INFONKO.RU

Фарміраванне самастойнай чытацкай дзейнасці з кнігай

(пазакласнае чытанне, пачатковы этап, 9 гадзін)

Чытанне-разглядванне адпаведных узросту багата ілюстраваных кніг аб’ёмам да 30 старонак: прагназаванне зместу кнігі па вокладцы і ілюстрацыях; вызначэнне назвы і аўтара кнігі, правільнае называнне кнігі; самастойнае асэнсава-нае чытанне кнігі пад кіраўніцтвам настаўніка; выказванне ўласных уражанняў ад кнігі; устанаўленне суадносін твор — аўтар — кніга з дапамогай настаўніка.

Пашырэнне чытацкага кругагляду праз знаёмства з но-вымі кнігамі, прапанаванымі настаўнікам.

Фарміраванне элементарных бібліяграфічных уменняў: выбар кнігі для чытання з кніжнай выставы ў класным кутку чытання ці сумесна з бібліятэкарам у бібліятэцы ўстановы адукацыі.

Арганізацыя сістэматычнага чытання кніг, часопісаў, газет на беларускай мове з класнай бібліятэкі ўстановы адукацыі, абмеркаванне прачытанага.

Выкананне правілаў паводзін у бібліятэцы, паважлівае стаўленне да прафесіі бібліятэкара.

Фарміраванне ўяўленняў пра літаратуру як мастацтва слова

Усведамленне аўтарскай прыналежнасці твора (уменне правільна называць твор і яго аўтара).

Слуханне і чытанне аўтарскіх вершаў, апавяданняў, казак, твораў вуснай народнай творчасці актуальнай узросту тэматыкі з выхаваўчым патэнцыялам для ўзбагачэння эстэтычнай сферы вучняў, фарміравання эстэтычнага густу, асобасных адносінаў да літаратурнага твора як з’явы мастацтва.

Вызначэнне жанравых асаблівасцей казкі, знаходжанне гэтых асаблівасцей у прачытаных ці праслуханых казках.

Практычнае знаёмства з малымі жанрамі вуснай народнай творчасці (загадка, лічылка, заклічка, жарт, скорагаворка).

Практычнае засваенне ў працэсе працы над творам значэн-ня слоў тэма, падзея, герой, учынак, эпізод, казка.

Літаратурна-творчая дзейнасць і культура маўлення

Чытанне па ролях, інсцэніраванне эпізоду твора. Падрабязны пераказ невялікага апавядальнага твора ці яго часткі з дапамогай настаўніка (па малюнках, пытаннях, загалоўках сэнсавых частак, апорных словах).

Калектыўная пабудова элементарнага выказвання на вызначаную тэму па малюнках, апорных словах, загалоўках сэнсавых частак, з дапамогай настаўніка.

Калектыўнае складанне казкі па сюжэце (малюнках) з вызначаным настаўнікам колам персанажаў.

Пашырэнне ведаў маўленчага этыкету (словы прывітання, развітання, прабачэння, падзякі), разыгрыванне сітуацый і вядзенне дыялогаў з іх выкарыстаннем.

Этыка маўленчых паводзін у размове з бацькамі, старэй-шымі, аднагодкамі. Далікатнасць маўлення.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць і разумець:

прозвішчы аўтараў, назвы і змест 5 твораў, якія вывучаліся;

на памяць вершы В. Жуковіч. «Маладая восень», В. Лукша. «За што люблю я Новы год?», Эдзі Агняцвет. «Маме», Янка Купала. «Хлопчык i лётчык», Якуб Колас. «Песня аб вясне».правілы карыстання кнігамі.

Мець першаснае ўяўленне пра:

малыя жанры вуснай народнай творчасці (загадка, лічылка, заклічка, жарт, скорагаворка);

аўтарскія творы (верш, апавяданне, казка);

сродкі выразнага чытання (гучнасць, захаванне інтанацыі сказа і паўз).

Умець:

валодаць спосабамі пазнавальнай дзейнасці:

арфаэпічна правільна і асэнсавана чытаць уголас па складах і цэлымі словамі з захаваннем інтанацыі сказа і паўз;

прагназаваць змест твора па ілюстрацыях і загалоўку;

вылучаць незразумелыя словы і выразы, устанаўліваць іх значэнне з дапамогай настаўніка;

адказваць на пытанні па фактычным змесце твора;

вызначаць дзейных асоб;

знаходзіць эпізод з апісаннем учынку дзейнай асобы;

знаходзіць урыўкі тэксту, якія адпавядаюць ілюст-рацыі;

даваць уласную ацэнку ўчынкам герояў твора;

падрабязна пераказваць частку тэксту ці невялікі апа-вядальны тэкст (па малюнках, пытаннях, загалоўках сэнсавых частак, апорных словах);

правільна называць прачытаны твор (аўтар, загаловак);

прыводзіць прыклады казак з ліку вывучаных твораў;

ацэньваць правільнасць і выразнасць уласнага і праслуханага чытання;

дарэчна ўжываць тэрміны тэма, падзея, дзейная асоба, учынак, эпізод, казка;

арыентавацца ў кнізе: знаходзіць у змесце прозвішча аўтара, назву твора і старонку;

выбіраць па рэкамендацыі настаўніка кнігу для чытання ў класным кутку чытання ці сумесна з бібліятэкарам у бібліятэцы ўстановы адукацыі.

