INFONKO.RU

Розрахункові таблиці для виконання 4-го завдання розміщені в додатку Д.

Задача 51

Жоден показник сам по собі не дає чіткої інформації, на підставі якої можна було б судити про фінансове становище авіакомпанії. Це стає можливим тільки після аналізу всього комплексу показників.

Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства - це його фінансова незалежність від зовнішніх джерел. Для визначення цієї характеристики фінансового становища авіакомпанії розраховується її коефіцієнт незалежності.

де Вк - вартість власного капіталу; Ср - загальна сума господарських ресурсів. Критичне значення коефіцієнта незалежності КНЗ = 0,5

Коефіцієнт фінансової стабільності

Ск - загальна сума позикових коштів.

Коефіцієнт фінансової стабільності оптимально повинен бути рівний 2.

Коефіцієнт фінансової стійкості

Пд - довгострокові пасиви.

Оптимальне значення цього коефіцієнту повинне знаходитися у проміжку від 0,85 до 0,90.

Коефіцієнт фінансового ливериджу

Оборотність власного капіталу

, де Б6 — валюта балансу.

Показник прибутковості

де: П - прибуток до сплати податків і відсотків за кредит;; Ас - сума активів.

Коефіцієнт прибутковості активів

Пу – прибуток після сплати податків та відсотків за кредит.

Коефіцієнт прибутковості власного капіталу


Інтегральне значення фінансового показника конкурентоспроможності авіакомпанії

Вихідні дані для розрахунку інтегрального фінансового показника конкурентоспроможності авіакомпанії (тис. грн.)

т - число груп;

n - кількість показників.

Визначити виходячи із даних таблиці:

1. Коефіцієнт фінансової незалежності.

2. Коефіцієнт фінансової стабільності.

3. Коефіцієнт фінансової стійкості.

4. Коефіцієнт фінансового ливеріджу.

5. Оберненість власного капіталу.

6. Розрахунок показників прибутковості.

7. Коефіцієнт прибутковості власного капіталу.

8. Коефіцієнт прибутковості активів.

9. Інтегральний фінансовий показник конкурентоспроможності авіакомпанії.

Змістовий модуль 2. Деталізація розділів й розробка бізнес-плану ЗЕД АП, правила експертизи й презентації проектної документації

Тема 8.Розділ «Маркетингове дослідження ринку авіаційних послуг та робіт»: сегментування, споживачі, конкуренти. Прогнозування попиту

Задача 1 Визначте динаміку функціонування сегмента транспортних перевезень в Україні, використовуючи такі статистичні дані (млн. чол.):

Вид транспорту 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.
Транспорт все, в т.ч.: 47 885 44 943 44 745 29 390 23 074
-залізничний 2 372 1 883 1 419 1 339 1 278
-автобусний 24 874 22 817 22 892 15 636 12 559
-таксомоторний
-трамвайний 8 071 7 540 7 421 4 123 2 660
-тролейбусний 8 619 8 475 8 759 4 653 2 972
-метрополітен 3 567 4 150 4 186 3 574 3 528
-морський 1,1 1,3 1,4
-внутрішній водний
-повітряний

Результати розрахунків оформіть в таблиці.Задача 2 Визначте динаміку чисельності готельних підприємств в Україні, використовую такі статистичні дані:

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.
Кількість готелів 6 258 4 182 4 812 6 500

Результати розрахунків оформіть в таблиці.

Задача 3

Визначте структуру переваг туристів при виборі засобів транспорту за результатами опитування потенційних пасажирів, які віддали перевагу:

- залізничного транспорту 611 чол.;

- авіаційному 430 чол.;

- автобусному 214 чол.;

- водного транспорту 243 чол.;

- і іншого транспорту 69 чол.

Результати розрахунків оформіть в таблиці.

Задача 4

На прикладі самостійно обраного авіаційного підприємства проведіть аналіз цінового діапазону пропонованих продуктів (мінімальна і максимальна ціна).

