INFONKO.RU

Fascia thoracolumbaris; Aponeurosis thoracolumbaris


Powięź piersiowo-lędźwiowa


Lamina posterior Blaszka tylna

Lamina media Blaszka pośrednia


Lamina anterior; Fascia musculi quadrati lumborum


Blaszka przednia; Powięź mięśnia czworobocznego lędźwi


Musculi sacrospinales Mięśnie krzyżowo-grzbietowe

Musculus iliocostalis Mięsień biodrowo-żebrowy

Musculus iliocostalis lumborum Mięsień biodrowo-żebrowy lędźwi

Musculus iliocostalis thoracis Mięsień biodrowo-żebrowy klatki piersiowej

Musculus iliocostalis cervicis Mięsień biodrowo-żebrowy szyi

Musculus longissimus Mięsień najdłuższy

Musculus longissimus lumborum Mięsień najdłuższy lędźwi

Musculus longissimus thoracis Mięsień najdłuższy klatki piersiowej

Musculus longissimus cervicis Mięsień najdłuższy szyi

Musculus longissimus capitis Mięsień najdłuższy głowy

Musculi spinotransversales Mięśnie kolcowo-poprzeczne

Musculus splenius capitis Mięsień płatowaty głowy


Musculus splenius cervicis; Musculus splenius colli


Mięsień płatowaty szyi


Musculi transversospinales Mięśnie poprzeczno-kolcowe

Musculus semispinalis Mięsień półkolcowy

Musculus semispinalis thoracis Mięsień półkolcowy klatki piersiowej Musculus semispinalis cervicis; Musculus Mięsień półkolcowy szyi


semispinalis colli

Musculus semispinalis capitis Mięsień półkolcowy głowy

Musculi multifidi Mięśnie wielodzielne

Musculi rotatores Mięśnie skręcające


Musculi rotatores cervicis; Musculi rotatores colli


Mięśnie skręcające szyi


Musculi rotatores thoracis Mięśnie skręcające klatki piersiowej

Musculi rotatores lumborum Mięśnie skręcające lędźwi

Musculi interspinales Mięśnie międzykolcowe

Musculus spinalis Mięsień kolcowy

Musculus spinalis thoracis Mięsień kolcowy klatki piersiowej


Musculus spinalis cervicis; Musculus spinalis colli


Mięsień kolcowy szyi


Musculus spinalis capitis Mięsień kolcowy głowy


Musculi interspinales cervicis; Musculi interspinales colli


Mięśnie międzykolcowe szyi


Musculi interspinales thoracis Mięśnie międzykolcowe klatki piersiowej

Musculi interspinales lumborum Mięśnie międzykolcowe lędźwi

Musculi intertransversarii Mięśnie międzypoprzeczne

Musculi intertransversarii laterales lumborum Mięśnie międzypoprzeczne boczne lędźwi

Musculi intertransversarii mediales lumborum Mięśnie międzypoprzeczne przyśrodkowe

lędźwi

Musculi intertransversarii thoracis Mięśnie międzypoprzeczne klatki piersiowej


Musculi intertransversarii posteriores cervicis; Musculi intertransversarii posteriores colli


Mięśnie międzypoprzeczne tylne szyi


Pars medialis Część przyśrodkowa

Pars lateralis Część boczna


Musculi intertransversarii anteriores cervicis; Musculi intertransversarii anteriores colli


Mięśnie międzypoprzeczne przednie szyi


MUSCULI THORACIS MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ

(Musculus sternalis) (Mięsień mostkowy)

Musculus pectoralis maior Mięsień piersiowy większy


Pars clavicularis Część obojczykowa

Pars sternocostalis Część mostkowo-żebrowa

Pars abdominalis Część brzuszna

Musculus pectoralis minor Mięsień piersiowy mniejszy

Musculus subclavius Mięsień podobojczykowy

Fascia pectoralis Powięź piersiowa

Fascia clavipectoralis Powięź obojczykowo-piersiowa

Musculus serratus anterior Mięsień zębaty przedni

Musculi levatores costarum Mięśnie dźwigacze żeber

Musculi levatores costarum longi Mięśnie dźwigacze długie żeber

Musculi levatores costarum breves Mięśnie dźwigacze krótkie żeber

Musculi intercostales externi Mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne

Membrana intercostalis externa Błona międzyżebrowa zewnętrzna

Musculi intercostales interni Mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne

Membrana intercostalis interna Błona międzyżebrowa wewnętrzna

Musculi intercostales intimi Mięśnie międzyżebrowe najgłębsze

Musculi subcostales Mięśnie podżebrowe

Musculus transversus thoracis Mięsień poprzeczny klatki piersiowejFascia thoracica Powięź piersiowa

Fascia endothoracica Powięź wewnątrzpiersiowa

Diaphragma Przepona

Pars lumbalis diaphragmatis Część lędźwiowa przepony

Crus dextrum Odnoga prawa

Crus sinistrum Odnoga lewa

Ligamentum arcuatum mediale Więzadło łukowate przyśrodkowe

Ligamentum arcuatum laterale Więzadło łukowate boczne

Ligamentum arcuatum medianum Więzadło łukowate pośrodkowe

Pars costalis diaphragmatis Część żebrowa przepony

Pars sternalis diaphragmatis Część mostkowa przepony

Hiatus aorticus Rozwór aortowy

Hiatus oesophageus (esophageus) Rozwór przełykowy

Centrum tendineum Środek ścięgnisty

Foramen venae cavae Otwór żyły głównej

MUSCULI ABDOMINIS MIĘŚNIE BRZUCHA

Musculus rectus abdominis Mięsień prosty brzucha

Intersectiones tendineae Smugi ścięgniste


Vagina musculi recti abdominis Pochewka mięśnia prostego brzucha

Lamina anterior Blaszka przednia

Lamina posterior Blaszka tylna

Linea arcuata Kresa łukowata

Musculus pyramidalis Mięsień piramidowy

Musculus obliquus externus abdominis Mięsień skośny zewnętrzny brzucha Ligamentum inguinale; Arcus inguinalis Więzadło pachwinowe; Łuk pachwinowy

Ligamentum lacunare Więzadło rozstępowe

Ligamentum pectineale Więzadło grzebieniowe

Ligamentum reflexum Więzadło zagięte

Arcus iliopectineus Łuk biodrowo-łonowy

Annulus (anulus) inguinalis superficialis Pierścień pachwinowy powierzchowny Crus mediale Odnoga przyśrodkowa

Crus laterale Odnoga boczna

Fibrae intercrurales Włókna międzyodnogowe Musculus obliquus internus abdominis Mięsień skośny wewnętrzny brzucha

Musculus cremaster a Mięsień dźwigacz jądra a

Musculus transversus abdominis Mięsień poprzeczny brzucha

Falx inguinalis; Tendo coniunctivus Sierp pachwinowy; Ścięgno łączące Annulus (anulus) inguinalis profundus Pierścień pachwinowy głęboki

Linea alba Kresa biała

Annulus (anulus) umbilicalis Pierścień pępkowy

Adminiculum lineae albae Przytwierdzenie kresy białej

Linea semilunaris Kresa półksiężycowata

Ligamentum suspensorium penis a Więzadło wieszadłowe prącia a Ligamentum suspensorium clitoridis f Więzadło wieszadłowe łechtaczki f Ligamentum fundiforme penis a Więzadło procowate prącia a

Trigonum lumbale Trójkąt lędźwiowy

Fascia transversalis Powięź poprzeczna

Canalis inguinalis Kanał pachwinowy

Ligamentum interfoveolare Więzadło międzydołkowe

Musculus quadratus lumborum Mięsień czworoboczny lędźwi

Fascia abdominis Powięź brzucha

Fascia abdominis visceralis Powięź trzewna brzucha

Fascia propria organi Powięź własna narządu

Fascia abdominis parietalis Powięź ścienna brzucha

Fascia iliopsoas; Fascia iliaca Powięź biodrowo-lędźwiowa; Powięź biodrowa

Pars psoatica Część lędźwiowa


Pars iliaca Część biodrowa


Fascia musculi quadrati lumborum; Lamina anterior fasciae thoracolumbaris


Powięź mięśnia czworobocznego lędźwi; Blaszka przednia powięzi piersiowo- lędźwiowej


