INFONKO.RU

Напрями, проблеми формування та реалізації»

Мета самостійної роботи

Метою вивчення основних напрямків, проблем формування та реалізації антикорупційної політики сучасної України є отримання знань про сучасні тенденції функціонування інститутів українського суспільства в умовах їх глибокого корумпування та про основні підходи і перешкоди до подолання цього явища, а також застосування таких знань у практичній діяльності та при здійсненні наукових досліджень проблем, пов’язаних із кримінальною юстицією.

Результати навчання[506]

Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої освіти буде (спроможний):

44. Демонструвати та застосовувати найбільш передові концептуальні та методологічні знання з теорії правової протидії корупції.

45. Адаптуватися до нових правових ситуацій, пов’язаних із високою динамікою Кримінального закону та приймати рішення, координуючи у таких умовах науково-дослідну роботу у галузі кримінального права.

46. Впроваджувати результати власних досліджень у сфері кримінальної юстиції у начальний процес, правозастосовну діяльність та правотворчість, враховуючи при цьому особливості злочинних практик, які інституціоналізувалися.

Література

90. Davis, Michael L. Time and Punishment: An Intertemporal Model of Crime / Davis, Michael L. // Journal of Political Economy. – 1988. - №96. – P.383-390.

91. Fukuyama Francis. What is Corruption? / Francis Fukuyama // Against Corruption: a collection of essays (Policy paper) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gov.uk/government/publications/against-corruption-a-collection-of-essays/against-corruption-a-collection-of-essays.

92. Gary S. Becker. Crime and Punishment: An Economic Approach / Gary Stanley Becker // Journal of Political Economy. – 1968. – №76. – P.169-217.

93. James Q. Wilson. Broken windows [Електронний ресурс] / James Q. Wilson, George L. Kelling – Режим доступу до ресурсу: http://www.manhattan-institute.org/pdf/_atlantic_monthly-broken_windows.pdf.

94. Абадиев А. М. Коррупционные сети в российском государственном управлении : политико-правовой анализ : Автореф. дисс… канд. полит. наук по специальности 23.00.02 – политические институты; этнополитическая конфликтология; национальные и политические процессы и технологии /А. М. Абадиев. – Ростов-на-Дону, 2008. – 26 с.

95. Абрамов Ф.В. Попередження корупції в Україні: альтернатива репресивним заходам протидії / Ф.В. Абрамов // Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 22 жовтня 2004 р.). – Харків: Вид-во Нац. ун-та внутр. справ, 2004. – 154 с. – С. 117 - 118.

96. Азовский С. Ю. Формирование организационно-экономического механизма противодействия коррупции как фактора обеспечения экономической безопасности : автореф. дис. на соискание науч. ступени канд. эк. наук : спец. 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством / Азовский Станислав Юрьевич – Москва, 2009. – 25 с.

97. Александров А.С. Субсидиарный уголовный иск / А.С. Александров // Государство и право. – 2000. – № 3. – С.75-83.

98. Алексеев С.В. Коррупция в переходном обществе: социологический анализ : Автореф. дисс. ... докт. социол. наук : 22.00.04 / С.В. Алексеев. – Новочеркасск, 2008. – 49 с.99. Альтернативний звіт з оцінки ефективності державної антикорупційної політики / Р.Г. Рябошапка, О.С. Хмара, А.В. Кухарук, М.І. Хавронюк, О.В. Калітенко; За заг. ред. А.В. Волошиної. – К., 2015. – 268 с.

100. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». – К. : НІСД, 2015. – С.157-163 (684 с.).

101. Астанин В.В. Антикоррупционная политика России: криминологические аспекты : Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук : 12.00.08 / В.В. Астанин. – М., 2009. – 48 с.

102. Астафьев В.А. Коррупция как особая форма экономических отношений в обществе : автореф. дисс. канд. экон. наук : 08.00.01 / В.А. Астафьев. – Тамбов, 2010. – 22 с.

103. Бандурка О.М. Корупція і влада: корозія та симбіоз / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [3 квітня 2015 року, м. Харків] / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : Золота миля, 2015. – С.17-20.

104. Безверхов А.Г. Противодействие коррупционным правонарушениям: законотворческие проблемы / А.Г. Безверхов : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/bezwerhov(23-10-09).htm.

105. Берестень В.И. Методологические проблемы устойчивости системы противодействия коррупции / В.И. Берестень // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: тезисы докладов Международной научно-практической конференции (Минск, 7 апреля 2016 г.). – Минск: Академия МВД, 2016. – С.105-106.