Задача 5

Заповнити ланцюг операцій процесу маркетингових досліджень

1. Аналіз вторинної інформації.

2.Аналіз даних.

3. Використання результатів.

4.Визначення проблеми.

5. Рекомендації.

Задача 6

Заповнитисхему маркетингової інформаційної схеми підприємства:

1.Використання планів маркетингу. 2. Оточуюче середовище. 3. Ринкові дослідження. 4. Цілі фірми. 5. Плани маркетингу. 6. Система маркетингового спостереження. 7. Зберігання даних. 8. Постійні спостереження.


Задача 7

Заповнити таблицю видів маркетингових досліджень: 1. Вивчення законодавчих обмежень. 2. Тестування товарів 3. Аналіз розподілу сегментів між фірмами. 4. Вивчення засобів реклами. 5. Пробний маркетинг. 6. Вивчення ефективності рекламних об’яв. 7. Вивчення стратегій стимулювання збуту. 8. Вивчення товарної номенклатури. 9. Визначення квот і територій збуту. 10. Вивчення проблем інформування споживачів. 11. Вивчення характеристик ринків 12. Дослідження мотивації споживачів. 13: Аналіз збуту. 14. Вивчення політики цін. 15. Дослідження рекламних текстів. 16. Заміри потенційних можливостей ринків. 17. Вивчення проблеми створення упаковки. 18. Вивчення реакції на новий товар. 19. Вивчення проблем соціальної політики. 20. Вивчення міжнародних ринків. 21. Вивчення товарів конкурентів. 22. Вивчення впливу на оточуюче середовище. 23. Вивчення тенденцій ділової активності. 24. Короткотермінове прогнозування. 25. Довготермінове прогнозування. 26. Вивчення каналів розподілу.

Види маркетингових досліджень

№ з/п Сфера і вид досліджень
1. Відповідальність фірми
1.1.
1.2.
2. Комерційна діяльність і її аналіз
2.1.
2.2.
3. Розробка товарів
3.1.
3.2.
4. Збут і ринки
4.1.
4.2.
5. Реклама
5.1.

Задача 8

Користуючись інформацією (табл.) про структуру споживання послуг авіакомпанії за регіональними ознаками, визначити найбільш неосвоєні райони міста. Який вид інформації наведений в таблиці?

Структура споживання бортхарчування за регіональними ознаками

Райони міста Чисельність, тис. чол. Відсоток споживання до загального обсягу реалізації, %
Район А 17,0
Район Б 2,0
Район В 12,0
Район Г 5,4
Район Д 8,1
Район Є 8,8
Район Ж 8,5
Район 3 38,0
Всього

Задача 9

Проаналізувати інформацію, що наведена в таблиці 8.4 та зробити висновок щодо зміни структури асортименту морозива за розфасуванням. Які рекомендації можна запропонувати фірмі на основі проведеного аналізу?

Структура асортименту морозива за розфасуванням

№з/п Вид розфасування
1. Вагове 3,7 2,7 2,6
2. Фасоване 96,3 97,3 97,4
3. в тому числі в стаканчиках 37,2 40,6 43,9
4. глазуроване 33,0 33,0 10,5
5. на паличках 100 гр. 24,2 3,5 2.0
6. на паличках 125 гр. –_ 49,4 38,7
7. пласти 1 кг 1,7 1,6 1,0
8. торти 1,8 1,7 0,8
9. пласти 0,5 кг –_ 0,3 0,4
10. Всього

Задача 10

Необхідно визначити частоту відвідування кінотеатрів середнім українцем. У відділі маркетингових досліджень є списки телефонів всіх осіб у віці старших 65 років.

1. Чи можна вибрати респондентів для опитування з цієї групи населення?

2. Було прийнято рішення використати ці списки для дослідження. Для цього, подзвонивши по телефону запитують, чи проживають за даною адресою особи віком до 12 років, 12-21 рік та 22-65 років. Якщо відповідь ствердна, чи можна задавати питання цим особам?

