INFONKO.RU

АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Результати навчально-виховної роботи

1.1. Динаміка росту /спаду/ успішності учнів у порівнянні з минулим навчальним роком в цілому по школі та в розрізі класів.

1.2. Ріст /спад/ кількості учнів, які навчаються на "4" та "5" у порівнянні з минулим навчальним роком /по школі, по класах/.

1.3. Результати екзаменів /випускних, перевідних/ у порівнянні з минулим навчальним роком та поточними оцінками.

1.4. Інформація про результати контрольних робіт, проведених адміністрацією школи та працівниками методичних служб, органів управління освітою.

1.5. Розподіл випускників школи за каналами навчання та працевлаштування.

1.6. Робота педагогічного колективу з другорічниками та учнями, які відстають у засвоєнні програмного матеріалу, набутті нових знань.

1.7. Результативність громадсько-корисної та продуктивної праці учнів /праця на виробництві, у шкільних майстернях, комерційних структурах тощо/.

1.8. Стан дисципліни в школі та окремих учнів, рівень культури ставлення до навчання, громадських доручень.

1.9. Діяльність учителів щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів творчої /урочної та позаурочної/ діяльності; .забезпечення умов для розвитку та саморозвитку суб’єктів цілісного навчально-виховного процесу.

Аналіз стану викладання навчальних предметів

2.1. Стан виконання навчальних планів та програм за змістом, кількістю годин, видами навчальної діяльності.

2.2. Раціональний вибір варіантів навчальних планів, розроблених Міністерством освіти України, у відповідності до особливостей структури організації навчально-виховного процесу.

2.3. Розробка та впровадження авторських, альтернативних навчаль­них планів, програм, ефективність їх реалізації.

2.4. Розробка та впровадження нових спецкурсів з навчальних пред­метів, окремих галузей науки, інтегрованих курсів та спецкурсів, ефективність їх реалізації.

2.5. Стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку особистості.

2.6. Робота факультативів, наукових товариств, клубів, предметних гуртків.

2.7. Стан позакласної роботи вчителів-предметників (конференції, диспути, тематичні вечори, тижні предмету).

2.8. Система та результативність підвищення професійного рівня вчителів школи /методичні об'єднання, творчі групи, науково-теоретичні семінари, курси при інститутах удосконалення вчителів тощо/

2.9. Згуртованість педколективу, єдність у постановці та досягненні мети, завдань навчання, виховання і розвитку особистості.

2.10. Забезпечення умов у школі для реалізації та самореалізації потенційних можливостей кожного учня.

2.11. Систематичність та послідовність діяльності вчителів над професійним ростом, творчим розвитком та майстерністю.

2.12. Результати участі учнів школи в районних, міських, респуб­ліканських та міжнародних олімпіадах з навчальних предметів.2.13. Система профорієнтаційної роботи з учнями школи, її результативність.

Аналіз стану виховної роботи

3.1. Постановка та досягнення виховної мети, визначеної школою.

3.2. Виявлення та розв'язання проблем виховного характеру у нав­чальному році.

3.3. Стан виховної роботи з учнями в класах, рівень загальноосвітньої культури та дисципліни.

3.4. Національне спрямування виховної роботи в школі, її результативність.

3.5. Впровадження нових форм та методів виховання учнів школи, їх ефективність.

3.6. Система індивідуальної роботи з педагогічно занедбаними дітьми та дітьми, які мають нахили до правопорушень.

3.7. Ефективність роботи методичного об'єднання класних керівників та вихователів.

3.8. Учнівське самоврядування та його участь у справах школи.

3.9. Учнівські організації в школі, їх роль у вихованні учнів, проведенні дозвілля.

3.10. Впровадження інноваційних ідей у виховну роботу з учнями, в тому числі авторських /індивідуальних, колективних/.

3.11. Результативність виховної роботи школи /рівень вихованості учнів, загальноосвітньої культури, поведінки тощо/.

Аналіз діяльності учнівських колективів з формування громадянської активності та набуття освіти

4.1. Згуртованість шкільного колективу та класних учнівських колек­тивів.

4.2. Стан виконавчої та свідомої дисципліни учнів школи.

4.3. Громадська активність учнів, сумлінність у виконанні своїх обов’язків, сформованість почуття обов’язку, працелюбність, працездатність, повага до людей праці.

4.4. Співробітництво учителів, класних керівників, вихователів та учнівських організацій.

Аналіз роботи школи з батьками та громадськістю мікрорайону

5.1. Робота школи з педагогізації батьків / лекторії, університет знань, тематичні батьківські збори, зустрічі з виробничниками, працівниками культури/.

5.2. Ефективність роботи класних батьківських комітетів /регулярність засідань, актуальність тематики, активність у боротьбі за успішність учнів та їх дисципліну/.

5.3. Індивідуальна робота керівників школи, вчителів, класних керів­ників, вихователів з батьками окремих учнів, які потребують поси­леної уваги до їх виконання.

5.4. Участь батьків в організації та проведенні позакласної нав­чальної і виховної роботи з учнями /гурткові заняття, екскурсії, виробничі справи, оснащення та обладнання навчальних кабінетів/.

