INFONKO.RU

Денної форми навчання 8 семестр

Плани практичних і самостійних занять

З дисципліни «Планування спец. подій та конференцій в галузі»

для студентів 4 курсу спеціальності 6.030701 «Туризм»

Денної форми навчання 8 семестр

формування у студентів науково-методичних знань та практичних навичок планування та організації спец. подій та конференцій у галузі туризму з використанням сучасних методів.

Завдання курсу:оволодіння теоретичними основами та практичними методами щодо:

сутності спец. подій, їх розгляду в якості PR-компаній, підготовки та інформаційного забезпечення;

визначення планування в якості функції менеджменту, видів та методів планування, сіткового планування спец. подій і конференцій на підприємствах (в організаціях, установах) галузі.

Структура курсу «Планування спец. подій та конференцій в галузі»

Види навчальної роботи Кількість годин
1. Аудиторні заняття (кількість годин): · Лекції · Практичні заняття · Контроль самостійної роботи · Модульна робота
2. Самостійна робота

Критерії оцінювання знань студентів

Види навчальної роботи Кількість балів за одне заняття (виконану роботу, письмовий модуль) Максимальна кількість балів
Практичне заняття
Модульна робота
Самостійна робота різна
В цілому

Карта оцінювання самостійної роботи студентів

Карта оцінювання СРС
Види самостійної роботи студента Максимальний бал за вид
1. Планування спец. подій та конференцій в галузі (наявність рукопису конспекту лекцій у повному обсязі за всіма темами та практичними заняттями)
2. Розробка креативних спец. подій для просування туристичної послуги, залучення у регіон туристів (реферати).
3. Розробка плану організації рекламної поїздки туристів за її двома типами з використанням методів PR-акцій (реферат – обов’язково; стаття або тези – за бажанням студента).
4. Складання плану проведення рекламної кампанії у готелі на основі організації спец. подій та конференцій з етапізованою програмою (реферат – обов’язково; стаття або тези – за бажанням студента).
5. Характеристика України в цілому та наданого регіону за ознакою приналежності до однієї з груп країн, у якій при проведенні спец. подій та конференцій можна розраховувати на підтримку державних інституцій (аналітична доповідь – обов’язково; стаття або тези – за бажанням студента).
Розробка сіткового плану організації спец. події та конференції у готелі з використанням сіткового графіку, відбудованого лінійного графіку та оптимізованим варіантом календарного плану включення комплексу робіт (реферат – обов’язково; ; стаття або тези – за бажанням студента).
Опубліковані тези або стаття у збірнику конференції за темою курсу дисципліни
УСЬОГО:

Форма контролю ― залік
Плани практичних занять

Модуль А

Практичне заняття № 1(4 години)

Тема 1:Спеціальні події та конференції як інструмент паблік рілейшнз

Мета:вивчення основ планування та організації спец. подій, конференцій та інших форм PR-спілкування туристичних підприємств і готельно-ресторанних закладів, і засвоєння матеріалу шляхом рішення практичних завдань.

Ключові поняття:паблік рілейшнз, спец. події, PR-акція, креативна спец. подія, спонсорство, бренд, прес-конференція, брифінг, презентація, прес-тур, виставка.

План заняття:

1. Засвоєння теоретичних основ розгляду спец. події та конференцій в якості форми PR-спілкування туристичних підприємств із формуванням навичок розробки креативних спец. подій на підприємстві (1 година);

2. Засвоєння теоретичних основ розгляду конференції в якості форми PR-спілкування туристичних підприємств із формуванням навичок розробки програми проведення прес-конференції на підприємстві (1 година);

3. Засвоєння теоретичних основ розгляду інших форм PR-спілкування туристичних підприємств із формуванням навичок розробки програми проведення брифінгів і виставок (1 година);

4. Розгляд підготовлених матеріалів для виконання індивідуальних завдань студентами за темою 1: розробка креативних спец. подій для: просування туристичної послуги, залучення у регіон туристів; спонсорів для готелю (реферати); розробка програм проведення прес. конференцій, брифінгів, виставок у готелі (реферати).

Завдання для аудиторних занять:

рішення практичних завдань

участь у дискусії

виконання індивідуальних завдань

Питання для самоконтролю:

1. Актуальність вдосконалення PR-роботи на сучасному етапі розвитку туризму.