Задача 11

Підприємство “Альфа” продає продукцію двох видів: М і К в двох регіонах. Розподіл обсягів продаж за регіонами, а також дані про виручку від продажу і витрати представлені в табл. 4.4. В регіоні І в процесі продажу продукції виникли додаткові витрати в сумі 130 млн. грн. Визначте найбільш вигідний для підприємства регіон збуту продукції. Зробіть висновок.

Задача 12

Підприємство, орієнтоване на виробництво сільськогосподарської техніки, має на меті вийти на ринок України з новим товаром – міні-млином продуктивністю 0,6-1 т на годину. Оцінити загальний поточний попит на ці млини за умови, що загальна кількість борошна, яка споживається в таблиці.

Виріб Розподіл за регіонами Виручка від продажу, млн. грн. Змінні витрати, млн. грн. Постійні витрати, млн. грн.
регіон І регіон ІІ
М 70% 30%
К 30% 70%

Україні за рік – 6 млн. тонн, причому 40% з цієї кількості виробляють крупні державні заводи. Для розрахунку прийняти, що міні-млини використовуються в основному 8 годин на добу, 24 дні на місяць і 10-11 місяців на рік. Які ще показники потрібно було б врахувати при підрахунку остаточного рівня попиту на міні-млини.

Задача 13 На кожному з варіантів (рис. 8.1.) представлені дві криві: 1 – крива попиту для більшості товарів; 2 – крива попиту на престижні товари. Потрібно вибрати один найбільш правильний варіант.

Задача 14Визначити, яка пряма відповідає більш еластичному попиту (рис. 8.2.)


Задача 15При якому варіанті залежності ціни від кількості товару зображена рівновага пропозиції (крива ss) та попит (крива dd), за умови, що інші фактори не змінюються.


Задача 16

Обрати з перерахованих факторів ті, від яких залежить попит на товар.

1. Прибуток споживача.

2. Ціна товару субституту.

3. Купівельна спроможність споживачів.

4. Умова поставки.

5. Потреба споживача в товарі.

6. Базисна ціна.

7. Ціна даного товару.

8. Обсяг продажу.

Задача 17

Для будь-якого підприємства авіації загального призначення (за Вашим вибором) проведіть аналіз цінової політики конкурентів:

Конкурент Цінова політика Опис переваг конкурента

Тема 9. Розділ «Маркетинг-план ЗЕД АП»: стратегія розвитку, стратегія ціноутворення, збутова, рекламна та комунікаційна політика

Задача 1

Заповніть схему класифікації товарів (рис.).


1 – товари споживчого попиту; 2 – товари тривалого користування; 3 – товари вибіркового попиту; 4 – стандартна продукція; 5 – товари виробничого призначення; 6 – готовий виріб; 7 – престижні товари; 8 – сировина; 9 – товари короткочасного користування; 10 – рідкісна продукція 11 – предмети розкошу; 12 – напівфабрикати; 13 – товари повсякденного попиту; 14 – проміжна продукція (комплектуючі деталі, вироби).

Задача 2

Проаналізуйте наведену в табл. характеристику етапів життєвого циклу товару, відшукайте та виправте можливі помилки

Характеристика основних етапів життєвого циклу товару

Особливості етапів Етапи життєвого циклу
Розробка Впровадження Зростання Зрілість Спад
Прибуток від’ємний спад зростає високий від’ємний
Витрати низькі дуже високі середні низькі високі
Рівень продажу відсутній невисокий швидко зростає пік продажу падіння
Ціни не встановлені високі низькі знижую-ться найнижчі
Споживачі відсутні “новатори” сегмент ринку масовий ринок “консер- ватори”
Конкуренція незначна зростає значна зменшується відсутня
Реклама мінімальна переконує інформує нагадує відсутня

Задача 3Заповніть схему алгоритму процесу розробки нової продукції (рис.).