106. Бочегуров А. И. Роль гражданского общества в противодействии коррупции / А.И. Бочегуров // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2011. – №5 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/rol-grazhdanskogo-obschestva-v-protivodeystvii-korruptsii.

107. Бусол О.Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період : монографія / О. Ю. Бусол. — К .: Ін Юре, 2014. — 564 с.

108. Буш М.Ю. Политический аспект коррупционных отношений в современной России : Автореф. дисс... канд. полит. наук: 23.00.02 – политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии / М.Ю. Буш ; Северо-Кавказская академия государственной службы. – Ростов-на-Дону, 2006. – 26 с.

109. Ванюхина Н.В. Психологические предпосылки коррупции / Н.В. Ванюхина, О.В. Григорьева, А.М. Шевцов // Актуальные проблемы экономики и права. – 2010. – №4. – С.16-26.

110. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проект Закону України «Про внесення змін до чинного законодавства України щодо прав громадян в боротьбі з корупцією та зловживанням владою»» (До № 4607 від 31.03.2014 р.) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50482.

111. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 30.06.2015 року на Пропозиції Президента України до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами» (До № 1165 від 02.12.2014 року) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52602.

112. Гончаренко Г.С. Специфика уголовно-правового воздействия на преступления коррупционной направленности : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-ugolovno-pravovogo-vozdeystviya-na-prestupleniya-korruptsionnoy-napravlennosti.pdf.

113. Даукаев И.М. Современные представления о сущности коррупции / И.М. Даукаев // Евразийская адвокатура. – 2013. – №2 (3). – С.87-89 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-predstavleniya-o-suschnosti-korruptsii.

114. Даукаев И.М. Формирование системы противодействия коррупции / И.М. Даукаев, Н.И. Журавленко // Евразийская адвокатура. – 2013. – №2 (3). – С.90-92 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-sistemy-protivodeystviya-korruptsii.

115. Дашков Г.В. Проблемы организации и проведения научных исследований и разработок в области борьбы с преступлениями коррупционной направленности / Г.В. Дашков // Lex Russica (Научные труды МГЮА). – 2009. – №4. – С.901-916.

116. Денисов С.А. Информационная политика Российского государства как условие для развития коррупции в стране / С.А. Денисов // Образование против коррупции: Сборник статей. – Волгоград: ВРОО «Юридическая народная школа», 2003. – С. 37-42.

117. Дремин В.Н. Институциональные механизмы противодействия преступности / В.Н. Дремин // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2010. – Вип. 54. – С.312-317.

118. Дремин В.Н. Методологические вопросы формирования институциональной криминологии / В.Н. Дремин // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2013. – Том.XIII. – С.103-114.

119. Дремин В.Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества / В.Н. Дремин : Монография. – О.: Юридична література, 2009. – 616 с.

120. Дрьомін В.М. Феноменологія корупційних практик / В.М. Дрьомін // Актуальні проблеми держави і права. – 2013. – Вип.69. – С.117-125.

121. Елисеева С. Современный этап реализации антикоррупционной политики в России / С. Елисеева // Власть. – 2014. – №1. – С.32-34 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-etap-realizatsii-antikorruptsionnoy-politiki-v-rossii.

122. Ерохина Ю.В. Проблемы информационного обеспечения противодействия коррупции / Ю.В. Ерохина // Правовая інформатика. – 2014. – №3. – С.21-27 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: cyberleninka.ru/article/n/problemy-informatsionnogo-obespecheniya-protivodeystviya-korruptsii.

123. Зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 20.05.2015 року до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами» (реєстраційний № 1165) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52602.

124. Зубарев С.М. Механизм общественного контроля за деятельностью органов публичной власти / С.М. Зубарев // Lex russica. – 2014. – №7 (Том XCII). – С.798-812.

125. Идрисов Э.З. Средства массовой информации в системе антикоррупционной политики современной России : Автореф. дисс… канд. полит. наук по специальности 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии / Э.З. Идрисов. – Пятигорск, 2013. – 27 с.

126. Изотов М.О. Коррупция в современной России: социокультурные основания и формы проявления : Автореф. дисс… канд. филос. наук по специальности 09.00.11 – социальная философия / М.О. Изотов. – Иваново, 2012. – 21 с.