2. Основна мета планування та організації спеціальних подій та конференцій на сучасному етапі розвитку туризму.

3. Найбільш традиційні форми PR-спілкування готельних закладів.

4. Класифікація спеціальних подій на заходи в якості PR-акцій.

5. Нові форми спец. подій в якості PR-акцій.

6. Характеристика та приклади креативних спец. подій у просуванні.

7. Характеристика та приклади спонсорства спец. подій і заходів.

8. Критерії та умови при виборі заходу для спонсорської підтримки спец. події.

9. Роль бренда в організації спонсорської підтримки спец. події та ефект його присутності.

10. Категорії спонсорів для організації спец. події.

11. Характеристика генерального спонсору для організації спец. події.

12. Характеристика спонсору вечірнього прийому для організації спец. події.

13. Характеристика інформаційного спонсору для організації спец. події.

14. Характеристика технологічного спонсору для організації спец. події.

15. Характеристика спонсору реєстрації для організації спец. події.

16. Конференція як вид формального прийому та умови її проведення.

17. Роль та умови проведення прес-конференції у готелях.

18. Характеристика та визначення прес-конференції.

19. Класифікація обставин проведення прес-конференції та їх сутність.

20. Характеристика та визначення брифінгу для ЗМІ.

21. Сутність різниці між прес-конференцією і брифінгом.

22. Правила проведення прес-конференцій і брифінгів.

23. Характеристика та визначення презентації та обставини її проведення.

24. Відзнаки презентації від прес-конференції.

25. Характеристика та визначення прес-туру та мета його проведення.

26. Характеристика та визначення поточного прийому та сутність його проведення.

27. Характеристика та визначення представницького прийому та сутність його проведення.

28. Сутність проведення днів відкритих дверей.

29. Характеристика та сутність організації круглих столів і дискусій.

30. Сутність та порядок проведення виставок.

31. Порядок розробки річного плану виставки.

32. Види тематики виставок.

Обов’язкова література (джерела):

1. Закон України «Про туризм» від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР.

2. Додонов О.В. Планування спец. подій та конференцій в галузі / Конспект лекцій: електронний варіант; тема 1. – Луганськ, ЛНПУ, 2012.

3. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз: навч. посіб. / Г.Г. Почепцов – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 506 с.

4. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности: учеб. пособ. / А.Б. Косолапов. – М.: КНОРУС, 2008. – 288 с.

5. ТихомироваЄ.Б. Зв'язки з громадськістю. Навчальний посібник. — К.:НМЦВО, 2001. – 560 с.

6. Портал "Advertology.Ru" – www.advertology.ru.

7. Піар-портал України – www.pr-portal.com.ua

Додаткова література (джерела):

1. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: навч. посіб. / Х.Й. Роглєв. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

2. Квартальнов В.А. Теория и практика туризма: учебник / В.А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 672 с.

3. Туризм, гостеприимство, сервис: словарь-справочник / Г.А. Аванесова, Л.П. Воронкова, В.И. Маслов, А.И. Фролов; под ред. Л.П. Воронковой. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 367 с.

4. Сайт агентства "TVIN Product Placement" – www.productplacement.ru.

5. Онлайн-журнал "Компанія" – www.ko.ru.

Практичне заняття № 2(2 години)

Тема 4: Організаційне забезпечення підготовки спец. подій і конференцій у сфері туризму

Мета:засвоєння теоретичних основ і практичних навичок щодо планування спец. подій і конференцій у сфері туризму та ГРЗ, їх етапізації та сценарного забезпечення.

Ключові поняття:PR-захід, сценарій, тема, ідея, задум, план спец. події, етапізація розробки плану спец. події, сценарний запис.

План заняття:

1. Засвоєння теоретичних основ етапізації та планування підготовки спец. подій і конференцій із формуванням навичок складання плану проведення рекламної кампанії на підприємстві (0,5 години).

2. Засвоєння теоретичних основ режисерських і сценарних основи технологій організації та проведення спец. подій і конференцій у готелі з опануванням навичок розробки сценарію для проведення спец. події та конференції (0,5 години).