выкарыстоўваць набытыя веды і ўменні ў практычнай

дзейнасці і паўсядзённым жыцці:

ацэньваць уласныя паводзіны і жыццёвыя сітуцыі з пазіцый маральных норм і культурных каштоўнасцей;

асэнсавана выбіраць і чытаць творы, адпаведныя ўзросту, абменьвацца думкамі па прачытаным ці праслуханым творы;

асэнсавана ўспрымаць вусную і пісьмовую інфармацыю для задавальнення пазнавальных інтарэсаў;

узбагачаць эмацыянальна-каштоўнасны вопыт праз успрыманне твораў розных відаў мастацтва.


УТВЕРЖДЕНО
Постановление Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2017 № 90

Учебная программа по учебному предмету

«Русский язык»

для IІ класcа учреждений общего среднего образования

с белорусским языком обучения и воспитания


Пояснительная записка

Цельобучения: формирование у учащихся языковых, коммуникативно-речевых умений, обеспечивающих эффективное общение на русском языке в устной и письменной речи.

Задачиобучения:

в рамках языковой компетенции:

формирование представлений о системе русского языка;

усвоение произношения специфических звуков русского языка [г], [г'], [р'], [ч'], [щ'], [д'], [т'] и написания букв и, щ, ъ;

усвоение знаний из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса;

овладение произносительными, орфографическими, пунктуационными нормами языка и формирование на их основе орфоэпических, орфографических, пунктуационных умений и навыков;

формирование элементарных способов анализа изучаемых явлений языка (звуко-буквенный разбор слов, разбор слов по составу, по частям речи, по членам предложения).

в рамках коммуникативно-речевой компетенции:

овладение всеми видами речевой деятельности;

обогащение словарного запаса учащихся;

развитие связной устной и письменной речи учащихся, умения пользоваться языком во всех видах речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо);

формирование умения работать с орфографическим и толковым словарями;

усвоение речеведческих понятий (текст; тема, основная мысль, заголовок текста; трёхчастное строение текста; план текста; типы текстов);

формирование умения адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (определять тему, основную мысль);

формирование умения отбирать языковые средства для создания собственных высказываний в соответствии с темой и основной мыслью

овладение формулами речевого этикета;

формирование культуры речевого общения и поведения;

в рамках лингвокультурологической компетенции:

знакомство с элементами культуры и быта русского народа;

обогащение речи учащихся лексикой, пословицами, поговорками, отражающими национальный колорит и мудрость народа;

формирование ценностного отношения к русскому языку как хранителю культуры народа и духовного наследия всего человечества и одновременно воспитание уважения к культуре и языкам других национальностей;

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, нравственных качеств личности средствами языка;

развитие устойчивого интереса к изучению русского языка;

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, нравственных качеств личности средствами языка;

в рамках метапредметной компетенции:

формирование универсальных (общеучебных) умений и навыков, главными из которых являются умения целеполагания, планирования, контроля, оценки (регулятивные).

Задачи обучения русскому языку решаются в единстве с решением воспитательных задач, неразрывности и взаимодействия языка, культуры и личности ученика.

Направления обучения

Коммуникативная направленность обучения предусматривает взаимосвязанное обучение языку и речи. Теоретические сведения служат средством, обеспечивающим речевое общение в различных видах речевой деятельности. Знакомство с новым языковым явлением, его введение осуществляется не изолированно, а в тексте, предложении, с указанием на его связи с другими явлениями языка, на особенности его употребления в речи. Такой подход способствует развитию у учащихся способности (умений и навыков) решать языковыми средствами коммуникативные задачи в разных ситуациях общения.

Образовательные подходы

Компетентностный подход обусловлен социальными потребностями общества в компетентной, творческой личности с продуктивным типом мышления, способной к культурному саморазвитию, самостоятельному овладению знаниями и способами деятельности, решению конкретных проблем и задач в различных жизненных сферах. Он означает перенос акцента с процесса усвоения знаний на результат обученности учащихся, когда качество обучения русскому языку определяется способностью учащихся эффективно общаться на русском языке в устной и письменной форме. Особенностью компетентностного подхода является также метапредметность — установка на формирование у учащихся универсальных (общеучебных) умений, главными из которых являются умения целеполагания, планирования, контроля, оценки (регулятивные).