Рис. Алгоритм процесу розробки нової продукції

1. Розробка й перевірка задуму. 2. Розробка стратегії маркетингу. 3. Розробка ідей. 4. Пробний маркетинг. 5. Оцінка й вибір ідей. 6. Виробництво і реалізація продукції. 7. Розробка продукції.

Задача 4

Визначте вид та розмістіть у відповідні групи товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору і товари особливого попиту: 1 – хліб; 2 – меблі; 3 – солодощі; 4 – телевізор фірми “Sony”; 5 – одяг; 6 – золоті прикраси; 7 – електроплита; 8 – зубна паста; 9 – парасоля; 10 – “Меrsedes-600”; 11 – калькулятор; 12 – газети; 13 – старовинний настінний годинник; 14 – бензин; 15 – пральна машина.

Задача 5

На рис. показано зміну обсягів продажу за певний період для окремих товарів. Відділ планування виробництва, зважаючи на зростання продажу в попередні роки, встановив у 2005 рр. рівень виробництва товару В на 2007-2011 рр. в межах 500000 шт. Чи виправдався зроблений прогноз? Відповідь поясніть. Визначте види життєвих циклів цих товарів.


Задача 6

В табл. наведена інформація про реалізацію товару фірми “Авіа”. Побудуйте графік життєвого циклу товару, зобразивши криві обсягів продажу і прибутку. Виділіть етапи життєвого циклу, які пройшов товар, та визначте етап, на якому він знаходився в 2003 та 2007 роках.

Реалізація продукції фірми “Авіа”

Рік Обсяг реалізації, тис. шт. Ціна продажу, тис. грн/шт. Собівартість реалізації, тис. грн/шт.
8,2 7,8
8,5
6,5
10,5 9,2 7,7
13,5 7,6
10,5 7,4
8,5 6,5
5,8
4,8

Задача 7

Підприємство перейшло до виробництва пральних машин нового покоління з коефіцієнтом споживчої вартості Квл=0,92і ціною 1200 грн. Фірми конкуренти пропонують подібну продукцію з дещо нижчими споживчими властивостями (Ккн=0,76) за ціною 1060. Визначте показник конкурентоспроможності нових пральних машин та ціну нового товару, при якій його конкурентні можливості та товарів фірм конкурентів будуть однаковими.

Задача 8

Одна із ведучих фірм літакобудування асоціація “Іллюшин” (м. Вороніж) запустило в серійне виробництво лайнери марки “Іл-96300”. Найбільш близьким за технічними показниками до цього літака є “Боінг-767300ЕR” американського виробництва. Визначте рівень конкурентоспроможності лайнера “Іл-96300” відносно його американського аналога. Основні технічні та споживчі характеристики цих літаків наведені в таблиці.

Технічні та економічні показники Боінг-767300ЕR Іл-96300
Технічні
Крейсерська швидкість, км/год
Комерційне навантаження, т 39,14
Кількість пасажирів, чол.
Дальність при максимальному
комерційному навантаженні, км
Витрата палива за годину, т 3,8 6,2
Строк служби
Ціна, млн. дол.
Експлуатаційні, млн. дол. за рік
Амортизація
Страхування 8,4
Сукупні витрати на персонал 0,9 1,4
Витрати на паливо
Витрати на технічне обслуговування 4,3 6,3

Задача 9

1. Оберіть параметри конкурентоспроможності, заповніть конкурентну карту (на прикладі даних авіапідприємств, авіа фірм, представництв авіакомпаній та інші), вивчіть сильні і слабкі сторони авіапідприємства та оцініть її ринкову позицію, заповнивши графи таблиці.

Параметри конкурентоспроможності Конкуренти Авіапідприємство
Фірма 1 Фірма 2 Фірма 3 …. Фірма N

Задача 10

Визначте динаміку реального попиту на новорічні тури за період, якщо за даними статистики оцінка витрат споживачів на покупку новорічних турів склала: в базовому році 325 турів на суму 4877 тис. грн., у звітному році 368 турів на суму 5923 тис. грн.

Задача 11

Скласти послідовний ланцюг з етапів процесу встановлення вихідної ціни на товар:

1. Вибір цінової стратегії.