3. Розгляд виконання індивідуального завдання щодо складання плану проведення рекламної кампанії у готелі на основі організації спец. подій та конференцій з етапізованою програмою (реферат).

Завдання для аудиторних занять:

рішення практичних завдань

участь у дискусії

виконання індивідуальних завдань

Питання для самоконтролю:

1. Завдання PR-заходів у готелі засобами організації спец. подій та конференцій.

2. Структура плану проведення рекламної кампанії в готелі на основі організації спец. подій та конференцій.

3. Програма етапізації плану проведення рекламної кампанії в готелі на основі організації спец. подій та конференцій.

4. Визначення терміну «сценарій».

5. Вимоги до створення сценарію.

6. Визначення поняття «тема». Тема – як основа складення сценарію.

7. Визначення поняття «ідея» з точки зору розробки сценарію спец. події.

8. Визначення поняття «композиція» з точки зору розробки сценарію спец. події.

9. Задум як основа складання сценарію спец. події.

10. Характеристика рівнів сценарного запису для проведення спец. події.

Обов’язкова література (джерела):

1. Додонов О.В. Планування спец. подій та конференцій в галузі / Конспект лекцій: електронний варіант; тема 4. – Луганськ, ЛНПУ, 2012.

2. Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посіб. / Тимошенко 3.І., Мунін Г.Б., Дишлевий В.П. [Електроний ресурс] – джерело доступу http://tourism-book.com/pbooks/book-37/ua.

3. Віноградова О.В. Організація масових заходів: курс лекцій / Олена Володимирівна Віноградова. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. Туган-Барановського, 2012. – 53 с.

Додаткова література (джерела):

1. Туризм, гостеприимство, сервис: словарь-справочник / Г.А. Аванесова, Л.П. Воронкова, В.И. Маслов, А.И. Фролов; под ред. Л.П. Воронковой. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 367 с.

2. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности: учеб. пособ. / А.Б. Косолапов. – М.: КНОРУС, 2008. – 288 с.

Модуль В

Практичне заняття № 3(2 години)

Тема 6.Планування як функція менеджменту на туристичних підприємствах

Мета:засвоєння важливості ролі планування та теоретичних основ організації цього процесу на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу, шляхів його вдосконалення.

Ключові поняття:план, планування,управлінська діяльність, функція планування, функції менеджменту, стратегічне планування, тактичне планування, оперативне планування.

План заняття:

1. Засвоєння теоретичних основ розгляду планування в якості функції менеджменту з опануванням навичок розробки макетів планів проведення спец. подій і конференцій.

2. Перевірка процесу виконання індивідуального завдання щодо розробки макетів планів проведення спец. подій і конференцій з виділенням стратегічних, оперативних і тактичних цілей і напрямів удосконалення процесу планування на основі реалізації основних функцій менеджменту, та з використанням конкретних методів і способів планування та аналізу (реферат).

Завдання для аудиторних занять:

рішення практичних завдань

участь у дискусії

виконання індивідуальних завдань

Питання для самоконтролю:

1. Роль планування як функціональної підсистеми в системі управління туристичним підприємством.

2. Визначення поняття «планування».

3. Переваги планової діяльності на підприємстві готельного бізнесу.

4. Визначення видів управлінської діяльності.

5. Розподіл ресурсів як вид управлінської діяльності у межах планування.

6. Адаптація до зовнішнього середовища як вид управлінської діяльності у межах планування.

7. Внутрішня координація як вид управлінської діяльності у межах планування.

8. Організаційне стратегічне передбачення(прогнозування) як вид управлінської діяльності у межах планування.

9. Параметри діагностики ефективності функції планування.

10. Визначення поняття «функція».

11. Визначення поняття «функції менеджменту».

12. Сутність функцій менеджменту.

13. Визначення функцій менеджменту А. Файолем.

14. Визначення функцій менеджменту науковцями вітчизняної школи.

15. Визначення функцій менеджменту сучасними вченими.

16. Визначення функції менеджменту «планування».

17. Визначення поняття «план» із точки зору менеджменту.

18. Види тактичних планів підприємства готельного бізнесу.

19. Види оперативних планів підприємства готельного бізнесу.