Fascia transversalis Powięź poprzeczna

Fascia investiens abdominis Powięź pokrywająca brzucha

Textus connectivus laxus Tkanka łączna luźna

Fascia superficialis abdominis Powięź powierzchowna brzucha

Fascia pelvis; Fascia pelvica Powięź miednicy

Fascia pelvis visceralis Powięź trzewna miednicy

Fascia propria organi Powięź własna narządu


Fascia rectoprostatica; Septum rectovesicalem

Fascia rectovaginalis; Septum rectovaginalef


Powięź odbytniczo-sterczowa; Przegroda odbytniczo-pęcherzowam

Powięź odbytniczo-pochwowa; Przegroda odbytniczo-pochwowaf


Fascia pelvis parietalis Powięź ścienna miednicy

Fascia obturatoria Powięź zasłonowa

Arcus tendineus fasciae pelvis Łuk ścięgnisty powięzi miednicznej

Fascia musculi piriformis Powięź mięśnia gruszkowatego Fascia superior diaphragmatis pelvis Powięź górna przepony miednicznej


Ligamentum pubovesicale; Ligamentum mediale puboprostaticumm


Więzadło łonowo-pęcherzowe; Więzadło łonowo-sterczowe przyśrodkowem


Ligamentum mediale pubovesicalef Więzadło łonowo-pęcherzowe przyśrodkowef

Musculus pubovesicalis Mięsień łonowo-pęcherzowy


Ligamentum puboprostaticum; Ligamentum laterale puboprostaticumm


Więzadło łonowo-sterczowe; Więzadło łonowo-sterczowe bocznem


Ligamentum laterale pubovesicale Więzadło łonowo-pęcherzowe boczne

Ligamentum laterale vesicae Więzadło pęcherzowe boczne

Musculus rectovesicalism Mięsień odbytniczo-pęcherzowymm Fascia praesacralis (presacralis) Powięź przedkrzyżowa

Fascia rectosacralis Powięź odbytniczo-krzyżowa

Fascia inferior diaphragmatis pelvis Powięź dolna przepony miednicznej

Musculi diaphragmatis pelvis Mięśnie przepony miednicznejFascia superior diaphragmatis pelvis Powięź górna przepony miednicznej Musculus levator ani Mięsień dźwigacz odbytu


Musculus pubococcygeus Mięsień łonowo-guziczny

Musculi puboperineales Mięśnie łonowo-kroczowe


Musculus puboprostaticus; Musculus levator prostatae m


Mięsień łonowo-sterczowy; Mięsień dźwigacz stercza m


Musculus pubovaginalisf Mięsień łonowo-pochwowyf

Musculus puboanalis Mięsień łonowo-odbytowy

Musculus puborectalis Mięsień łonowo-odbytniczy

Musculus iliococcygeus Mięsień biodrowo-guziczny

(Arcus tendineus musculi levatoris ani) (Łuk ścięgnisty mięśnia dźwigacza odbytu) Hiatus urogenitalis Rozwór moczowo-płciowy

Musculus ischiococcygeus; Musculus coccygeus Mięsień kulszowo-guziczny; Mięsień guziczny Musculus sphincter ani externus Mięsień zwieracz odbytu zewnętrzny

Pars subcutanea Część podskórna

Pars superficialis Część powierzchowna

Pars profunda Część głęboka


Corpus anococcygeum; Ligamentum anococcygeum


Ciało odbytowo-guziczne; Więzadło odbytowo- guziczne


Tendo musculi pubococcygei Ścięgno mięśnia łonowo-guzicznego

Raphe musculi iliococcygei Szew mięśnia biodrowo-guzicznego


Insertio partis superficialis musculi sphincteris ani externi


Przyczep części powierzchownej zwieracza zewnętrznego odbytu


MUSCULI MEMBRI SUPERIORIS MIĘŚNIE KOŃCZYNY GÓRNEJ

C o m p a r t i m e n t a P r z e d z i a ł y


Compartimentum brachii anterius; Compartimentum brachii flexorium Compartimentum brachii posterius; Compartimentum brachii extensorium Compartimentum antebrachii anterius; Compartimentum antebrachii flexorium