127. Кабанов П.А. Общественное обсуждение вопросов противодействия коррупции как форма взаимодействия институтов гражданского общества с органами публичной власти при осуществлении общественного контроля / П.А. Кабанов // Право и политика. – 2014. – №10(178). – С.1515-1524 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=30900.

128. Кабанов П.А. Политическая коррупция в России: понятие, сущность, причины, предупреждение: Монография. – Нижнекамск: Нижнекамский филиал МГЭИ, 2004. – 174 с.

129. Калягин Г.В. Экономический анализ криминального поведения / Г.В. Калягин // Экономическая школа. Аналитическое приложение. – 2006. - №3. – С.91-124.

130. Корнієвський О.А. Громадянське суспільство та правляча еліта: проблеми взаємовідносин у сучасній Україні / О.А. Корнієвський // Стратегічні пріоритети. – 2014. – №3 (32). – С.115-120.

131. Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження / керівник авт. кол. доц. І.О. Ревак. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 220 с.

132. Костенко О. Щодо антикорупційного потенціалу «людського фактору», або про «камінь, яким зневажили будівничі» / О. Костенко // Право України. – 2015. – №12. – С.14-21.

133. Кузнецова Н.Ф. Коррупция в системе уголовных преступлений / Н.Ф. Кузнецова // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – М., 1993. – № 1.

134. Лунеев В. Настоящей борьбы с коррупцией в России нет / В.В. Лунеев // Уголовное право. – 2007. – № 5. – С. 104-108.

135. Лунеев В.В. Криминогенная обстановка в России и формирование новой политической элиты / В.В. Лунеев // Социологические исследования. – 1994. – № 8-9. – С.89-101.

136. Марін О. Кримінально-правові перешкоди протидії корупції в Україні / О. Марін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції (4–5 лютого 2016 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С.122-125.

137. Маркєєва О. Актуальні проблеми антикорупційної політики України. Аналітична записка [Електронний ресурс] / О. Маркєєва // Національний інститут стратегічних досіджень при Президентові України. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/395.

138. Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: Монографія / М.І. Мельник. – К.: Атака, 2001. – 304 с.

139. Мельник М.І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / М.І. Мельник ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2002. – 31 с.

140. Мельник Н.И. Коррупция и политика / Н.И. Мельник // Преступность и власть. Материалы конференции. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2000. – С. 21-23.

141. Мешканцов В. Н. Экономико-правовые проблемы противодействия коррупции : автореф. дис. на соискание науч. ступени канд. эк. наук : спец. 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством / Мешканцов Владимир Николаевич – Москва, 2006. – 22 с.

142. Мизанбаев А.Е. О поиске новой парадигмы модернизации механизма уголовно-правового регулирования / А.Е. Мизанбаев // Пробелы в российском законодательстве. – 2009. – № 2. – С. 170-176.

143. Мирошниченко Д.В. Рождение коррупции /Д.В. Мирошниченко // Актуальные проблемы экономики и права. – 2011. – №4 (20). – С.74-77 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/rozhdenie-korruptsii.

144. Михайленко Д.Г. Кримінальний позов як необхідний інструмент кримінально-правової протидії інституціоналізованій корупції / Д.Г. Михайленко // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – №4. – С.331-338 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/4_2015/103.pdf.

145. Михайлов А.А. Правовая природа и сущность обвинения в уголовном процессе России / А.А. Михайлов // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2006. – №11. – С.89-92 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-i-suschnost-obvineniya-v-ugolovnom-protsesse-rossii.

146. Мишин Г.К. Некоторые политические и уголовно-правовые проблемы противодействия коррупции / Г.К. Мишин // Прокуратура и институты гражданского общества в противодействии коррупции. Сб. мат-лов научно-практ. конф., Санкт-Петербург, 23 мая 2008 г. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2008 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/mishin(21-11-08).htm.

147. Моисеев В.В., Прокуратов В.Н. Противодействие коррупции в современной России / В.В. Моисеев, В.Н. Прокуратов. – Орел: АПЛИТ, 2012. – 428 с.

148. Муравьева С.В. Институты гражданского общества как субъект антикоррупционной политики : автореф. дисс. … канд. полит. наук : спец. 23.00.02 – политические институты, политические процессы и технологии / Муравьева Сетлана Витальевна – Москва, 2013. – 26 с.

149. Наумов Ю.Г. Теория и методология противодействия институциональной коррупции : автореф. дисс. … докт. экон. наук : спец. 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономическая безопасность) / Наумов Юрий Геннадьевич. – Москва, 2013. – 50 с.

150. Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 роки, схвалена Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011.

151. Невмержицький Є.В. Корупція як соціально-політичне явище: особливості проявів і механізми подолання в сучасній Україні: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Є.В. Невмержицький ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 1999. – 19 с.

152. Ольков С.Г. Моделирование частот рационального преступного поведения / С.Г. Ольков // Актуальные проблемы экономики и права. – 2007. – №1 (1). – С.164-167 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-chastot-ratsionalnogo-prestupnogo-povedeniya.

153. Орлов А.Р. Антикоррупционная политика в Российской Федерации в контексте обеспечения национальной безопасности : автореф. дисс. … канд. полит. наук : спец. 23.00.02 – политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии / Орлов Александр Рачикович. – Саратов, 2008. – 24 с.

154. Палій Г.О. Перспективи становлення системи громадського контролю / Г.О. Палій // Стратегічні пріоритети. – 2014. – №3 (32). – С.121-126.

155. Петрова Н.Е. Частное и субсидиарное обвинение / Н.Е. Петрова. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2004. – С.191-196 (213 с.)

156. Політична відповідальність державно-управлінської еліти як чинник підвищення ефективності державного управління : наук.-метод. розробка / авт. кол. : Е. А. Афонін, О. Л. Валевський, В. В. Голубь та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова. – К. : НАДУ, 2011. – 44 с.

157. Пономарев Е.Г. Коррупция в России: истоки и условия преодоления / Е.Г. Пономарев // Общество и право. – 2012. – №4 (41). – С.172-176.

158. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами : Закон України у редакції, підписаній Головою Верховної Ради України від 04.06.2015 року за результатами розгляду законопроекту №1165 від 02.12.2014 року та направленій на підпис Президенту України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52602.

159. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами : проект Закону України № 1165 від 02.12.2014 року (доопрацьований станом на 23.03.2015 року) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52602.

160. Про внесення змін до чинного законодавства України щодо прав громадян в боротьбі з корупцією та зловживанням владою : проект Закону України № 4607 від 31.03.2014 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50482.

161. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14.10.2014 року № 1699-VII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1699-18.

162. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14.10.2014 року № 1698-VII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18.

163. Пропозиції Президента України від 19.06.2015 року до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52602.

164. Решетников М. Психология коррупции: утопия и антиутопия. – СПб.: осточно-Европейский Институт Психоанализа, 2008. – 136 с.

165. Роуз-Аккерман С. Преобразование государства в целях борьбы с коррупцией: прозрачность, конкуренция, приватизация / С. Роуз-Аккерман // Организованная преступность, терроризм и коррупция: Криминологический ежеквартальный альманах. – 2003. – Вып.1. – С.80-85.

166. Самсонов А.А. Основные направления трансформации государственной антикоррупционной политики в современных условиях : автореф. дисс. … канд. полит. наук : спец. 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии / Самсонов Артем Александрович – Ростов-на-Дону, 2010. – 22 с.

167. Серапина А.А. Политические элиты и проблемы антикоррупционной политики в современной России : автореф. дисс. … канд. полит. наук : спец. 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии / Серапина Анна Анатолиевна. – Астрахань, 2011. – 20 с.

168. Сергиенко В.О. Коррупционные практики в российском обществе: влияние и включенность в социальные позиции населения : автореф. дисс. канд. соц. наук : 22.00.04 / В.О. Сергиенко. – Ростов-на-Дону, 2013. – 36 с.

169. Соловйов В. Теорія «раціонального злочину» як підґрунтя для антикорупційної політики / В. Соловйов // Вісник Національної академії державного управління. – 2014. – №. – С.39-48.

170. Суворин Э. В. Коррупция в постсоциалистических странах: сущность, особенности, стратегии противодействия (политологический анализ) : автореф. дисс. … канд. полит. наук : спец. 23.00.02 – политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии / Суворин Эдуард Витальевич – Москва, 2008. – 27 с.

171. Туляков В.А. Гибридность права в современном уголовно-правовом дискурсе / В.А. Туляков // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2016. – С.167-169 (712 с.).

172. Туляков В.А. Уровни уголовно-правового регулирования / В.А. Туляков // Актуальні проблеми держави і права. – 2013. – Вип.69. – С.141-147.

