні навчальних досягнень студентів у професійно-теоретичній підготовці аналізу підлягають:

• рівень самостійності студента при здійсненні пізнавальної діяльності, відповідях та виконанні практичних завдань (з допомогою, з частковою допомогою, з консультативною допомогою викладача, самостійно);• рівень відтворення навчального матеріалу;

• рівень застосування знань, умінь і навичок для виконання практичних завдань;

• рівень застосування законодавчо-нормативної, товаросупровідної та комерційної документації в навчальній діяльності;

• характер помилок та здатність їх виправляти.

При визначенні навчальних досягнень студентів у професійно-практичній підготовці аналізу підлягають:

- рівень професійних знань, володіння прийомами та операціями необхідними для виконання роботи товарознавця-комерсанта;

- рівень самостійності студента у процесі організації роботи та виконання навчально-виробничого завдання;

- обсяг і правильність виконання завдання;

- уміння користуватися різними видами товарознавчої та комерційної документації та вміння її розробляти (стандарти, сертифікати, договори поставки товарів, договори купівлі-продажу, специфікації тощо);

- уміння застосовувати прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи, рівень дотримання правил безпеки праці;

- характер помилок, здатність їх виправити, уміння організувати робоче місце;

- рівень опанування основами професійної культури та здатності до продуктивної і творчої співпраці в колективі.

Ці орієнтири покладені в основу відокремлення чотирьох рівнів навчальних досягнень студентів: початкового, середнього, достатнього, високого.

Оцінка "2" виставляється тоді, коли студент за допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи навчального матеріалу та неусвідомлено виконує окремі частини практичних завдань. Під час відповіді й виконання практичних завдань допускає суттєві помилки.

Оцінка "3" виставляється тоді, коли студент на рівні запам'ятовування без достатнього розуміння відтворює навчальний матеріал та виконує практичні завдання в неповному обсязі за частковою допомогою викладача. Недостатньо обґрунтовано аналізує і порівнює інформацію. Неусвідомлено користується товарознавчо-комерційною документацією. Під час відповіді й виконання практичних завдань допускає помилки, які самостійно виправити не може.

Оцінка "4" виставляється тоді, коли студент самостійно, з розумінням відтворює основний навчальний матеріал та застосовує його під час виконання практичних завдань в типових умовах. Для визначення основних понять аналізує, порівнює інформацію і робить висновки. Відповідь студента в цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Виконує практичні завдання за типовим алгоритмом (послідовність дій). Можлива консультативна допомога викладача. Достатньо усвідомлено користується товарознавчо-комерційною документацією. Під час відповіді та виконання практичних завдань допускає несуттєві помилки, які може виправити.

Оцінка "5" виставляється тоді, коли студент володіє глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі та здатний їх ефективно використовувати для виконання всіх передбачених навчальною програмою практичних завдань. Відповідь студента повна, правильна, обгрунтовна та містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Студент вміє самостійно знаходити джерела інформації і користуватися ними, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міждисциплінарні зв'язки, робить аргументовані висновки. Студент правильно і усвідомлено застосовує всі види товарознавчо-комерційної документації в межах навчальної програми. Може самостійно розробляти окремі її види. Самостійно, правильно, в повному обсязі виконує практичні завдання як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно складеним планом. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКЛАДЕННЯ ЗМІСТУ ОПРАЦЬОВАНОГО СТУДЕНТАМИ ПРАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ У ЗВІТІ

Основними вимогами, що ставляться до звіту є опрацювання усіх нижче вказаних чотирнадцяти розділів.

І розділ. Загальне ознайомлення з підприємством (організацією)

Загальне ознайомлення з підприємством (організацією).Нормативно-правова база його створення та функціонування:

• повне комерційне найменування;

• коли і ким зареєстроване, номер реєстраційного свідоцтва;

• юридична адреса;

• основний вид підприємницької діяльності та його специфіка (основні види продукції, що випускаються або реалізуються);

• організаційно-правовий статус господарювання;

• форма власності;

• правове становище майна;

• ознайомлення з основними законодавчими й нормативними документами, які регулюють роботу підприємства;

• з’ясування можливих особливостей функціонування даного суб’єкта бізнесу (патентування, ліцензування, державне регулювання, галузеві особливості).

Дати характеристику розташування виробничих і торговельних приміщень. Виконати план-схему розміщення торгових і виробничих приміщень підприємства.

Рекомендований перелік додатків до розділу (виписки з установчих, тобто засновницьких документів):

v установчого договору;

v статуту;

v положення;

v реєстраційного свідоцтва.infonko.ru/spasanie-lyudej-v-hode-razvedki-pozhara.html infonko.ru/spasatelnoe-sudno-i-ostrov-lyudoedov.html infonko.ru/spasenie-gorill-ili-gerilya.html infonko.ru/spasenie-tolko-s-religioznoj-organizaciej.html infonko.ru/spasenie-tolko-v-cerkvi-hristovoj.html infonko.ru/spasenie-tolko-v-organizacii.html infonko.ru/spasenii-vseh-lyudej-bez-isklyucheniya-i-pravednikov-i-greshnikov.html infonko.ru/spasibo-izvinite-chto-ne-soobshili-pomnila-pro-vas-no-stolko-bilo-zabot-izvinite.html infonko.ru/spasibo-za-vnimanie-k-problemam-polimusejona.html infonko.ru/spasitelnaya-vera-nosit-lichnij-harakter.html infonko.ru/spasovich-vd-rech-v-zashitu-dementeva.html infonko.ru/spas-sistema-transovoj-kulturi-ukratnskogo-naroda.html infonko.ru/specalna-fzichna-pdgotovka-sportivna-pdgotovka-cl-zavdannya.html infonko.ru/specalne-rozslduvannya-neshasnih-vipadkv.html infonko.ru/specalnih-zasobv-vognepalno-zbro.html infonko.ru/specaln-metodi-vivchennya-bblotechnogo-fondu.html infonko.ru/specalno-upovnovazhenij-kervnik-ta-shtab-z-lkvdac-ns-sili-zasobi-postjno-gotovnost.html infonko.ru/specalzovan-netipov-normi-prava.html infonko.ru/special-categories-of-passengers.html infonko.ru/specialist-dolzhen-v-oblasti-analiticheskoj-himii.html