20. Характеристика ієрархічних рівнів стратегічного, тактичного та оперативного планування на підприємстві готельного бізнесу.

21. Визначення та характеристика принципів ефективності планування на підприємстві готельного бізнесу.

22. Вимоги щодо вдосконалення процесу планування на підприємствах готельного бізнесу.

Обов’язкова література (джерела):

Питання до модульного контролю А

Оцінка знань студентів на модульному контролі А (МК А) складається з письмової модульної роботи, отриманих оцінок на практичних заняттях і відповідей на запитання на лекційних, виконаних завдань самостійної роботи.

Письмова модульна робота

Максимальна кількість балів за відмінне виконання письмової модульної роботи складає 25 балів.

Письмова модульна робота складається з 2 варіантів запитань за темами 1 – 6:

1-й – на визначення термінів;

2-й – розширена відповідь на запитання.

Студенту на письмовій модульній роботі надається 2 запитання за 1-м варіантом, та 2 запитання за 2-м варіантом. Правильні відповіді на перші два запитання – 10 балів; правильні відповіді на другі два запитання – 15 балів.

До теоретичних питань на письмовій модульній роботі «МК А» відносяться наступні:

1. Актуальність вдосконалення PR-роботи на сучасному етапі розвитку готельно-ресторанних закладів.

2. Основна мета планування та організації спеціальних подій та конференцій на сучасному етапі розвитку готельно-ресторанних закладів.

3. Найбільш традиційні форми PR-спілкування готельних і ресторанних закладів.

4. Класифікація спеціальних подій на заходи в якості PR-акцій.

5. Нові форми спец. подій в якості PR-акцій.

6. Характеристика та приклади креативних спец. подій у просуванні.

7. Характеристика та приклади спонсорства спец. подій і заходів.

8. Критерії та умови при виборі заходу для спонсорської підтримки спец. події.

9. Роль бренда в організації спонсорської підтримки спец. події та ефект його присутності.

10. Категорії спонсорів для організації спец. події.

11. Характеристика генерального спонсору для організації спец. події.

12. Характеристика спонсору вечірнього прийому для організації спец. події.

13. Характеристика інформаційного спонсору для організації спец. події.

14. Характеристика технологічного спонсору для організації спец. події.

15. Характеристика спонсору реєстрації для організації спец. події.

16. Конференція як вид формального прийому та умови її проведення.

17. Роль та умови проведення прес-конференції у готельних і ресторанних закладах.

18. Характеристика та визначення прес-конференції.

19. Класифікація обставин проведення прес-конференції та їх сутність.

20. Характеристика та визначення брифінгу для ЗМІ.

21. Сутність різниці між прес-конференцією і брифінгом.

22. Правила проведення прес-конференцій і брифінгів.

23. Характеристика та визначення презентації та обставини її проведення.

24. Відзнаки презентації від прес-конференції.

25. Характеристика та визначення прес-туру та мета його проведення.

26. Характеристика та визначення поточного прийому та сутність його проведення.

27. Характеристика та визначення представницького прийому та сутність його проведення.

28. Сутність проведення днів відкритих дверей.

29. Характеристика та сутність організації круглих столів і дискусій.

30. Сутність та порядок проведення виставок.

31. Порядок розробки річного плану виставки.

32. Види тематики виставок.

33. Види подій за тематикою.

34. Ознаки класифікації видів подій.

35. Види подій за територіальною ознакою охопленості.

36. Види подій за кількістю учасників груп, які формуються.

37. Види подій за сферою життя.

38. Види подій за кількістю (насиченістю туру).

39. Види подій за тривалістю туру.

40. Види подій за загальною чисельністю присутніх на заході (за форматом).

41. Види подій за часовою ознакою.

42. Види подій за ексклюзивністю івенту.

43. Види подій за вартістю участі.

44. Приклади подій з урахуванням їх класифікації.

45. Поняття масового заходу – як виду організованої події.

46. Види масових заходів та їх класифікація.

47. Проблеми організації подій у вигляді святкових масових заходів у готельній туристичній індустрії України.

48. Вимоги до організації події для проведення святкового масового заходу ГРЗ.

49. Поняття свято.

50. Характеристика комунікаційної риси свята.

51. Функції свята.

52. Характеристика художнього змісту свят.

