INFONKO.RU

Розрахункові таблиці для виконання 3 завдання

Таблиця Г1

Аналіз ліквідності

№ п/п Показник На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Абсолютне відхилення
Миттєва ліквідність
Поточна ліквідність
Загальна ліквідність (покриття)
Маневреність власних коштів

Таблиця Г2

Аналіз фінансової стійкості

Показник На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Абсолютне відхилення Відносне відхилення, %
Коефіцієнт автономії
Коеф.маневреності власного капіталу
Коефіцієнт фінансового лівериджу
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу
Коефіцієнт фінансової залежності
Коефіцієнт реальної вартості майна

Таблиця Г3

Аналіз ділової активності

Показник На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Абсолютне відхилення Відносне відхилення, %
Коефіцієнт загальної оберненості капіталу
Коефіцієнт оберненості оборотних активів
Коефіцієнт оберненості дебіторської заборгованості
Коефіцієнт оберненості ТМЗ
Коефіцієнт оберненості кредиторської заборгованості
Співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості
Період обороту оборотних активів
Період обороту дебіторської заборгованості
Період обороту кредиторської заборгованості
Період обороту ТМЗ
Фондовіддача основних засобів
Тривалість операційного циклу
Тривалість фінансового циклу

Таблиця Г4

Аналіз рентабельності

Показник На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Абсолютне відхилення Відносне відхилення, %
Re активів за прибутком від звичайної діяльності
Re капіталу за чистим прибутком
Re власного капіталу
Re виробничих фондів (загальна рентабельність)
Re продажу за чистим прибутком
Re продукції за чистим прибутком

Додаток Д

Таблиця Д1

Оцінка глибини фінансової кризи

Показники На початок періоду На кінець періоду Відхилення
1. Джерела власних коштів (власний капітал),
2. Необоротні активи
3. Власні оборотні кошти (1-2), Ес
4. Довгострокові зобов’язання
5. Власні і довгострокові джерела формування запасів і витрат (3+4), Ет
6. Поточні зобов’язання
7.Загальна величина джерел формування запасів і витрат, (5+6), Ео
8. Запаси і витрати
9. Надлишок (+), нестача (-) власних оборотних коштів (5-6), Е’с
10. Надлишок, нестача власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат(5-8), Е’т
11. Надлишок, нестача загальної величини джерел формування запасів і витрат (7-8), Е’о
Тип фінансової стійкості

Таблиця Д2Побудова матриці фінансової рівноваги

Показники Початок періоду Кінець періоду
1. Результат господарської діяльності (стр.100 або 105 + стр.130- стр.160 ф. №2)
2. Результат фінансової діяльності (стр. 110 + стр. 120 – стр.140 – стр.150 Ф.№2)
Результат фінансово-господарської діяльності (рядок 1+ рядок 2)
Квадрант матриці

Таблиця Д3

Приклад матриці СВОТ-аналізу

Сильні сторони Слабкі сторони
Величина власного капіталу Коефіцієнт платоспроможності
Коефіцієнт швидкої ліквідності Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів
Коефіцієнт автономії (незалежності) Рентабельність активів
Коефіцієнт фінансової залежності Рентабельність ВК
Коефіцієнт фінансової стійкості Не досить ліквідний баланс
Покращення структури пасивів на кінець року Висока ймовірність банкрутства за моделлю Альтмана
Дещо покращилась структура активів на кінець року
Банкрутство не загрожує за моделлю Спрінгейта
Додаткові шанси Ризики
Зростаня виручки від реалізації Збільшення довгострокових зобов'язань
Зростання чистого доходу від реалізації продукції Квадрант 8 матриці фінансової рівноваги
Зростання майна підприємства
Зростання оборотних активів
Зменшення поточних зобов'язань
Збільшення власного капіталу

Додаток Е

Таблиця Е1

Вихідна інформація для розрахунку ефекту фінансового важеля

Показники Значення показника
1.Фінансові результати до оподаткування, тис. грн.
2.Середня вартість сукупного капіталу, тис. грн.
3. Економічна рентабельність (ЕР) (р. 1 / р.2), %
4. Середня ціна позикового капіталу (СРСП) %
5. Ставка податку на прибуток підприємства, %
6. Середня величина залучених засобів (ЗЗ)
7. Середня величина власних засобів (ВЗ)