Przedział przedni ramienia; Przedział zginaczy ramienia

Przedział tylny ramienia; Przedział prostowników ramienia

Przedział przedni przedramienia; Przedział zginaczy przedramienia


Pars superficialis Część powierzchowna

Pars profunda Część głęboka


Compartimentum antebrachii posterius; Compartimentum antebrachii extensorium


Przedział tylny przedramienia; Przedział prostowników przedramienia


Pars lateralis; Pars radialis Część boczna; Część promieniowa

M u s c u l i M i ę ś n i e

Musculus deltoideus Mięsień naramienny


Pars clavicularis Część obojczykowa

Pars acromialis Część barkowa

Pars spinalis Część grzebieniowa

Musculus supraspinatus Mięsień nadgrzebieniowy

Fascia supraspinata Powięź nadgrzebieniowa

Musculus infraspinatus Mięsień podgrzebieniowy

Fascia infraspinata Powięź podgrzebieniowa

Musculus teres minor Mięsień obły mniejszy

Musculus teres maior Mięsień obły większy

Musculus subscapularis Mięsień podłopatkowy

Musculus biceps brachii Mięsień dwugłowy ramienia

Caput longum Głowa długa

Caput breve Głowa krótka


Aponeurosis musculi bicipitis brachii; Aponeurosis bicipitalis


Rozcięgno mięśnia dwugłowego ramienia


Musculus coracobrachialis Mięsień kruczo-ramienny

Musculus brachialis Mięsień ramienny

Musculus triceps brachii Mięsień trójgłowy ramienia

Caput longum Głowa długa

Caput laterale Głowa boczna

Caput mediale; Caput profundum Głowa przyśrodkowa; Głowa głęboka

Musculus anconeus Mięsień łokciowy

Musculus articularis cubiti Mięsień stawowy łokcia

Musculus pronator teres Mięsień nawrotny obły

Caput humerale Głowa ramienna

Caput ulnare Głowa łokciowa

Musculus flexor carpi radialis Mięsień zginacz nadgarstka promieniowy

Musculus palmaris longus Mięsień dłoniowy długi

Musculus flexor carpi ulnaris Mięsień zginacz nadgarstka łokciowy

Caput humerale Głowa ramienna

Caput ulnare Głowa łokciowa

Musculus flexor digitorum superficialis Mięsień zginacz palców powierzchowny Caput humeroulnare Głowa ramienno-łokciowa

Caput radiale Głowa promieniowa

Musculus flexor digitorum profundus Mięsień zginacz palców głęboki Musculus flexor pollicis longus Mięsień zginacz długi kciuka

Musculus pronator quadratus Mięsień nawrotny czworoboczny

Musculus brachioradialis Mięsień ramienno-promieniowy Musculus extensor carpi radialis longus Mięsień prostownik promieniowy długi


nadgarstka

Musculus extensor carpi radialis brevis Mięsień prostownik promieniowy krótki

nadgarstka

Musculus extensor digitorum Mięsień prostownik palców


Connexus intertendineus; Conexus intertendineus


Połączenie międzyścięgniste


Musculus extensor digiti minimi Mięsień prostownik palca małego

Musculus extensor carpi ulnaris Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka

Caput humerale Głowa ramienna

Caput ulnare Głowa łokciowa

Musculus supinator Mięsień odwracacz

Musculus abductor pollicis longus Mięsień odwodziciel długi kciuka

Musculus extensor pollicis brevis Mięsień prostownik krótki kciuka

Musculus extensor pollicis longus Mięsień prostownik długi kciuka

Musculus extensor indicis Mięsień prostownik wskaziciela

Musculus palmaris brevis Mięsień dłoniowy krótki

Musculus abductor pollicis brevis Mięsień odwodziciel krótki kciuka

Musculus flexor pollicis brevis Mięsień zginacz krótki kciuka

Caput superficiale Głowa powierzchowna

Caput profundum Głowa głęboka

Musculus opponens pollicis Mięsień przeciwstawiacz kciuka

Musculus adductor pollicis Mięsień przywodziciel kciuka

Caput obliquum Głowa skośna

Caput transversum Głowa poprzeczna

Musculus abductor digiti minimi Mięsień odwodziciel palca małego Musculus flexor digiti minimi brevis Mięsień zginacz krótki palca małego Musculus opponens digiti minimi Mięsień przeciwstawiacz palca małego

Musculi lumbricales Mięśnie glistowate

Musculi interossei dorsales Mięśnie międzykostne grzbietowe

Musculi interossei palmares Mięśnie międzykostne dłoniowe

F a s c i a e P o w i ę z i e

Fascia axillaris Powięź pachowa

Ligamentum suspensorium axillae Więzadło wieszadłowe pachy

Fascia deltoidea Powięź naramienna

Fascia brachii; Fascia brachialis Powięź ramienia; Powięź ramienna

Septum intermusculare brachii mediale Przegroda międzymięśniowa przyśrodkowa

ramienia

Septum intermusculare brachii laterale Przegroda międzymięśniowa boczna ramienia


Fascia antebrachii Powięź przedramienia

Fascia dorsalis manus Powięź grzbietowa ręki

Retinaculum extensorium Troczek prostowników


Ligamentum metacarpale transversum superficiale


Więzadło poprzeczne powierzchowne śródręcza


Aponeurosis palmaris Rozcięgno dłoniowe

Fasciculi transversi Pęczki poprzeczne

Retinaculum flexorium Troczek zginaczy

Canalis carpi Kanał nadgarstka

Chiasma tendinum Skrzyżowanie ścięgien

MUSCULI MEMBRI INFERIORIS MIĘŚNIE KOŃCZYNY DOLNEJ

C o m p a r t i m e n t a P r z e d z i a ł y


Compartimentum femoris anterius; Compartimentum femoris extensorium Compartimentum femoris posterius; Compartimentum femoris flexorium Compartimentum femoris mediale; Compartimentum femoris adductorium Compartimentum femoris laterale; Compartimentum femoris abductorium Compartimentum cruris anterius; Compartimentum cruris extensorium Compartimentum cruris posterius; Compartimentum cruris flexorium

Pars superficialis; Pars gastrocnemialis; Pars tricipitalis


Przedział uda przedni; Przedział prostowników uda

Przedział uda tylny; Przedział zginaczy uda

Przedział uda przyśrodkowy; Przedział przywodzicieli uda

Przedział uda boczny; Przedział odwodzicieli uda

Przedział podudzia przedni; Przedział prostowników podudzia

Przedział podudzia tylny; Przedział zginaczy podudzia

Warstwa powierzchowna


Pars profunda; Pars solealis Warstwa głęboka


Compartimentum cruris laterale; Compartimentum cruris evertorium; Compartimentum cruris fibulare; Compartimentum cruris peroneale


Przedział podudzia boczny; Przedział mięśni strzałkowych


M u s c u l i M i ę ś n i e

Musculus iliopsoas Mięsień biodrowo-lędźwiowy

Musculus iliacus Mięsień biodrowy

Musculus psoas maior Mięsień lędźwiowy większy

(Musculus psoas minor) (Mięsień lędźwiowy mniejszy)