53. Характеристика значної ідеї свята.

54. Загальні ознаки художньо-педагогічної значимості та наповненості свята.

55. Характеристика соціальної діяльності святкової події.

56. Характеристика педагогічної діяльності святкової події.

57. Характеристика ефективності святкової події.

58. Класифікація свят.

59. Критерії класифікації свят.

60. Головні критерії класифікації святкової події.

61. Характеристика класифікації основних груп святкових подій, притаманних для України.

62. Основні види свят для організації спец. подій, їх сутність та приклади.

63. Особливості організації корпоративних свят.

64. Завдання PR-заходів у готелі засобами організації спец. подій та конференцій.

65. Структура плану проведення рекламної кампанії в готелі на основі організації спец. подій та конференцій.

66. Програма етапізації плану проведення рекламної кампанії в готелі на основі організації спец. подій та конференцій.

67. Визначення терміну «сценарій».

68. Вимоги до створення сценарію.

69. Визначення поняття «тема». Тема – як основа складення сценарію.

70. Визначення поняття «ідея» з точки зору розробки сценарію спец. події.

71. Визначення поняття «композиція» з точки зору розробки сценарію спец. події.

72. Задум як основа складання сценарію спец. події.

73. Характеристика рівні сценарної запису для проведення спец. події.

74. Поняття «Івент».

75. Характеристика проблем інформаційного забезпечення івентивного менеджменту у сфері ГРЗ.

76. Поняття «public relations».

77. Характеристика проблем недостатності здійснення PR-діяльності у сфері ГРЗ.

78. Поняття «інформаційне середовище».

79. Характеристика та роль основних суб’єктів розвитку івентивного менеджменту в Україні у готельній галузі.

80. Поняття «системний підхід».

81. Характеристика системного підходу з точки зору формування інформаційного середовища у сфері ГРЗ.

82. Характеристика системи івентивного менеджменту ГРЗ в інформаційному середовищі та її складові елементи.

Практичне заняття

Підсумкова оцінка знань студентів визначається на основі роботи та отриманих оцінок на практичних заняттях, і наданих відповідях (активної участі) на лекційних під час дискусій й мозкового штурму при розгляді тем 1 – 5.

Максимальна кількість балів за одне заняття – 3; максимальна кількість балів за «МК А» - підсумками тем 1 – 5 дорівнює 12.

Самостійна робота

Максимальна оцінка самостійної роботи студента впродовж модулю за підсумками тем 1 – 5 складає 14 балів, із яких за:

розробку креативних спец. подій для просування туристичної послуги, залучення у регіон туристів (реферати) – 3 бали;

розробку плану організації рекламної поїздки туристів за її двома типами з використанням методів PR-акцій (реферат) – 3 бали;

складання плану проведення рекламної кампанії у готелі на основі організації спец. подій та конференцій з етапізованою програмою (реферат) – 4 бали;

підготовлений конспект за темами 1 – 5 – 4 бали.

Додатково оцінюється публікація впродовж семестру статті у науковому виданні за обраною студентом темою курсу дисципліни (3 бала).

У разі невиконання студентом визначених аналітичних рефератів до часу складання «МК А», він має право їх отримати за умови виконання до часу складання «МК Б» упродовж наступного семестру.


Питання до модульного контролю Б

Оцінка знань студентів на модульному контролі Б (МК Б) складається з письмової модульної роботи, отриманих оцінок на практичних заняттях і відповідей на запитання на лекційних, виконаних завдань самостійної роботи.

Письмова модульна робота

Максимальна кількість балів за відмінне виконання письмової модульної роботи складає 25 балів.

Письмова модульна робота складається з 2 варіантів запитань за темами 6 – 9:

1-й – на визначення термінів;

2-й – розширена відповідь на запитання.

Студенту на письмовій модульній роботі надається 2 запитання за 1-м варіантом, та 2 запитання за 2-м варіантом. Правильні відповіді на перші два запитання – 10 балів; правильні відповіді на другі два запитання – 15 балів.

До теоретичних питань на письмовій модульній роботі «МК Б» відносяться наступні:

1. Роль планування як функціональної підсистеми в системі управління підприємством готельно-ресторанного бізнесу.

2. Визначення поняття «планування».

