INFONKO.RU

Напрями співпраці МБРР з Україною

1 напрям Системні проекти - грошові кошти траншами направляють до Держбюджету, а потім Мінфін зі свого бюджету повинен передбачити фінансування зазначеної в проекті програми

2 напрям Інвестиційні проекти - створена українською стороною робоча група готує тендерну документацію на визначені пакети закупівель для проведення відкритих міжнародних торгів. Участь у торгах можуть брати компанії, які мають виробничі можливості виконати умови конкурсу. Уся тендерна документація узгоджується з МБРР. Кредитні угоди щодо впровадження інвестицій­них проектів укладаються між Україною (Мінфіном) та МБРР. Наступний етап підписання субкредитних угод між Мінфіном та субпозичальниками - бенефіціарами, в яких визначається сума, яку Мінфін кредитує тому чи іншому субпозичальнику, а також узгоджуються умови та терміни погашення зобов'язань.


Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інститути

Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інститути - це установи, діяльність яких спрямована на розвиток економіки, економічного співробіт­ництва та інтеграційних процесів у регіоні. Співпрацюють лише з країнами-членами в напрямах кредитування об'єктів інфраструктури, сільського гос­подарства, добувної промисловості (таблиця 1).

Таблиця 1

Характеристика регіональних міжнародних фінансово-кредитних установ

Регіональні міжнародні фінансово-кредитні установи
Міжамериканський банк розвитку (МаБР) Африканський банк розвитку АфБР Азіатський банк розвитку АзБР
заснований у 1960р. для фінансування країн Латинської Америки. Його членами є 27 країн американського регіону та 17 нерегіональних країн-членів. Штаб-квартира МаБР розташована у Вашингтоні. Він надає кредити урядам та під їх гарантію приватним підприємствам на звичайних та пільгових умовах. Строк погашення звичайних позик від 7 до 20 років, пільгових - від 15 до 40 років (2-4% річних). розпочав свою діяльність у 1966р. Його членами є 50 африканських держав і 25 нерегіональних країн-членів. АфБР надає кредити як урядовим організаціям, так і приватним фірмам. Строки надання кредитів - від 5 до 25 років (пільговий період - від 1 до 6 років). розпочав свої операції з 1968р. Його членами є країни азіатсько-тихо­океанського регіону, а також 15 нерегіо- нальних країн-членів. АзБР, як і інші банки розвитку, кредитує лише частину проекту, а в іншій частині надає гарантії за позиками або залучає кредиторів шляхом укладення угод про спів-фінансування. Строк пога-шення кредитів від 10 до 30 років, за пільговими - до 40 років.

Європейський банк реконструкції та розвитку

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)розпочав свою діяльність у 1991 р. Банк було створено з метою сприяння структурним пере­творенням щодо створення ринкової економіки у країнах Центральної та Східної Європи. ЄБРР розташований у Лондоні, має статус міжнародної фінансової установи, до складу якої входять:- 59 держав з усіх регіонів світу;

- Європейський Союз (ЄС);

- Європейський інвестиційний банк(ЄІБ) - засновано у 1958р. з метою довгострокового фінансування (20-25 років) слабо розвинутих регіонів.

Основні напрями кредитування - розвиток енергетики, транспорту, телекомунікацій. Кредит надається в межах 50% від вартості проекту.

Пріоритетні напрями діяльності ЄБРР в Україні

- Підтримка розвитку приватного сектору

- Підтримка приватизації

- Залучення приватних інвестицій у харчову промисло­вість тасільське госпо­дарство

- Раціоналізація енергетичної галузі

- Розвиток малих та середніх підприємств

- Модернізація і реформа галузей інфраструктури

- Фінансування мікро-, малих та середніх підприємств

Фінансові інструменти ЄБРР
Пряме фінансування Опосередковане фінансування
Кредити Поштова участь у акціонер­ному капіталі Гарантії Кредитні ціни Інвести­ції Програми розвитку банків Співфінан сування

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про банки та банківську діяльність: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 07.12.00 № 2156 - 12// Урядовий кур'єр. - 2001. - №8, зі змінами і доповненнями N 2522-VI ( 2522-17 ) від 09.09.2010.

2. Про державне регулювання ринку цінних паперів: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 30.10.96 №475/96- ВР //Вісник Верховної Ради. - 1996. - №51. - С.292, зі змінами і доповненнями N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010.