173. Хавронюк М. Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до чинного законодавства України щодо прав громадян в боротьбі з корупцією та зловживанням владою» (реєстр. № 4607 від 31 березня 2014 р.) / Микола Хавронюк : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.org.ua/protydiia-koruptsii/zakonodavstvo-ta-komentari/1633-vysnovok-na-proekt-zakonu-vavppro-vnesennia-zmin-do-chynnoho-zakonodavstva-ukrainy-shchodo-prav-hromadian-v-borotbi-z-koruptsiieiu-ta-zlovzhyvanniam-vladoiu.html.

174. Харченко В.Б. «Контрольована» корупція як захід впливу на державну політику в Україні / В.Б. Харченко // Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції : матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. / НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; редкол.: В. І. Борисов (голов. ред.) [та ін.]. – Х. : НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, 2014. – С.29-34.

175. Шевченко О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання корупційній злочинності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. В. Шевченко; МВС України, Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 19 c.

176. Эрлих А. Экономика преступлений и наказаний / А. Эрлих // Экономическая теория преступлений и наказаний : науч. журн. / [под ред. Л. М. Тимофеева, Ю. В. Латова]. – Вып. 1. – М. : РГГУ, 1999 : [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://corruption.rsuh.ru/magazine/1/n1-05.shtml.

177. Юхачев С.П. Экономический инструментарий борьбы с коррупцией / С.П. Юхачев // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2009. – №2. – С.86-89 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-instrumentariy-borby-s-korruptsiey.

178. Яни П.С. Угроза уголовной ответственности как наиболее эффективное средство борьбы с преступностью / П.С. Яни // Преступность и коррупция: современные российские реалии. – Саратов, 2003. – С. 261-262 (428 с.).

Зміст завдання самостійної роботи[507]

108. Концептуальні засади антикорупційної політики України.

109. Поняття та тенденції визначення корупції в Україні.

110. Властивості корупції як інституту українського суспільства.

111. Основні показники розповсюдження корупції та корупційних правопорушень в Україні.

112. Структура сучасного антикорупційного законодавства України.

113. Поняття та система корупційних правопорушень.

114. Типологізація та класифікація корупційних правопорушень.

115. Ресурси теорії «раціонального злочину» у контексті протидії корупції в Україні.

116. Поняття та значення «фактору політичної волі» у протидії корупції.

117. Роль політичної відповідальності у забезпеченні формування та реалізації політичної волі протидіяти корупції.

118. Перешкоди на шляху до формування та реалізації політичної волі протидіяти корупції в Україні.

119. Роль громадянського суспільства у приведенні антикорупційного механізму у дію.

120. Обґрунтування можливості використання інститутами громадянського суспільства кримінально-правових інструментів протидії корупції.

121. Законопроекти про введення інституту приватного кримінального переслідування та інституту громадського обвинувачення з метою протидії корупції.

122. Концептуальні основи введення інституту кримінального позову з метою кримінально-правової протидії інституціоналізованій корупції.infonko.ru/s-pomoshyu-kakih-instrumentov-dostigayutsya-celi-kommunikacii.html infonko.ru/s-pomoshyu-shestnadcati-granej.html infonko.ru/sponsorstvo-v-oblasti-sporta.html infonko.ru/sponsorstvo-v-socialnoj-sfere.html infonko.ru/spontannaya-polyarizaciya-segnetoelektriki.html infonko.ru/spontannie-aborti-samoproizvolnie-vikidishi.html infonko.ru/spontannie-proyavleniya-emocij.html infonko.ru/spontannie-reakcii-kak-predmet-eksperimentalnih-issledovanij.html infonko.ru/spontannoe-probuzhdenie-kundalini.html infonko.ru/spontannost-prostota-estestvennost.html infonko.ru/sporinya-na-rusi-dopolneniya.html infonko.ru/spori-o-lichnosti-osnovatelya-hristianstva.html infonko.ru/spori-zapadnikov-i-slavyanofilov.html infonko.ru/spor-ob-universaliyah-realizm-nominalizm.html infonko.ru/sporta-dlya-lic-s-porazheniem-zreniya.html infonko.ru/sportivna-pdgotovka-yak-bagatorchnij-proces.html infonko.ru/sportivnaya-hodba-3000-m-devushki.html infonko.ru/sportivnaya-hodba-5000-m-yunoshi.html infonko.ru/sportivnaya-klassifikaciya-i-ee-struktura.html infonko.ru/sportivnaya-rabotosposobnost-pri-vipolnenii-uprazhnenij-na-vinoslivost.html