3. Переваги планової діяльності на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу.

4. Визначення видів управлінської діяльності.

5. Розподіл ресурсів як вид управлінської діяльності у межах планування.

6. Адаптація до зовнішнього середовища як вид управлінської діяльності у межах планування.

7. Внутрішня координація як вид управлінської діяльності у межах планування.

8. Організаційне стратегічне передбачення(прогнозування) як вид управлінської діяльності у межах планування.

9. Параметри діагностики ефективності функції планування.

10. Визначення поняття «функція».

11. Визначення поняття «функції менеджменту».

12. Сутність функцій менеджменту.

13. Визначення функцій менеджменту А. Файолем.

14. Визначення функцій менеджменту науковцями вітчизняної школи.

15. Визначення функцій менеджменту сучасними вченими.

16. Визначення функції менеджменту «планування».

17. Визначення поняття «план» із точки зору менеджменту.

18. Види тактичних планів підприємства готельно-ресторанного бізнесу.

19. Види оперативних планів підприємства готельно-ресторанного бізнесу.

20. Характеристика ієрархічних рівнів стратегічного, тактичного та оперативного планування на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу.

21. Визначення та характеристика принципів ефективності планування на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу.

22. Вимоги щодо вдосконалення процесу планування на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.

23. Види планів підприємств готельно-ресторанного бізнесу, залежно від тривалості планового періоду.

24. Характеристика довгострокового плану, його зміст і призначення.

25. Визначення середньострокового плану.

26. Характеристика короткострокового плану, його зміст і призначення.

27. Відзнаки оперативного плану від довгострокового та середньострокового.

28. Визначення інвестиційного плану.

29. Визначення бізнес-плану.

30. Обґрунтування важливості стратегічного планування у діяльності готельно-ресторанних підприємств.

31. Основні методи планування на туристичних підприємствах і готельно-ресторанних закладах.

32. Характеристика ресурсного методу планування (за можливостями).

33. Характеристикацільового методу планування (за потребами).

34. Характеристика методу екстраполяції.

35. Характеристика Інтерполяційного методу.

36. Види та сутність методів планування за способом розрахунку планових показників.

37. Основні способи планування в готельно-ресторанних закладах.

38. Сутність застосування способу планування «зверху вниз» та його недоліки.

39. Сутність застосування способу планування «знизу вверх» та його недоліки.

40. Сутність застосування «змішаного» способу планування.

41. Сутність застосування «цільового» способу планування та його переваги перед іншими.

42. Сутність та значення аналізу при плануванні на підприємстві.

43. Характеристика умов, які необхідно визначити при плануванні спец. подій та конференцій на підприємстві.

44. Основні методи аналізу, що застосовуються у плануванні підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

45. Сутність методу порівнянь та основні види порівнянь.

46. Визначення поняття «факторний аналіз».

47. Сутність та призначення індексного методу.

48. Сутність та призначення балансового методу.

49. Сутність та призначення методу ланцюгових підстановок.

50. Визначення поняття «графічний метод».

51. Визначення поняття «функціонально-вартісний аналіз».

52. Сутність, призначення, завдання економіко-математичних методів аналізу у плануванні.

53. Види прийомів, які застосовуються при проведенні аналізу планування в готельно-ресторанних закладах.

54. Сутність та призначення прийому планування «Зведення й групування».

55. Визначення понять «зведення» та «групування» при проведенні аналізу планування.

56. Визначення понять «абсолютні величини» та «відносні величини» при проведенні аналізу планування.

57. Мета застосування середніх величин при проведенні аналізу планування, та їх види.

58. Мета використання прийому «динамічні ряди» при проведенні аналізу планування, та його види.

59. Визначення понять «моментні ряди» та «періодичні ряди» при проведенні аналізу планування.

60. Сутність та призначення прийомів «Суцільні й вибіркові спостереження» при проведенні аналізу планування.

61. Сутність та призначення прийому «Деталізація» при проведенні аналізу планування.

62. Групи країн за ознакою зацікавленості у проведенні спец. подій і конференцій за підтримкою державних інституцій.

63. Характеристика першої групи країн за ознакою зацікавленості у проведенні спец. подій і конференцій за підтримкою державних інституцій.