Таблиця Е2

Дохідність власного капіталу при різних рівнях фінансового лівериджу

Показники Варіант
Питома вага залучених коштів у пасиві балансу, %
Дохідність активів (відношення чистого прибутку після сплати податків до валюти балансу), %
Середня ставка відсотка по залучених коштах, річних
Те ж з урахуванням частки залучених коштів (рядок 1 *рядок 3)
Питома вага власного капіталу, %
Дохідність власного капіталу (рядок 2 – рядок 4) : рядок 5)

Таблиця Е3

Планові показники фінансування активів

Показник Звітний період План
Оборотність оборотних активів
Оборотні активи
Чистий дохід
Коефіцієнт покриття
Сума поточних зобовязань
Оборотність всіх активів
Сума необоротних активів
Валюта балансу

Таблиця Е4

Прогнозний агрегований баланс

Стаття Звітний період План
АКТИВ
Необоротні активи
Оборотні активи
Витрати майбутніх періодів
Баланс
ПАСИВ
Власний капітал
Забезпечення наступних витрат і платежів
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Доходи майбутніх періодів
Баланс

Таблиця Е5

Планові показники приросту доходів і витрат

Показник Звітний період План
Рентабельність продажу
Приріст чистого доходу
Приріст собівартості

Таблиця Е6

Розрахунок окремих статей планового звіту про фінансові результати

Показник Звітний період План
Чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий прибуток,
Чистий прибуток
Фінансовий результат від операційної діяльності

Таблиця Е7

Розрахунок загально виробничих і загальногосподарських витрат

Показник Звітний період План
1. Валовий прибуток
2. Фінансовий результат від операційної діяльності
3. Загальна сума адміністративних і загальногосподарських витрат (1 - 2)
4.Питома вага адміністративних витрат
5. Адміністративні витрати (4 х 3)
6. Питома вага витрат на збут
7. Витрати на збут (6 х 3)
8. Питома вага інших операційних витрат
9. Інші операційні витрати (8 х 3)

Таблиця Е8

Прогнозний звіт про фінансові результати

Показник Звітний період План
Чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий прибуток,
Інший операційний дохід
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фін. результати від операційної діяльності: прибуток (збиток)
Інші фінансові доходи
Фінансові витрати
Інші доходи
Фін. результати від звичайної діяльності від оподаткування: прибуток
Чистий прибуток

Додаток Ж

ЗАЯВКА НА ОДЕРЖАННЯ КРЕДИТУ
(варіант для юридичних осіб)

Кредитний експерт: Заявка №:
Дата заявки: Клієнт №:
Передано в роботу:

Джерело інформації про програму кредитування ЄБРР:

(назва газети, журналу, радіореклами, інше)

Найменування підприємства: ________________________________________________

Вид діяльності:
Посвідчення про гос. реєстрацію:
№ посвідчення: Дата реєстрації:
Реєстрація в ДПІ:
№ посвідчення: Дата реєстрації:
Досвід роботи (у даному бізнесі): років
Код ЗКПО МФО
Юридична адреса:
Район: Телефон:
Фактична адреса:
Район: Телефон:
Поточні рахунки в банках:
основний: № , банк МФО
додаткові:
, банк МФО
, банк МФО
Середньомісячний оборот за: осн. поточним рахунком (у грн),
(у валюті),
додатковим рахунком (у грн),
(у валюті).