2. Аналіз факторів, що впливають на цінову політику підприємства.

3. Визначення цілей ціноутворення.

4. Розрахунок ціни.

5. Вибір моделі і методу ціноутворення.

Задача 12

Який метод ціноутворення бажано використовувати при відповідних обставинах (табл.)?


Задача 13

Цілям підприємств відповідають певні рівні цін (низький або високий). Заповніть таблицю, проставивши відповідні рівні.

№ з/п Обставина Метод ціноутворення
1. Встановлення ціни підприємствами, для яких існують обмеження розмірів норми прибутку ?
2. Встановлення цін на принципово нову продукцію ?
3. Встановлення цін, які забезпечують бажаний обсяг прибутку ?
4. Встановлення цін при заданому обсязі виробництва та цільового прибутку ?
5. Встановлення ціни на зразки продукції ?
6. У комплексі маркетингу переважають нецінові заходи впливу на покупця ?
7. У споживача склалося певне ціннісне уявлення про товар ?
8. Стоїть завдання зберегти рівновагу на ринку ?
9. На ринку існує ціновий лідер ?
Рівень цін Цілі
1. ? Лідерство на ринку
2. ? Лідерство з якості товару
3. ? Виживання на ринку
4. ? Максимізація поточного прибутку

Задача 14

Авіакомпанія планує випуск нової інструкції у вигляді книги. Постійні витрати такого видавництва складають 1550 грн. Змінні витрати складаються з таких пунктів: витрати друку = 99 коп./екз., винагорода автора за кожен проданий примірник книги = 10% від ціни продажу, торгівельні витрати = 12 коп./екз., націнка на загальні витрати = 10% від ціни продажу.

Визначить обсяг збуту в точці беззбитковості при ціні продажу 4,65 грн., при ціні 3,1 грн. Поясніть, із чого виникає різниця між першим і другим результатом.

Задача 15

Визначення ціни методом максимізації поточного прибутку.

Для визначення ціни на новий товар парфумерна фірма “Ейр лайн” вирішила використати модель ціноутворення, що базується на попиті. Було проведене ринкове тестування нових рейсів при різних рівнях цін у діапазоні від Ц1=8,6 грн. до Цт=4,1 грн. Обсяг збуту при тому зріс від N1 =3280 одиниць до Nт=6976одиниць.

Кореляційно-регресійний аналіз показав, що взаємозв’язок між ціною і попитом визначає рівняння регресії:

N = 9454–810 Ц.

Постійні витрати фірми на впровадження рейсу F =7450 грн. за квартал, змінні витрати на рейс V =3,7 грн.

Визначить:

1) оптимальну ціну на рейс методом максимізації поточного прибутку;

2) рівень збуту, який відповідає оптимальній ціні;

3)собівартість рейсу при даному рівні виробництва і збуту.

Задача 16

Фірма “Лотос”, що виробляє світлотехнічну продукцію, запустила нову технологічну лінію для виробництва освітлення для літаків, інвестувавши в неї 1,5 млн. грн. Плановий випуск нової продукції N=50000 світильників у рік.

Змінні витрати на одиницю продукції V =12 грн. Постійні витрати на виробництво і збут продукції F=320 тис. грн. у рік.

Визначить ціну нового світильника, використовуючи такі методи, що належать до витратної моделі ціноутворення:

1) метод надбавок, за умови, що ця фірма хоче встановити надбавку в розмірі 20%:

а) від собівартості товару;

б) від ціни його продажу;

2) метод забезпечення цільового прибутку на інвестований капітал , якщо фірма хоче отримувати 20% прибутку з інвестицій щорічно.

Задача 17

За даними останніх місяців підприємство, що виробляє електричні млинки для кави, зауважує значне скорочення обсягів збуту. Їх продавали за ціною Ц1= 25 грн/один. Оскільки конкуренти за цей період ціни не змінювали, менеджер із маркетингу розмірковує, чи варто змінювати ціну.