64. Характеристика другої групи країн за ознакою зацікавленості у проведенні спец. подій і конференцій за підтримкою державних інституцій.

65. Характеристика третьої групи країн за ознакою зацікавленості у проведенні спец. подій і конференцій за підтримкою державних інституцій.

66. Визначити основні методи PR-діяльності у межах організації спец. подій та конференцій за підтримкою державних інституцій.

67. Характеристика та приклади методу PR-діяльності у межах організації спец. подій та конференцій за підтримкою державних інституцій «робота із засобами інформації».

68. Характеристика та приклади методу PR-діяльності у межах організації спец. подій та конференцій за підтримкою державних інституцій «випуск інформаційних матеріалів».

69. Характеристика та приклади методу PR-діяльності у межах організації спец. подій та конференцій за підтримкою державних інституцій «організація рекламних поїздок».

70. Характеристика та приклади методу PR-діяльності у межах організації спец. подій та конференцій за підтримкою державних інституцій «організація в країні будь-якого великого заходу».

71. Характеристика типів організації рекламних поїздок.

72. Основні напрямки проведення PR-акцій у межах організації спец. подій та конференцій підприємствами готельно-ресторанного бізнесу.

73. Характеристика напрямку «робота із засобами масової інформації» при проведенні PR-акцій у межах організації спец. подій та конференцій підприємствами готельно-ресторанного бізнесу.

74. Професійні видання як інструмент роботи з засобами масової інформації при проведенні PR-акцій у межах організації спец. подій та конференцій підприємствами готельно-ресторанного бізнесу.

75. Характеристика напрямку «проведення семінарів» при проведенні PR-акцій у межах організації спец. подій та конференцій підприємствами готельно-ресторанного бізнесу.

76. Характеристика напрямку «організація ознайомлювальних поїздок для співробітників туристичних агентств» при проведенні PR-акцій у межах організації спец. подій та конференцій підприємствами готельно-ресторанного бізнесу.

77. Характеристика напрямку «робота з різними інформаційними службами» при проведенні PR-акцій у межах організації спец. подій та конференцій підприємствами готельно-ресторанного бізнесу.

78. Сутність і призначення сіткового планування на підприємстві.

79. Визначити основні положення СПУ.

80. Визначити основні процедури СПУ за їх послідовністю.

81. Характеристика послідовності процесу складення сіткових графіків і варіантів планів.

82. Визначити основні елементи сіткового графіку.

83. Характеристика основних елементів сіткового графіку.

84. Сутність події на сітковому графіку.

85. Визначення поняття «критичний шлях» на сітковому графіку.

86. Визначення поняття «повний шлях» на сітковому графіку.

87. Основні часові параметри сіткових графіків.

88. Сутність раннього терміну виконання поточної події на сітковому графіку.

89. Сутність пізнього терміну виконання поточної події на сітковому графіку та його розрахунок.

90. Сутність резерву часу здійснення події на сітковому графіку та його розрахунок.

91. Розрахунок параметрів для кожної поточної події на сітковому графіку.

92. Характеристика першого варіанту плану виконання робіт на основі сіткового графіку.

93. Послідовність розробки лінійного графіку виконання робіт.

94. Характеристика процесу та вимоги до аналізу оптимальності вихідного варіанту плану на основі сіткового планування.

95. Характеристика процесу оптимізації першого варіанту плану виконання робіт на основі сіткового планування.

96. Методика процедури оптимізації плану на основі сіткового планування.

97. Сутність вартісної оцінки варіантів плану на основі сіткового планування.

Практичне заняття

Підсумкова оцінка знань студентів визначається на основі роботи та отриманих оцінок на практичних заняттях, і наданих відповідях (активної участі) на лекційних під час дискусій й мозкового штурму при розгляді тем 6 – 9.

Максимальна кількість балів за одне заняття – 2; максимальна кількість балів за «МК Б» - підсумками тем 6 – 9 дорівнює 8.