Musculus gluteus maximus Mięsień pośladkowy wielki

Musculus gluteus medius Mięsień pośladkowy średni

Musculus gluteus minimus Mięsień pośladkowy mały

Aponeurosis glutea Rozcięgno pośladkowe

Musculus tensor fasciae latae Mięsień napinacz powięzi szerokiej

Musculus piriformis Mięsień gruszkowaty

Musculus obturator internus Mięsień zasłaniacz wewnętrzny

Musculus gemellus superior Mięsień bliźniaczy górny

Musculus gemellus inferior Mięsień bliźniaczy dolny

Musculus quadratus femoris Mięsień czworoboczny uda

Musculus sartorius Mięsień krawiecki

Musculus quadriceps femoris Mięsień czworogłowy uda

Musculus rectus femoris Mięsień prosty uda

Caput rectum Głowa prosta

Caput reflexum Głowa zagięta

Musculus vastus lateralis Mięsień obszerny boczny

Musculus vastus intermedius Mięsień obszerny pośredni

Musculus vastus medialis Mięsień obszerny przyśrodkowy

Musculus articularis genus Mięsień stawowy kolana

Musculus pectineus Mięsień grzebieniowy

Musculus adductor longus Mięsień przywodziciel długi

Musculus adductor brevis Mięsień przywodziciel krótki

Musculus adductor magnus Mięsień przywodziciel wielki

Musculus adductor minimus Mięsień przywodziciel najmniejszy

Musculus gracilis Mięsień smukły

Musculus obturator externus Mięsień zasłaniacz zewnętrzny

Musculus biceps femoris Mięsień dwugłowy uda

Caput longum Głowa długa

Caput breve Głowa krótka

Musculus semitendinosus Mięsień półścięgnisty

Musculus semimembranosus Mięsień półbłoniasty

Musculus tibialis anterior Mięsień piszczelowy przedni Musculus extensor digitorum longus Mięsień prostownik długi palców


Musculus fibularis tertius; Musculus peroneus tertius


Mięsień strzałkowy trzeci


Musculus extensor hallucis longus Mięsień prostownik długi palucha


Musculus fibularis longus; Musculus peroneus longus


Mięsień strzałkowy długi


Musculus fibularis brevis; Musculus peroneus Mięsień strzałkowy krótki


brevis

Musculus triceps surae Mięsień trójgłowy łydki

Musculus gastrocnemius Mięsień brzuchaty łydki

Caput laterale Głowa boczna

Caput mediale Głowa przyśrodkowa

Musculus soleus Mięsień płaszczkowaty

Arcus tendineus musculi solei Łuk ścięgnisty mięśnia płaszczkowatego

Tendo calcaneus; Tendo Achillis Ścięgno piętowe; Ścięgno Achillesa

Musculus plantaris Mięsień podeszwowy

Musculus popliteus Mięsień podkolanowy

Musculus tibialis posterior Mięsień piszczelowy tylny

Musculus flexor digitorum longus Mięsień zginacz długi palców

Musculus flexor hallucis longus Mięsień zginacz długi palucha

Musculus extensor hallucis brevis Mięsień prostownik krótki palucha

Musculus extensor digitorum brevis Mięsień prostownik krótki palców

Musculus abductor hallucis Mięsień odwodziciel palucha

Caput mediale Głowa przyśrodkowa

Caput laterale Głowa boczna

Musculus flexor hallucis brevis Mięsień zginacz krótki palucha

Musculus adductor hallucis Mięsień przywodziciel palucha

Caput obliquum Głowa skośna

Caput transversum Głowa poprzeczna

Musculus abductor digiti minimi Mięsień odwodziciel palca małego

(Musculus abductor metatarsi quinti) (Mięsień odwodziciel piątej kości śródstopia) (Musculus opponens digiti minimi) (Mięsień przeciwstawiacz palca małego) Musculus flexor digiti minimi brevis Mięsień zginacz krótki palca małego

Musculus flexor digitorum brevis Mięsień zginacz krótki palców


Musculus quadratus plantae; Musculus flexor accessorius


Mięsień czworoboczny podeszwy; Mięsień zginacz dodatkowy


Musculi lumbricales Mięśnie glistowate

Musculi interossei dorsales Mięśnie międzykostne grzbietowe

Musculi interossei plantares Mięśnie międzykostne podeszwowe

Fasciae Powięzie

Fascia lata Powięź szeroka

Tractus iliotibialis Pasmo biodrowo-piszczelowe

Septum intermusculare femoris laterale Przegroda międzymięśniowa boczna uda Septum intermusculare femoris mediale Przegroda międzymięśniowa przyśrodkowa uda Canalis adductorius Kanał przywodzicieli