Відділ маркетингових досліджень, аналізуючи вплив ціни на динаміку попиту, визначив еластичність попиту на електричні млинки для кави від ціни на рівні Е = -2,7%.

Чи порадили б Ви менеджеру прийняти рішення про зниження ціни на 3 грн/один., якщо дотепер щомісяця у середньому продавалось N1 = 670 одиниць товару, змінні витрати на виробництво і продаж одного млинка для кави становлять V=17 грн/один., а постійні витрати F=1275грн. у місяць? Треба щоб балансовий прибуток досягав не менше, ніж 18% від обсягів продажу.

Задача 18

Доповніть класифікацію реклами за її цілями (табл.) та видами:

Класифікація реклами за її цілями

Вид реклами Цілі реклами
А •доводить до відома споживачів інформацію про товари, їх види, призначення, показники якості, особливості, принципи дії та ін., інформує про рівень і динаміку цін на них; •формує образ фірми. Особливо важливою є на етапі зростання випуску продукції для формування селективного попиту
Б •заохочує споживача віддати перевагу тому чи іншому товару (марці); •змінює на ліпше ставлення споживача до товару; •переконує у необхідності придбати товар. Особливо важливою є на етапі зростання випуску продукції для формування селективного попиту
В •нагадує про товар, місце й умови його продажу та використання
Г •підтримує, підтверджує добру думку про товар після його купівлі та використання споживачем
Д •своєю солідністю, якістю підкреслює статус фірми, її надійність, прогресивність, стабільність

1–підкріплювальна; 2 – інформативна; 3 – переконувальна; 4 – “обличчя фірми”; 5 – нагадувальна.

Задача 19

Доповніть характеристику головних носіїв реклами (табл.) видами засобів масової інформації

Головні носії реклами

Засоби Переваги Недоліки
А Гнучкість, своєчасність, добре охоплення місцевого ринку, широке визначення, створення враження високої достовірності Короткочасність існування, низька якість поліграфічного виконання, незначна аудиторія “вторинних” читачів, конкурування різних реклам у тій самій газеті
Б Поєднання зображення, звуку, руху, кольорів, чуттєвий вплив, високий ступінь привертання уваги, широта охоплення Висока абсолютна вартість, мала селективність аудиторії, швидкоплинність рекламного контакту, перевантаженість телебачення рекламою, а отже, висока конкуренція рекламних звернень різних фірм
В Селективність аудиторії, гнучкість, неможливість впливу реклами конкурентів, персональний характер, повнота інформації Відносно висока вартість, необхідність використання кваліфікованих спеціалістів (художників-графіків, редакторів, поліграфістів та ін.)
Г Масовість використання, висока географічна й демографічна селективність, низька вартість Обмеженість засобів впливу (тільки звук), швидкоплинність рекламного контакту, можливість сприйняття у певних випадках тільки як шумового фону
Д Висока географічна й демографічна селективність, вірогідність і престижність, висока якість поліграфічного відтворення, тривале існування, значна кількість «вторинних» читачів Тривалий інтервал між замовленням і друкуванням реклами. Необхідність оплати зайвого тиражу, відсутність гарантій розміщення рекламної об'яви в найзручнішому місці, низька частота повторення, конкуренція з іншою рекламою, висока вартість
Е Гнучкість, висока частота повторних контактів, невисока вартість. Низький рівень конкуренції Мала селективність аудиторії, обмеження творчого та адміністративного характеру
Є Прямий зв’язок зі споживачами, велика селективність аудиторії, низька вартість Брак гарантії відповіді
Ж Ефективний засіб формування уявлення про товар Короткочасність контакту, необхідність участі спеціалістів у запису, обмеженість засобів впливу (тільки звук)
3 Дають досить повне уявлення про товари, не потребують спеціальних професійних навичок персоналу, простота й низька вартість виготовлення Обмеженість засобів впливу (тільки зображення), брак повної інформації щодо характеристик та способів використання товарів

1 – магнітофонні записи; 2 – радіо; 3 – слайди та відеозображення;
4 – вулична реклама; 5 – журнали; 6 – газети; 7 – рекламні листи і телефонні довідники; 8 – презентаційні засоби (каталоги, проспекти, брошури); 9 – телебачення.