Самостійна робота

Максимальна оцінка самостійної роботи студента впродовж модулю за підсумками тем 6 – 9 складає 12 балів, із яких за:

характеристика України в цілому та наданого регіону за ознакою приналежності до однієї з груп країн, у якій при проведенні спец. подій та конференцій можна розраховувати на підтримку державних інституцій (аналітична доповідь) – 4 бали;

розробка сіткового плану організації спец. події та конференції у готелі з використанням сіткового графіку, відбудованого лінійного графіку та оптимізованим варіантом календарного плану включення комплексу робіт (реферат) – 5 балів;

Законспектовані теми №№ 6 – 9 – 12 балів (по 2 за кожну).

Додатково оцінюється публікація впродовж семестру статті у науковому виданні за обраною студентом темою курсу дисципліни (3 бала).

Плани практичних і самостійних занять

З дисципліни «Планування спец. подій та конференцій в галузі»

для студентів 4 курсу спеціальності 6.030701 «Туризм»

денної форми навчання 8 семестр

формування у студентів науково-методичних знань та практичних навичок планування та організації спец. подій та конференцій у галузі туризму з використанням сучасних методів.

Завдання курсу:оволодіння теоретичними основами та практичними методами щодо:

сутності спец. подій, їх розгляду в якості PR-компаній, підготовки та інформаційного забезпечення;

визначення планування в якості функції менеджменту, видів та методів планування, сіткового планування спец. подій і конференцій на підприємствах (в організаціях, установах) галузі.

Структура курсу «Планування спец. подій та конференцій в галузі»

Види навчальної роботи Кількість годин
1. Аудиторні заняття (кількість годин): · Лекції · Практичні заняття · Контроль самостійної роботи · Модульна робота
2. Самостійна робота

Критерії оцінювання знань студентів

Види навчальної роботи Кількість балів за одне заняття (виконану роботу, письмовий модуль) Максимальна кількість балів
Практичне заняття
Модульна робота
Самостійна робота різна
В цілому

Карта оцінювання самостійної роботи студентівinfonko.ru/viberite-iz-spiska-respublik-tri-kotorie-voshli-v-sostav-sssr-v-1940-godu.html infonko.ru/viberite-iz-spiska-tri-elementa-harakterizuyushie-stalingradskuyu.html infonko.ru/viberite-iz-spiska-tri-sobitiya-kotorie-proizoshli-v-sssr-v-1954.html infonko.ru/viberite-nuzhnoe-mestoimenie.html infonko.ru/viberite-odin-naibolee-pravilnij-otvet.html infonko.ru/viberite-odin-pravilnij-otvet.html infonko.ru/viberite-pravilnij-artikl-obrazujte-mnozhestvennoe-chislo-sushestvitelnih-sdelav-neobhodimie-izmeneniya-vo-vsem-predlozhenii.html infonko.ru/viberite-pravilnij-otvet-cepa-otveta-4-balla.html infonko.ru/viberite-pravilnij-poryadok-dejstvij-po-spaseniyu-zhizni-i-sohraneniyu-zdorovya-postradavshego.html infonko.ru/viberite-pravilnoe-mestoimenie.html infonko.ru/viberite-priemlemij-dlya-sebya-temp.html infonko.ru/viberite-priznakiharakternie-dlya-perifericheskogo-paralichaagipertonusbgiperefleksiyavnalichie-patologicheskih-refleksovgarefleksiyadatrofiya-mishcetroficheskie-rasstrojstva.html infonko.ru/viberite-punkt-otrazhayushij-osnovnie-etapi-formirovaniya-zdorovoj-lichnosti-po-eeriksonu.html infonko.ru/viberite-sdelno-progressivnij-sposob-oplati-truda.html infonko.ru/viberite-slova-ili-slovosochetaniya-dlya-zapolneniya-propuskov-tak-chtobi-oni-otrazhali-osobennosti-oformleniya-sluzhebnoj-zapiski.html infonko.ru/viberite-sobitiya-vtoroj-mirovoj-vojni-otnosyashiesya-k-1943-g.html infonko.ru/viberite-vidi-gipoksij-pri-ostroj-krovopotere.html infonko.ru/viberite-zdes-sebya-i-najdite-svoe-mesto.html infonko.ru/vibert-odnu-pravilnu-vdpovd.html infonko.ru/vibert-odnu-z-vdpovdej-a-b-c-chi-d-yaku-vi-vvazhate-vrnoyu-z-gramatichno-tochki-zoru.html