Septum intermusculare vastoadductorium Przegroda międzymięśniowa obszerno-


przyśrodkowa

Hiatus adductorius; Hiatus tendineus Rozwór przywodzicieli; Rozwór ścięgnisty Fascia iliaca Powięź biodrowa

Lacuna musculorum Rozstęp mięśni

Arcus iliopectineus Łuk biodrowo-łonowy

Lacuna vasorum Rozstęp naczyń

Trigonum femorale Trójkąt udowy

Canalis femoralis Kanał udowy

Annulus (anulus) femoralis Pierścień udowy

Septum femorale Przegroda udowa

Hiatus saphenus Rozwór odpiszczelowy

Margo falciformis; Margo arcuatus Brzeg sierpowaty; Brzeg łukowaty

Cornu superius; Crus superius Róg górny; Odnoga górna

Cornu inferius; Crus inferius Róg dolny; Odnoga dolna

Fascia cribrosa Powięź sitowata

Fascia cruris Powięź goleni

Septum intermusculare cruris anterius Przegroda międzymięśniowa przednia goleni Septum intermusculare cruris posterius Przegroda międzymięśniowa tylna goleni Arcus tendineus musculi solei Łuk ścięgnisty mięśnia płaszczkowatego Retinaculum musculorum extensorum superius Troczek górny mięśni prostowników Retinaculum musculorum flexorum Troczek mięśni zginaczy

Retinaculum musculorum extensorum inferius Troczek dolny mięśni prostowników


Retinaculum musculorum fibularium superius; Retinaculum musculorum peroneorum superius Retinaculum musculorum fibularium inferius; Retinaculum musculorum peroneorum inferius


Troczek górny mięśni strzałkowych

Troczek dolny mięśni strzałkowych


Fascia dorsalis pedis Powięź grzbietowa stopy

Aponeurosis plantaris Rozcięgno podeszwowe

Fasciculi transversi Pęczki poprzeczne


Ligamentum metatarsale transversum superficiale; Ligamentum metatarseum transversum superficiale


Więzadło poprzeczne powierzchowne śródstopia
infonko.ru/glava-2-elementi-prakticheskoj-skazkoterapii.html infonko.ru/glava-2-emkostnaya-i-teplovaya-apparatura.html infonko.ru/glava-2-empiricheskoe-issledovanie.html infonko.ru/glava-2-epikurejci-skeptiki-neoplatoniki.html infonko.ru/glava-2-eros-i-agape-filosofiya-lyubvi-v-srednie-veka.html infonko.ru/glava-2-etapi-vnedreniya-elektronnogo-dokumentooborota.html infonko.ru/glava-2-etiologiya-narushenij-rechi.html infonko.ru/glava-2-evolyuciya-rossijskoj-vneshnej-politiki.html infonko.ru/glava-2-faktori-zdorovya-i-ekologicheskie-zabolevaniya.html infonko.ru/glava-2-fiziologiya-organov-rechi.html infonko.ru/glava-2-fiziologiya-sluhovogo-analizatora.html infonko.ru/glava-2-flotskij-oficer-stanovitsya-pomeshikom-i-zhenitsya.html infonko.ru/glava-2-formi-proyavleniya-stressa-i-kriterii-ego-ocenki.html infonko.ru/glava-2-formirovanie-fonematicheskogo-analiza.html infonko.ru/glava-2-gonka-na-vizhivanie.html infonko.ru/glava-2-goryachie-i-holodnie-sredstva-kommunikacii.html infonko.ru/glava-2-gosudarstvennoe-regulirovanie-i-upravlenie-v-oblasti-zdravoohraneniya.html infonko.ru/glava-2-gosudarstvo-i-territoriya.html infonko.ru/glava-2-graduirovka-i-poverka-priborov.html infonko.ru/glava-2-grazhdane-kak-subekti-zdravoohranitelnih-pravootnoshenij.html