3. Про цінні папери та фондову біржу: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 23.02.06 № 3480-IV //Вісник Верховної Ради. - 2006. - №31. - С.268, зі змінами і доповненнями N 2601-VI ( 2601-17 ) від 08.10.2010.

4. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93, зі змінами та доповненнями N 3509-IV ( 3509-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 33, с.283.

5. Про Національний банк України: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 20.05.99 №679 - 14// Вісник Верховної Ради. - 1999. - №29. - С.238, зі змінами і доповненнями N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010, ВВР, 2010, N 49, с.570.

6. Про порядок створення та реєстрації комерційних банків: Положення НБУ: Затв. постановою правління НБУ від 27.03.96 №77 // Додаток до «Вісника Національного банку». - 1996. - №5. - С.3, зі змінами і доповненнями N 281 від 21.07.98.

7. Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Інструкція: Затв. постановою правління НБУ від 02.08.96 №204// Додаток до «Вісника Національного банку». - 1996. -№6. - С.29, зі змінами і доповненнями N 3 від 04.01.2000.

8. Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків: Інструкція НБУ: Затв. постановою правління НБУ від 14.04.98 №141 зі змінами від 18.05.99 №238.

9. Алєксєєв І.В. Гроші та кредит : навч. посіб. / І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник. ─ К. : Знання, 2009 . ─ 254 с.

10. Артус М.М. Гроші та кредит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004. — 162 с.

11. Валютне регулювання та контроль: навчальний посібник / О. В. Боришкевич, І. В. Краснова, В. С. Білошапка та ін. - К. : КНЕУ, 2008. - 399 с.

12. Гроші та кредит: Підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. / За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006. – 744 с.

13. Демківський, А.В. Гроші та кредит : Навч. посібник / А.В. Демківський . ─ К. : Дакор, 2007 . ─ 528 с.

14. Дзюблюк О. В. Валютна політика : Підручник . - К. : Знання, 2007. - 422 с.

15. Івасів Б. С.Гроші та кредит : підручник. - вид. 3-тє, змін. й доп. - К. : Кондор, 2008. - 527с.

16. Лисенков Ю.М. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. пос. для ВНЗ. — К: Вид-во "Зовн. торгівля", 2004. — 200 с

17. Лисенков Ю.М. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навч. пос. для ВНЗ. — К. Вид-во "Зовн. торгівля", 2005. — 232 с.infonko.ru/predstavlenie-poluchennih-rezultatov.html infonko.ru/predstavlenie-predmetnoe-predstavlenie-slovesnoe.html infonko.ru/predstavlenie-prostih-faktov.html infonko.ru/predstavlenie-rezultatov-izmerenij.html infonko.ru/predstavlenie-sobitij-v-avtomatah.html infonko.ru/predstavlenie-tainstvennih-kurgan-otdalyonnoj-no-vsyo-zhe-realnoj-ugrozi-nashim-severnim-granicam-vklyuchayushee-podrobnoe-opisanie-plemeni-izvestnogo-kak-tongi.html infonko.ru/predstavlenie-tekstovoj-informacii.html infonko.ru/predstavlenie-veshestvennih-chisel-v-dvoichnoj-sisteme-schisleniya-s-plavayushej-zapyatoj.html infonko.ru/predstavlenie-vetvlenij-na-aya-trassirovka-vetvyashihsya-algoritmov.html infonko.ru/predstavlenie-vidiputi-formirovaniyasvojstva.html infonko.ru/predstavlenie-vipusknoj-raboti-na-proverku.html infonko.ru/predstavlenie-v-prostranstve-sostoyanij.html infonko.ru/predstavlenie-znanij-i-vivod-na-znaniyah.html infonko.ru/predstavlenie-znanij-v-ekspertnih-sistemah.html infonko.ru/predstavlenie-znanij-v-informacionnih-sistemah.html infonko.ru/predstavlenie-znanij-v-sistemah-ii.html infonko.ru/predstavlenie-zvukovoj-informacii.html infonko.ru/predstavleniya-o-funkciyah-kulturi-v-sovremennoj-kulturologii.html infonko.ru/predstavleniya-o-kulture-v-kulturnoj-antropologii-m-mid.html infonko.ru/predstavleniya-o-nacionalnoj-bezopasnosti-cherez-kategoriyu-interesa.html