Задача 23

Керівництво підприємства розглядає питання прозбільшення витрат на рекламу на 200000 грн., при цьому прогнозується зростання виручки від продажу на 800000 грн. Відомо, що коефіцієнт маржинального прибутку складає 0,8. Визначте, чи вигідно для підприємства збільшувати витрати на рекламу?

Задача 24

Заповніть схему каналів розповсюдження реклами (рис.):

а – через пресу; б – екранна реклама; в – реклама на транспорті;

г – пряма; д – реклама на місці продажу; є – друкована реклама, сувеніри; є – зовнішня реклама.


Задача 25

Заповніть алгоритм процесу прийняття рішень щодо рекламування (рис.).

а – запровадження корективів; б – розробка текстової частини реклами; в – тестування реклами; г – розрахунок бюджету; д – складання графіка рекламування; є – безпосереднє рекламування; є – визначення цілей рекламування; ж – оцінка програми рекламування; з – ідентифікація цільового ринку; к – вибір носіїв реклами.


Задача 26

Серед наведених в табл. періодичних видань визначте три найпривабливіші для подання реклами.

Тираж та ціни на рекламу в періодичних виданнях України

Назва Тираж, Вартість Періодичність
з/п видання прим. реклами, грн. за видання
см2
1. “ А” 12,00 1 раз в тиждень
2. “В” 20,50 1 раз в тиждень
3. “С” 45,00 1 раз в тиждень
4. “D” 14,00 1 раз в тиждень
5. “E” 10,00 1 раз в тиждень
6. “F” 1,95 1 раз в квартал
7. “K” 8,60 1 раз в місяць
8. “L” 15,00 1 раз в місяць
9. “M” 12,70 1 раз в тиждень
10. “N” 18,20 1 раз в тиждень

Задача 27

Використовуючи результати розв’язання вправи 6, побудуйте графік рекламної кампанії на місяць за умови, що його бюджет за цей період не повинен перевищувати 10000 грн., а рекламне оголошення має розміри 8,7x11,4.

Задача 28

Для підвищення попиту на власні товари підприємство вирішило опублікувати рекламні оголошення в щоденній газеті. В редакціях трьох газет була отримана інформація про число читачів: газету “M” читають 300000 чол., газету “N” – 200000 чол., а газету

“K” – 350000 чол. Крім того відомо, що 50000 чол. читають газети “M” і “N”, 30000 – газети “N” і “K”, а 15000 чол. читають всі три газети. Визначте кількість потенційних клієнтів, до яких може дійти рекламне оголошення.

Задача 29

Підприємство, що виробляє пилосмоки, оголосило рекламну акцію, яка полягає в наданні 50% знижки кожному 100-му покупцеві. Собівартість одного пилосмоку 1 тис. грн., середня норма прибутку – 20%, обсяги збуту становили 100 тис. шт. в рік. Після оголошення рекламної акції обсяги збуту зросли на 15%. Оцініть ефективність проведення рекламної акції.

Тема 10. Розділ «Організаційний план діяльності авіаційного підприємства»: структура, посадові обов’язки, фонд заробітної плати, продуктивність праці

Задача 1

Розрахувати заробітну плату працівників фірми, якщо їм встановлено доплата в розмірі 10% від особистого об'єму продажів:

1. Менеджер - оклад 6 тис. грн., особистий обсяг продажів 340 тис. грн.;

2. Менеджер - оклад 5,5 тис. грн., особистий обсяг продажів 220 тис. грн.

Задача 2

Визначте розмір премії, яка буде виплачена працівникам авіакомпанії, якщо згідно з положенням по преміювання її розмір становить 15% від прибутку. Підприємства за підсумками місяця отримало прибуток 1,2 млн. грн.