5.5. Наявність у школі батьків-спонсорів, батьків-меценатів, організаторів учнівських кооперативів тощо.

5.6. Ініціатива батьків у створенні в школі "батьківського фонду", як додаткового джерела асигнування різних виховних заходів, в т.ч. обміну учнями з зарубіжними країнами.

Аналіз та самоаналіз діяльності адміністративно-управлінської ланки

6.1. Рівень забезпечення умов діяльності шкільного колективу /навчально-матеріальної бази, мікроклімату/.

6.2. Діяльність керівників школи щодо згуртування педагогічного і учнівського колективів, розвитку їх ініціативи та творчості.

6.3. Стан виконання функціональних обов'язків членів адміністративно-управлінської ланки.

6.4. Стан реалізації регулюючої та стимулюючої функції керівників школи.

6.5. Стан запровадження демократичних засад в роботу школи, форму-вання демократичного стилю її діяльності та управління.

6.6. Реалізація ідей та принципів реформування школи і управління.

6.7. Раціональний вибір організаційної структури управління та навчально-виховного процесу.

6.8. Організація економічної діяльності школи /кооперативи, участь у комерційних структурах/.

Питання для узагальнення інформації про діяльність школи та формулювання висновків

7.1. Чи забезпечує педагогічний колектив школи освітній рівень, рівень розвитку та вихованості учнів у відповідності до вимог сьогодення?

7.2. Чи добре підготовлені випускники школи до продовження навчання, активної участі у сфері виробництва матеріальних і духовних цінностей ?

7.3. Чи готує школа громадян, гідних свого народу, батьківщини?

7.4. Чи систематизує педагогічний колектив виявлені недоліки та визначає можливі шляхи їх подолання?

7.5. Чи вироблена перспектива діяльності школи у майбутньому, зокрема на наступний навчальний рік?

ПРОГРАМА АНАЛІЗУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК
(за Ю.А. Конаржевським)

Аналіз діяльності адміністрації з управління школою:

· аналіз стану та ефективності всіх ланок управління;

· зв'язок планування зі станом контролю роботи в школі;

· загальний аналіз успішності учнів за окремими паралелями класів, навчальними предметами;

· причини недостатньої ефективності внутрішкільного контролю внаслідок:

а) непродуктивного розподілу обов'язків між членами адміністрації;

б) недостатньо обміркованого вибору напрямків контролю;

в) недостатнього контролю за виконанням прийнятих рішень;

г) недостатньої допомоги вчителям з боку адміністрації;

д) недостатньої роботи методичних об’єднань, громадських організацій;

· ефективність планування шкільного компоненту (предмети за вибором, факультативи, індивідуальні консультації);

· робота з охорони життя, здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму.

Аналіз організації методичної роботи в школі:

рівень роботи шкільних методичних об’єднань, їх вплив на якість викладання основ наук, успішність учнів;

робота педагогічного колективу над проблемною темою;

робота з вивчення й запровадження передового педагогічного досвіду, вплив на майстерність педагогічних працівників;

нові, нетрадиційні форми методичної роботи, їх ефективність;

наявність взаємозв’язку в ланцюгу: самоосвіта – якість викладання – рівень знань, умінь і навичок учнів;

недоліки в організації методичної роботи школи.infonko.ru/elektronnie-platezhnie-sistemi.html infonko.ru/elektronnie-potenciali-i-elektrodvizhushie-sili.html infonko.ru/elektronnie-pribori-vhodnie-detektori-elektronnih-priborov-generatori-signalov.html infonko.ru/elektronnie-resursi-po-kursu.html infonko.ru/elektronnie-smi-i-ih-vozdejstvie-na-sovremennuyu-kulturu.html infonko.ru/elektronnie-strukturi-organicheskih-soedinenij.html infonko.ru/elektronnie-tablici-ms-excel.html infonko.ru/elektronnie-tablici-naznachenie-i-osnovnie-funkcii-microsoft-office-excel.html infonko.ru/elektronnie-tablici-naznachenie-i-osnovnie-funkcii-openofficeorg-calc.html infonko.ru/elektronnie-vichislitelnie-mashini.html infonko.ru/elektronnij-biznes-v-internet.html infonko.ru/elektronnij-cifrovij-pdpis-yak-zasb-zahistu-nformac.html infonko.ru/elektronnij-dokument-kak-dokazatelstvo-v-sude.html infonko.ru/elektronnij-dokument-ponyatie-osobennosti-formati.html infonko.ru/elektronnij-oscillograf-s1-55.html infonko.ru/elektronno-bibliotechnaya-sistema-kak-obekt-grazhdansko-pravovih-otnoshenij.html infonko.ru/elektronno-bibliotechnaya-sistema-vuza-problemi-sozdaniya-tendencii-razvitiya.html infonko.ru/elektronno-dirochnij-perehod-i-ego-svojstva.html infonko.ru/elektronno-dirochnij-perehod-v-sostoyanii-ravnovesiya.html infonko.ru/elektronnoe-i-prostranstvennoe-stroenie-karbonilnih-soedinenij.html