Досвід в одержанні кредитів (за останні п’ять років):

Банк/ організація Дата одержання Дата повернення (за договором) Дата повернення (фактич.) % ставка Сума (грн/$)

Складські приміщення (указати, власні чи орендовані, адресу, телефон):

1.
2.
3.
Виробничі приміщення (указати, власні чи орендовані, адресу, телефон):
1.
2.
3.
Автотранспорт (указати, власний чи орендований, марку, рік випуску):
1.
2.
3.
4.
Керівник 1:
% власності в підприємстві (якщо є):
Громадянство
Дата і місце народження:
Паспорт: серія
дата і місце видачі
Адреса: прописка
фактично
телефон
Колишнє місце роботи:
Адреса:
Освіта:
Склад родини:
Керівник 2:
% власності в підприємстві (якщо є):
Громадянство
Дата і місце народження:
Паспорт: серія
дата і місце видачі
Адреса: прописка
фактично
телефон
Колишнє місце роботи:
Адреса:
Освіта:
Склад родини:
Головний бухгалтер:
Дата і місце народження:
Паспорт: серія
дата і місце видачі
Адреса: прописка
фактично
телефон
Колишнє місце роботи:
Адреса:
Освіта:
Склад родини:
Власники (крім керівників — прізвище, ім’я, по батькові, паспорт, міс­це проживання), % власності
1.
2.

Чи були випадки викрадення або загублення статутних, реєстраційних документів, печатки підприємства? Якщо так, то коли й до яких правоохоронних органів зверталися?

Поточна діяльність (укажіть найменування товарів/послуг, реалізовуваних підприємством, включаючи процентні частки кожного виду товарів/послуг; якщо протягом діяльності підприємства Заявника відбувалися зміни асортименту реалізовуваних товарів, укажіть це):

Найменування товарів/послуг Частка (%)
Постачальники (укажіть головних постачальників, їхню частку у процентах до всіх закупівель, найменування товарів, які придбаваються, термін співробітництва):
1.
2.
3.
Покупці (укажіть основних покупців, найменування товарів, що їх вони купують, частку в процентах до всієї реалізації, термін співробітництва):
1.
Конкуренти (укажіть основних конкурентів в Україні та за кордоном, у чому їхні товари ліпші за ваші, у чому поступаються вашим, які їхні ціни проти ваших):
1.
2.
3.
4.
5.
Зв’язки з іншими фірмами (укажіть фірми, в яких ви маєте пай (частку) чи з якими провадите спільну діяльність):
1.
2.
3.
4.

ПРЕДМЕТ ЗАЯВКИ

Заявник
(Найменування фірми заявника)

цим звертається з проханням про надання кредиту:

у розмірі: (грн чи дол. США),
на термін: місяців.infonko.ru/apostolskaya-missiya-laskarisa.html infonko.ru/apovyad-ab-cyarpenn-zakahanaga.html infonko.ru/apovyad-ab-vishejshaj-stupen-lyubov.html infonko.ru/apovyad-pra-peravihavanne-franta.html infonko.ru/apovyad-pra-raskayanaga-greshnka.html infonko.ru/apparat-dlya-predvaritelnogo-obezvozhivaniya-nefti-sibniinp.html infonko.ru/apparat-glavi-mestnoj-administracii-struktura-apparata-45-otdeli-upravleniya-i-komiteti-mestnoj-administracii-pravovoj-status-i-organizaciya-raboti.html infonko.ru/apparati-dlya-peremesheniya-zhidkostej.html infonko.ru/apparati-funkcionalnogo-dejstviya-passivnie.html infonko.ru/apparati-kombinirovannogo-dejstviya.html infonko.ru/apparati-materiali-i-reaktivi.html infonko.ru/apparati-materiali-i-reaktivi-nomer-i-zagolovok-pervogo-podrazdela-tretego-razdela.html infonko.ru/apparati-materiali-reaktivi.html infonko.ru/apparati-mehanicheskogo-dejstviya-aktivnie.html infonko.ru/apparati-vspomogatelnih-cepej.html infonko.ru/apparat-mehanizm-gosudarstva-organi-gosudarstva-ih-vidi.html infonko.ru/apparatnaya-i-programmnaya-platforma-kontrollerov.html infonko.ru/apparatnaya-realizaciya-uchebnogo-proekta.html infonko.ru/apparatnie-sredstva-lvs.html infonko.ru/apparatnie-sredstva-podderzhki-bolshoj-stepeni-rasparallelivaniya.html