Задача 3

Визначте величину приросту обсягу продажів за рахунок підвищення продуктивності праці і чисельності працюючих.

Показник Минулий рік Звітний рік Зміни (+ -) Темп змін (%)
Обсяг продажу, млн. грн. 54 000 58 700
Чисельність працюючих, чол.

Задача 4

Проаналізуйте вплив трудових факторів на обсяг продажів в авіаційному комплексі:

Показник Минулий рік Звітний рік Зміни (+ -) Темп змін (%)
Обсяг продажів, млн. грн. 214 420 225 765
Середньооблікова чисельність, чол..
Середньорічна вироблення на одного працівника

Задача 5

На основі таких даних розрахуйте показники руху робочої сили, осіб:

Таблиця 10.3

Показник Минулий рік Звітний рік Відхилення
Середньоспискова чисельність
Прийнято робітників
Звільнено У том числі за порушення трудової дисципліни За власним бажанням

Задача 6

Проведіть розрахунок показників з праці і заробітної плати та визначте вплив основних факторів (зміна обсягу продажів, продуктивності праці та середньої заробітної плати) на фонд оплати праці у звітному році:

Показник Минулий рік Звітний рік Відхилення
Обсяг продажів, млн. грн.. 439 800 580 887
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
Середній обсяг продажів на одного працівника, млн. грн.
Фонд оплати праці, млн. грн. У тому числі змінна частина 13 422 16 184
Фонд оплати праці, у% до обсягу
Середня заробітна плата на одного працівника У тому числі питома вага змінної частини ФОП

Задача 7

Проаналізуйте ефективність використання праці авіакомпанії на основі показників за підсумками роботи підприємсinfonko.ru/scepnie-mufti-naznachenie-oblast-primeneniya-osnovnie-trebovaniya-k-specialnim-muftam-frikcionnie-mufti-princip-raboti-oblast-primeneniya-primer-konstrukcii-diskovoj-mufti-metodika-rascheta.html infonko.ru/scepnoj-pribor-rulevoj-peredachi.html infonko.ru/scezhivajtes-dlya-vashego-nedonoshennogo-malyutki.html infonko.ru/schaste-kak-element-effektivnosti.html infonko.ru/schaste-ne-dlya-vseh-i-ne-darom.html infonko.ru/schaste-v-lyubvi-ili-prover-svoi-chuvstva.html infonko.ru/schaste-vostorg-ekstaz-teplo-doverie-pokoj-edinenie-eto-ne-prosto-vozvishennie-slova-eto-harakteristiki-lyubvi.html infonko.ru/schastlivaya-tehnicheskaya-oshibka.html infonko.ru/schastlivie-i-neschastlivie-chisla.html infonko.ru/schastlivim-i-procvetayushim-po-mneniyu-filosofa-mozhet-bit-lish-gosudarstvo-celikom-a-ne-otdelnij-klass-ili-individ.html infonko.ru/schastlivoe-telo-dikaya-plot.html infonko.ru/s-chego-eto-vdrug-ego-zainteresovalo-eto-kronprinc-prosto-tak-ne-budet-interesovatsya-chem-to-podobnim.html infonko.ru/s-chego-mi-nachinali-sami-chto-delali-i-chto-dumaem-teper-o-pervom-gode-zhizni-rebenka.html infonko.ru/s-chego-nachinaetsya-nepolnaya-razborka-pistoleta-makarova.html infonko.ru/s-chego-nachinaetsya-podgotovka-k-roditelskomu-sobraniyu.html infonko.ru/s-chego-nachinaetsya-vipolnenie-virazheniya.html infonko.ru/s-chego-nachinayutsya-podstrojki.html infonko.ru/s-chego-nachinayutsya-zhesti-ili-zakon-embriona.html infonko.ru/s-chego-vsyo-kak-pravilo-nachinaetsya.html infonko.ru/s-chem-etiologicheski-svyazano-vozniknovenie-vnebolnichnoj-pnevmonii.html