Культурологический подход означает реализацию единства и взаимодействия языка, культуры и личности в процессе обучения; направленность содержания обучения на комплексное формирование у учащихся средствами русского языка познавательных способностей, воспитание духовных, нравственных качеств личности; приобщение учащихся к культурным ценностям, выработанным народом; осознания себя как личности, принадлежащей к определенному культурному и языковому сообществу.

Личностно-деятельностный подход является интегрирующим средством в решении заявленных задач обучения русскому языку на I ступени общего среднего образования. Данный подход реализует основные требования к современному учебному процессу. В центре внимания находится ученик с его интересами, потребностями, способностями. Роль учителя не сводится к простой «передаче» знаний. На первый план выдвигается его организаторская и коммуникативная деятельность по созданию условий для учебного общения; организация обучения как сотрудничество и диалог с учащимися, при котором учащийся в процессе обучения выступает не объектом воздействия слова учителя, а субъектом общения с ним на уровне личностного общения. Процесс обучения при этом выстраивается как обучение учебной деятельности по овладению речевой деятельностью (слушание, говорение, чтение, письмо) на русском языке. Личностно-деятельностный подход в обучении содействует развитию у учащихся языковых и творческих способностей, воспитанию социально значимых качеств личности, пробуждает интерес к созидательной творческой деятельности.

Компетенции и содержание, обеспечивающее их формирование.

Реализация компетентностного подхода в обучении русскому языку учащихся I ступени общего среднего образования проявляется в направленности процесса обучения на формирование у учащихся языковой, коммуникативно-речевой, лингвокультурологической, метапредметной компетенций, в совокупности обеспечивающих развитие умений и навыков эффективного владения русским языком.

Языковаякомпетенция формируется в процессе усвоения знаний о единицах языка (звук, слог, слово, морфема – окончание, корень слова, приставка, суффикс), предложение, текст; формирование представлений об особенностях функционирования единиц языка в речи, усвоение языковых норм (орфоэпических, орфографических, пунктуационных).

Коммуникативно-речеваякомпетенция связана с усвоением речеведческих понятий и формированием на их основе умения понимать готовые тексты; отбирать языковые средства и создавать собственные устные и письменные высказывания с учетом целей, задач, ситуации общения, а также правил речевого этикета и социальных норм поведения.

Лингвокультурологическая компетенция формируется через дидактический материал, в процессе работы с текстами различных жанров, в которых закреплены основные нравственные ценности народа и которые отражают историю и культуру русского и белорусского народов. Учащийся осознаёт себя носителем языка, личностью, которая через язык усваивает систему общечеловеческих и национальных ценностей, культуру речевого общения и поведения.

Метапредметная компетенция связана с формированием у учащихся универсальных (общеучебных) умений и навыков, уровень освоения которых в значительной степени влияет на успешность обучения в последующих классах.infonko.ru/rossijskij-universitet-druzhbi-narodov.html infonko.ru/rossijskij-universitet-kooperacii.html infonko.ru/rossijskij-zakon-ob-obrazovanii.html infonko.ru/rossijskoe-dirizhersko-horovoe-obrazovanie-i-osnovnie-dirizhersko-horovie-shkoli-hh-veka.html infonko.ru/rossijskoe-gosudarstvo-i-ego-konstitucionnie-harakteristiki-instituti-neposredstvennoj-i-predstavitelnoj-demokratii-v-konstitucionnom-stroe-rossii-2-chasa.html infonko.ru/rossijskoe-gosudarstvo-i-obshestvo-v-xvii-veke.html infonko.ru/rossijskoe-obrazovanie-na-putyah-modernizacii.html infonko.ru/rossijskoe-obrazovanie-v-xix-veke.html infonko.ru/rossijskoe-obrazovanie-v-xxi-veke.html infonko.ru/rossijskoe-obshestvo-segodnya-socialnij-srez.html infonko.ru/rossijskoe-skautskoe-dvizhenie.html infonko.ru/rossijskoe-vdgaluzhennya-marksizmalenin.html infonko.ru/rossijskoe-voenno-istoricheskoe-obshestvo.html infonko.ru/rossijskoe-zakonodatelstvo-o-brake-i-seme.html infonko.ru/rossijskogo-fonda-fundamentalnih-issledovanij-rffi-rossijskogo-gumanitarnogo-nauchnogo-fonda-rgnf.html infonko.ru/rossijskogo-gosudarstva-do-1917-g.html infonko.ru/rossijskogo-psihologicheskogo-obshestva.html infonko.ru/rossijskoj-federacii-o-reklame.html infonko.ru/rossijsko-kazahstanskogo-prigranichya.html infonko.ru/rossijsko-yaponskie-otnosheniya.html